Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0020
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“, разделена на 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи в Община Ловеч“. Обособена позиция 2: „Събаряне и премахване на сгради в Община Ловеч“ Обособена позиция 3: „Премахване на гаражи клетки в Община Ловеч“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981858   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   981866   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   999017   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
4   1008369   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.02.2021 г.  01.03.2021 г. 
5   1010346   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.03.2021 г.  02.04.2021 г. 
6   1043162   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.05.2023 г.  09.05.2023 г.