Деловодна информация
00340
 
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00340-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Угърчин 000291716
пл. Свобода № 1
Угърчин BG315 5580 България
Мария Динова - заместник - кмет +359 69312121
obshtina@ugarchin.com +359 69312014

Интернет адрес/и

http://www.ugarchin.bg/

https://e-obp.eu/bp/Ugarchin


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/%7B691FC65F-E79A-4810-BACA-586C0F89AE0C%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и уличната мрежа в община Угърчин” по обособени позиции, както следва: ОП 1 и ОП 2 (съгл. раздел II.2)
90600000      
Услуги

Предмет на поръчката включва поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Угърчин, републиканска пътна мрежа в границите на града (ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”) и улична мрежа на територията на населените места от община Угърчин (град Угърчин, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Микре, с. Голец, с. Сопот, с. Славщица, с. Драгана, с. Орляне, с. Катунец и с. Каленик) чрез отстраняване на снежната покривка, навети преспи и образувана ледена кора върху пътното платно. В случаите, когато са се образували тънки заледявания и уплътняване на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата техника, съответните участъци или пътища се обезопасяват срещу хлъзгане с опесъчаване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
495000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Угърчин” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

община Угърчин, област Ловеч

Общинската пътна мрежа в община Угърчин е с обща дължина 70.883 км и включва:
1. Път LOV 1200 /ІІІ-3005, Катунец – Радювене /-Каленик- /ІІІ - 3504/ от км 54+110 до км 59+380 с дължина 5.270 км;
2. Път LOV 2201 /ІІІ-3502, Бежаново -Ъглен /-Драгана- /ІІІ - 3504/ от км 19+000 до км 33+000 с дължина 14.000 км;
3. Път LOV 2202 /ІІІ-307, Угърчин - Микре/ - Сопот/ от км 0+000 до км 11+900 с дължина 11.900 км;
4. Път LOV 1203 /ІІІ-402, Български извор - Борима/ - Лесидрен/ от км 0+000 до км 8+700 с дължина 8.700 км;
5. Път LOV 2204 /І-4, Български извор - Микре/ - Славщица от км 0+000 до км 5+550 с дължина 5.550 км;
6. Път LOV 1205 /І-4, Български извор - Микре/ - Кирчево - Лесидрен от км 0+000 до км 9+550 с дължина 9.550 км;
7. Път LOV 3206 /І-4, Български извор - Микре/ - /ІІІ - 402/ от км 0+000 до км 1+240 с дължина 1.240 км;
8. Път LOV 2076 Граница общ. (Ловеч-Угърчин) - Голец – Микре - /І-4/ от км 35+000 до км 48+100 с дължина 13.100 км;
9. Път LOV 3208 Угърчин – туристически дом Угърчин /ІІІ – 307/ с дължина 1.573 км.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП) – време за реакция при лоши метеорологични условия и подаден сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в минути    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
333000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/03/2024 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Оценката по финансовия показател (ФП) се изчислява чрез следната формула: ФП = Ц?+Ц?, където: Ц? – предлагана цена за един километър разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и снегонавявания – с максимална стойност на показателя – 25 точки
Ц? – предлагана цена за един километър снегопочистване с машинно опесъчаване на пътната настилка – с максимална стойност на показателя – 25 точки

II.2) Описание 1

„Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин(II.2.4 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

