Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - Габрово
Номер: 00574-2019-0041
Адрес на профила на купувача: https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&catid=122&lang=bg&Itemid=597&id=1038:0312-2019-61
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на природен газ за обекти, управлявани от Технически колеж - Ловеч, находящи се на територията на община Ловеч, за срок от 4 /четири/ години.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   947331   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.12.2019 г.  03.12.2019 г. 
2   949866   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2019 г.  20.12.2019 г.