Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на строително-монтажни работи (CMP), съгласно одобрен инвестиционен проект (Проект), предмет на възлагане в настоящата процедура са дейностите в изпълнение на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“ гp. Ловеч“, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Обектът по настоящата поръчка попада в зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и Плана за развитие на град Ловеч за периода 2014 — 2020г. и обхваща площадно пространство между катедрален храм „Св.Св. Кирил и Методий“, жилищен блок „Кокиче“, ул. „Осъмска“, жилищен блок „Мир“, до пешеходната зона на ул. „Търговска“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2020 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   962513   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2020 г.  02.03.2020 г. 
2   962518   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2020 г.  02.03.2020 г. 
3   966528   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.03.2020 г.  23.03.2020 г. 
4   972749   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.04.2020 г.  21.04.2020 г. 
5   1015843   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
6   1034855   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.06.2022 г.  02.06.2022 г.