Деловодна информация
00169
 
да
да
04/06/2020 (дд/мм/гггг)
00169-2020-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ловеч 000291591
ул. Търговска 22
Ловеч BG315 5500 България
Таня Иванова +359 68688-251
lovechrsk@gmail.com +359 68688-280

Интернет адрес/и

https://www.lovech.bg/

https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf?uuid=1818203b-54fb-4da6-a203-71467b38272a
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изпълнени по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск ...прод. в раздел II.1.4
71251000      
Услуги

продължава от раздел II.1.1...в Община Ловеч“ финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“...
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изпълнени по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в Община Ловеч“ финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“, разделена на 4 (четири) обособени позиции.
- Обособена позиция № 1: ЦНСТ 4 с административен адрес: ж.к. Младост, УПИ III кв. 9 по плана на гр. Ловеч;
- Обособена позиция № 2: ЦНСТ 5 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XVIII кв. 9022 по плана на гр. Ловеч;
- Обособена позиция № 3: ЦНСТ 6 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XX кв. 9022 по плана на гр. Ловеч;
- Обособена позиция № 4: Защитено жилище с административен адрес: ул. „Петко Р. Славейков“, УПИ II кв. 12 по плана на гр. Ловеч.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3544.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Център за настаняване от семеен тип 4 с административен адрес: ж.к. Младост, УПИ III кв. 9 по плана на гр. Ловеч с РЗП 639,59м2, V-та категория строеж 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71251000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч, община Ловеч, Република България.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
959.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

II.2) Описание 1

Център за настаняване от семеен тип 5 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XVIII кв. 9022 по плана на гр. Ловеч с РЗП 712,75м2, V-та категория строеж. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71251000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч, община Ловеч, Република България.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1069.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

II.2) Описание 1

Център за настаняване от семеен тип 6 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XX кв. 9022 по плана на гр. Ловеч с РЗП 712,75м2, V-та категория строеж 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71251000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч, община Ловеч, Република България.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1069.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

II.2) Описание 1

Защитено жилище с административен адрес: ул. „Петко Р. Славейков“ , УПИ II кв. 12 по плана на гр. Ловеч с РЗП 297,64м2, V-та категория строеж 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71251000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч, община Ловеч, Република България.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
446.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в поддържания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) публичен регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. По отношение на участниците следва да е налице съответствие с чл. 43 ал.4 и ал.6 от ЗЕЕ.
Важи за всички обособени позиции.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
Документи за доказване на посочените изисквания:
В случаите по чл.67, ал.5 ЗОП - Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и документите не могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Преди сключване на договор:
Доколкото поддържаният от АУЕР регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност е публично достъпен, то на основание чл.67, ал.8 от ЗОП, вписаните в него лица не е необходимо да представят документи за удостоверяване на регистрацията си.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, то в съответствие с чл.112, ал.1, т.4 ЗОП и чл.43, ал.1 ЗЕЕ, преди сключване на договора същият следва да се впише в поддържания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) публичен регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, в случай, че не може да се направи справка в съответния регистър поради това, че не е актуализиран или декларираната от участника информация в ЕЕДОП не може да бъде проверена в регистъра поради друга причина (не е осигурен пряк и безплатен достъп до базите данни), Възложителят може да изиска от участника заверено копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с настоящата обществена поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата:

Участникът следва да е изпълнил услуга/и, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката (съответната обособена позиция), за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под услуги, сходни с предмет и обем на поръчката, следва да се разбира услуги свързани с изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради с РЗП (разгъната застроена площ) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради по обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция №1 - минимум 300 кв.м;
- Обособена позиция №2 - минимум 350 кв.м;
- Обособена позиция №3 - минимум 350 кв.м;
- Обособена позиция №4 - минимум 140 кв.м.
При участие по повече от една обособена позиция минималното изискване ще се прилага с натрупване.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Ловеч 5500, ул. Търговска №22, сградата на общинска администрация.

Съгласно чл.54, ал.1 ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участникът, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните основания за отстраняване: обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; обстоятелствата по чл.101, ал.9, 10 и 11 ЗОП; обстоятелствата по чл.69, ал.1 и 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; обстоятелствата по чл.107 ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва