Деловодна информация
00169
 
да
да
21/05/2020 (дд/мм/гггг)
00169-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ловеч 000291591
ул. Търговска 22
Ловеч BG315 5500 България
Таня Иванова +359 68688251
lovechrsk@gmail.com +359 68688280

Интернет адрес/и

https://www.lovech.bg/

https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf?uuid=2e8b3373-4500-4db4-8311-1cdb03c4ab34
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч“
90000000      
Услуги

Обществената поръчка касае събиране, транспортиране и третиране на твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в гр. Ловеч, включени в организираното сметосъбиране за срок от 2 (две) години. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на събиране и транспортиране на битови, строителни и едрогабаритни отпадъци в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. Сметосъбирането и сметоизвозването са дейности, чрез които се събират и извозват до депото:
- битовите отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти с обем около 8500 т./годишно;
- строителни и едрогабаритни отпадъци с обем около 1000 т./годишно;
- градински отпадъци и сгурия от отоплението през зимния сезон;
- други.
Дейности, включени в обхвата на поръчката:
1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране;
2. Поддръжка и ремонт на съдовете за БО;
3. Дезинфекция на съдовете за БО.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1294613.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90000000      
90511000      
90511100      
90513000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч

Обществената поръчка касае събиране, транспортиране и третиране на твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в гр. Ловеч, включени в организираното сметосъбиране за срок от 2 (две) години. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на събиране и транспортиране на битови, строителни и едрогабаритни отпадъци в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. Сметосъбирането и сметоизвозването са дейности, чрез които се събират и извозват до депото:
- битовите отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти с обем около 8500 т./годишно;
- строителни и едрогабаритни отпадъци с обем около 1000 т./годишно;
- градински отпадъци и сгурия от отоплението през зимния сезон;
- други.
Видове отпадъци, които са предмет на обществената поръчка:
а) Битови отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, които нямат характер на опасни отпадъци и които по своето естество и състав са подобни на битовите отпадъци. Строителни и едрогабаритни отпадъци, генерирани от населението се събират и извозват до определена от Община Ловеч площадка с 4м3 контейнери разположени по схема разработена съвместно с Изпълнителя на поръчката и ще се обслужват в периода април-октомври на съответната година (30 седмици).
б) Други отпадъци, включително:
- отпадъци, оставени в непосредствена близост до съдовете за ТБО - събират се и се транспортират при ежедневното почистване около съдовете;
- градински отпадъци - появяват се сезонно от еднофамилните жилища;
- сгурия, оставена в близост до съдовете за ТБО - появява се сезонно, от отоплението на домакинствата на твърдо гориво.
С извършване на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на БО на територията на град Ловеч, в изпълнение изискванията на Националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища.
Дейности, включени в обхвата на поръчката:
1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране;
2. Поддръжка и ремонт на съдовете за БО;
3. Дезинфекция на съдовете за БО.
Точният обхват на дейността и обектите за събиране и транспортиране на отпадъци ще се актуализират ежегодно, съгласувано с Възложителя, за да бъдат отчетени всички промени - новопостроени сгради или разрушени такива, нови улици, паркове и/или други територии с обществено ползване, или други промени, по възлагане.
За всички дейности, посочени по-горе, Възложителят изисква участниците да представят в офертата си предложение за маршрути и графици за изпълнение на дейностите.
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се изпълняват ежедневно, без прекъсване в почивни и празнични дни.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1294613.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка.
Участник, чиято цена за изпълнение надхвърля прогнозната стойност на обществената поръчка ще бъде отстранен от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Всеки участник трябва да разполага с валиден: Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, издаден по реда на глава пета, раздел II от същия закон или еквивалент, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (участникът, избран за изпълнител трябва да поддържа този документ валиден в рамките на периода на действие на договора).
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
По отношение на чуждестранните лица, към момента на подаване на офертата, същите следва да декларират в ЕЕДОП наличието на регистрация в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуга/и, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуга, сходна с предмета и обема на обществената поръчка” следва да се разбира – услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – минимум 4000 тона годишно.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга; Списъкът се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
Минимално изискване:
2.1. Специализирана техника и машини:
– специализирани автомобили с комбинирано товарене на кофи и контейнери 1 100 л. /тип „Бобър”/ - 4 (четири) броя;
– сметоизвозващ автомобил „контейнеровоз" за обслужване на 4м3 контейнери тип „Бургаски" (вана) - 1 брой;
– специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдове за ТБО тип „Бобър” и тип кофа - 1 брой;
– резервен специализиран автомобил в случай на авария.
2.2. Специализирано оборудване:
- контейнери тип “Бобър” – 708 бр., обем (вместимост) – 1100 литра; материал – стоманена ламарина с дебелина минимум 1,5 мм с поцинковано покритие;
- кофи – 1375 бр., обем (вместимост) – 120 литра и 240 литра; материал – полиетилен с висока плътност HDPE;
- контейнери тип „Бургаски" (вана) – 15 бр., обем (вместимост) – 4200 литра; материал – стоманена ламарина с дебелина минимум 2 мм.
Забележка: Броят на съдовете за битови отпадъци през периода на изпълнение на поръчката може да варира съобразно доставените бракуваните негодни съдове, разполагането на допълнително съдове за въведени в експлоатация нови обекти и други обективни причини.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, графа 6а).
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП – декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Декларацията се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Община Ловеч на адрес: гр. Ловеч 5500, ул. Търговска №22.

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните основания за отстраняване: обстоятелствата по чл.107 ЗОП; обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; обстоятелства по чл.101, ал.9, 10 и 11 ЗОП; обстоятелства по чл.69, ал.1 и 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Прогнозната стойност на поръчката е пределна. Участник, чието ценово предложение надхвърля определената прогнозна стойност на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участникът, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 3 на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:парична сума;банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва