Версия за печат

00169-2020-0023

BG-Ловеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 038 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, Община Ловеч, ул. Търговска №22, За: инж.Таня Иванова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Местно самоуправление


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението е на база изготвено задание за проектиране на основание чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Група дейности „Културна инфраструктура“, финансирани чрез комбинирана подкрепа (БФП и Финансов инструмент). Следва да се извърши промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч. С изпълнение на предмета на поръчката ще се изготви инвестиционен проект, в който ще се отразят необходимите промени, съгласно изискванията на чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ. Вече одобреният инвестиционен проект „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч“ е необходимо да се преработи, така че в сградата де се съберат няколко структури с различно предназначение, като всяка една от тях трябва да функционира напълно самостоятелно – с отделен вход и изход, авариен достъп, захранване и оборудване. Съгласно Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г., сключен в резултат на проведена открита процедура с уникален номер в РОП 00169-2014-0040, Община Ловеч в качеството на възложител е възложила на „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 - изпълнител, да изпълни: Изработване на технически паспорт и работен инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на Младежки дом, гр. Ловеч. В чл.15, ал.1 от Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г. е предвидено, че: „Изпълнителят поема ангажимент при покана от страна на Възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор и да участва в приемателни комисии и при необходимост да извърши актуализация, доработки и поправки на определени части от проекта.“. Съгласно чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. С оглед ненакърняването на авторските права, горепосоченият изпълнител - „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 следва да бъде поканен за провеждане на процедура на договаряне по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от ЗОП във връзка с чл. 64-67 от ППЗОП. Изпълнението предмета на поръчката ще позволи успешното реализиране на инвестиционните намерения. Предвид горното, Възложителят не би могъл да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП - договаряне без предварително обявление.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на настоящата обществена поръчка е промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, `че услугата по промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч. ще бъде извършвана по отношение на един обект чрез систематично свързани дейности, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и е невъзможно и нецелесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №152 от 11.11.2014 г. е открита обществена поръчка в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки под № 00169-2014-0040 от кмета на Община Ловеч в качеството си на Възложител - откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет „Изработване на работни инвестиционни проекти в изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020 г.” по проект, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“, Приоритетна ос 5: Техническа помощ, Операция 5.3: Изграждане на капацитет на бенефициенти на ОПРР. Община Ловеч е била бенефициент по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционн проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020 г.“, който се е осъществявил с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Изпълнението е на база изготвено задание за проектиране на основание чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Група дейности „Културна инфраструктура“, финансирани чрез комбинирана подкрепа (БФП и Финансов инструмент). Следва да се извърши промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч. С изпълнение на предмета на поръчката ще се изготви инвестиционен проект, в който ще се отразят необходимите промени, съгласно изискванията на чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ. Вече одобреният инвестиционен проект „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч“ е необходимо да се преработи, така че в сградата де се съберат няколко структури с различно предназначение, като всяка една от тях трябва да функционира напълно самостоятелно – с отделен вход и изход, авариен достъп, захранване и оборудване. Съгласно Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г., сключен в резултат на проведена открита процедура с уникален номер в РОП 00169-2014-0040, Община Ловеч в качеството на възложител е възложила на „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 - изпълнител, да изпълни: Изработване на технически паспорт и работен инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на Младежки дом, гр. Ловеч. В чл.15, ал.1 от Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г. е предвидено, че: „Изпълнителят поема ангажимент при покана от страна на Възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор и да участва в приемателни комисии и при необходимост да извърши актуализация, доработки и поправки на определени части от проекта.“. Съгласно чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. С оглед ненакърняването на авторските права, горепосоченият изпълнител - „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 следва да бъде поканен за провеждане на процедура на договаряне по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от ЗОП във връзка с чл. 64-67 от ППЗОП. Продължава в Раздел VII.1)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША" ООД, ЕИК 110564769, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч - 5500, ул. „Търговска“ № 55, бл. КОСМОС, вх. Е, ет. 3, ап. 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължава от Раздел V.1) Изпълнението предмета на поръчката ще позволи успешното реализиране на инвестиционните намерения. Предвид горното, Възложителят не би могъл да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП - договаряне без предварително обявление.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б "а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ловеч