Версия за печат

00574-2019-0041

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 94 от дата 03.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000210319

BG322, Технически университет - Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, За: Миряна Христова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 827286, E-mail: mhristova@tugab.bg, Факс: 066 801155

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tugab.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&catid=122&lang=bg&Itemid=597&id=1038:0312-2019-61.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на природен газ за нуждите на Технически колеж - Ловеч“, гр. Ловеч“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за обекти, управлявани от Технически колеж - Ловеч, находящи се на територията на община Ловеч, за срок от 4 /четири/ години.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят счита, че разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно, предвид обстоятелството, че приложимата процедура предполага само един изпълнител на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), преносът и търговията с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл.43, ал.2, т.1 и 2а от същия закон за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Съгласно чл.21, ал.1, т.1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За територията на община Ловеч през 2015 г. Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е издала на дружеството „Овергаз Мрежи” АД, гр. София лицензия № Л – 441 - 08 от 30.03.2015г. - за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Ловеч за срок от 27 години и лицензия №Л – 441-12 от 30.03.2015г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен потребител” за територията на община Ловеч за срок от 27 години. Тези обстоятелства се установяват и от публичния регистър на КЕВР. Предвид горното за обезпечаване на необходимостта от снабдяване с природен газ за обектите на Технически колеж - Ловеч, гр. Ловеч се открива процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП. „Овергаз Мрежи” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1407, ул.”Филип Кутев” №5 е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община Ловеч, придобити по силата на административен акт- издадените от КЕВР лицензии. Срок на договора за изпълнение - 4 години считано от 1 януари 2020г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, Възложителя няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП /няма да изпраща и одобрява покана за участие/. Съгласно чл. 65, ал. 2 договорът ще се сключи след влизане на решението в сила.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

VIII.2) Длъжност

ректор на Технически университет - Габрово