община Угърчин, област Ловеч

Обособена позиция №2: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин – ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”
-В частта „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин" Уличната мрежа в община Угърчин е с обща дължина на 119,752 км., като Обща дължина на уличната мрежа в град Угърчин: 16,982 км., обща дължина на уличната мрежа на селата в община Угърчин, както следва:Голец-9,700; Драгана-9,700;Каленик-10,820;Катунец-12,500;Кирчево-15,800;Лесидрен-10,000;Микре-6,400;Орляне-10,250;Славщица-3,600;Сопот-14,000.
-В частта „Зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин – ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”- 4,781 км обща (приравнена дължина = 6,416км) - като за ул. „Васил Левски” и ул. „Христо Ботев” - 4,112 км обща (приравнена - 5,747), а ул. „Плевен” 0,669 км обща (приравнена дължина = 0,669км).
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател (ТП) – време за реакция при лоши метеорологични условия и подаден сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в минути    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
162000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/03/2024 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогн. ст-ст на ОП №2 за зимно поддърж. и снегопоч. на уличната мрежа е в р-р на 140 400.00лв. без ДДС, а за зимно поддърж. на платната за движение на репуб. пътища - 21 600.00лв. без ДДС. !!! ФП = Ц?+Ц?; Ц?–предлагана цена за един км. разчиств. на път. платно от сняг, снежни валове и снегонав.-с макс. ст 25 т.;Ц?-предлагана цена за един км. снегоп. с машинно опесъч. на път. наст.-с макс. ст 25т
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За обособена позиция 1 и 2: Участникът през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката (минимум 1 (една) услуга).
Под дейности с предмет и обем „идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се разбира: Извършване на дейности (услуги) по зимно поддържане и/или снегопочистване на пътища и/или улици, с минимална дължина, както следва:
за Обособена позиция №1 - не по-малко от 70 км.; за Обособена позиция №2 - не по-малко от 100 км. Ако участникът участва и за двете обособени позиции, горепосочените изисквания, ще се считат за изпълнени, ако участникът покрива по - високите от изискуемите параметри по конкретната обособена позиция за дължина, т.е. без да се сумират. 2. За обособена позиция 1 и 2: Участникът следва да разполага с персонал за изпълнението на поръчката, включващ минимум по един шофьор за съответната техника/машина, които ще я обслужват по време на изпълнение на поръчката:
Ако участникът участва и за двете обособени позиции, не се допуска един и същи персонал за двете позиции. 3. За обособена позиция 1 и 2: Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, включващи минимум:
- Снегорин с гребло или еквивалент - 2 бр.
- Пясъкоразпръсквач или еквивалент - 1 бр.
- Високопроходима машина или еквивалент - 1 бр.
Ако участникът участва и за двете обособени позиции, минималното техническото оборудване се формира сумарно, като сбор от посоченото като минимум оборудване за всяка от обособените позиции.


Удостоверяване на поставеното изискване по т.1 -Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея. Доказване по т. 1- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказават извършената услуга. Удостоверяване на поставеното изискване по т.2 Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „б“ от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.Доказване по т. 2 - При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на горепосоченото изискване към персонала, участникът трябва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. В списъка следва да е видна информацията, доказваща изпълнението на изискванията по точка 2.Удостоверяване на поставеното изискване по т.3-Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълват в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 9) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея. Доказване по т. 3 - При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на изискването, участникът следва да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП – Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. В декларацията следва да е видна информацията, доказваща изпълнението на изискванията по точка 3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора за общ поръчка по всяка от обособените позиции.По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите начл. 111 от ЗОП.Гаранциията се предоставя в една от следните форми:а) парична сума;б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Угърчин с адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1, залата на Общински съвет, етаж II

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП, наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП ; - наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Освен на горните основания от участие в процедурата ще бъде отстранен участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; е представил оферта, която не отговаря на: а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; който не е не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; участници, които са свързани лица; участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.; лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg. Съгласно 4, т. 23 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, съгласно чл. 3, т. 1-6 са задължителни за лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки. В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е регистрирано юридическото лице, идентифицирането на юридически лица се осъществява чрез извършване на справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането. Когато данните, необходими за идентифицирането на юридическо лице, не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат документирани, събирането им се извършва чрез представяне на документи, данни или информация от надежден и независим източник.В случай, че идентификацията на действителния собственик на юр. лице не може да бъде извършена чрез вписаните в регистрите данни при подписване на договора се представя декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, същата следва да съдържа реквизитите съгласно приложение № 2.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва