Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0018
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: продължава от раздел II.1.1...в Община Ловеч“ финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“... Предмет на настоящата обществена поръчка е „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изпълнени по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в Община Ловеч“ финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“, разделена на 4 (четири) обособени позиции. - Обособена позиция № 1: ЦНСТ 4 с административен адрес: ж.к. Младост, УПИ III кв. 9 по плана на гр. Ловеч; - Обособена позиция № 2: ЦНСТ 5 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XVIII кв. 9022 по плана на гр. Ловеч; - Обособена позиция № 3: ЦНСТ 6 с административен адрес: Северна индустриална зона, УПИ XX кв. 9022 по плана на гр. Ловеч; - Обособена позиция № 4: Защитено жилище с административен адрес: ул. „Петко Р. Славейков“, УПИ II кв. 12 по плана на гр. Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980632   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   980640   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   999883   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2020 г.  19.11.2020 г.