Деловодна информация
00169
 
да
да
14/02/2020 (дд/мм/гггг)
00169-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ловеч 000291591
ул. Търговска № 22
Ловеч BG315 5500 България
инж. Таня Иванова +359 68688251
lovechrsk@gmail.com +359 68688280

Интернет адрес/и

https://www.lovech.bg/bg/

https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf?uuid=c0bd0832-46db-41da-937e-be98ddf5a448
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти изпълнявани от Община Ловеч“
79212000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за „Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти изпълнявани от Община Ловеч“, разделена на 2 /две/ обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Ловеч, Република България.

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“, Административен договор № BG16RFOP001-1.020-0007-С01 от 21.08.2019 г.; по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.
Основната цел на поръчката по обособена позиция №1 е да се извърши одитна проверка на изпълнявания от Община Ловеч проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“ и предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Безвъзмездна финансова помощ по ПО1 на ОПРР 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0007-С01 от 21.08.2019г.

Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“, гр. Ловеч“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Ловеч, Република България.

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“, гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.; по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.
Основната цел на поръчката по обособена позиция №2 е да се извърши одитна проверка на изпълнявания от Община Ловеч проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“, гр. Ловеч“ и предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“, гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Към момента на откриване на процедурата, финансирането за обособена позиция №2 не е осигурено, проектното предложение е на етап оценка и съгласно чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде с отложено изпълнение.Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в това число минимум:
Ръководител на одитния екип/водещ одитор – висше образование, в областта на „Социални науки“ и/или „Стопански науки“ и/или „Правни науки“ или еквивалент, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации и да притежава поне един от следните сертификати или еквивалент:
1. Сертификат издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС);
2. Сертификат на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants);
3. Сертификат на Международния институт на вътрешните одитори за сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA);
4. Сертификат на Международния институт на вътрешните одитори за сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP);
5. Сертификат на Министерство на финансите за сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС);
6. Други аналогични сертификати, издавани от други държави-членки на ЕС;
Ключов експерт - икономист – висше образование в областта на „Стопански науки“, професионално направление „Икономика“ или еквивалент, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
Ключов експерт - инженер – висше техническо образование в областта на инженерните науки или еквивалентна, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
Ключов експерт – юрист – висше образование, специалност „Право“ или еквивалент, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
Длъжностите не могат да бъдат съвместявани - едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.
Забележка: На етап подаване на офертата чуждестранните лица следва да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на ЗППК. Преди сключването на договора по отношение на същите следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
Под „еквивалентна специалност” в настоящата процедура следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.
*При участие по повече от една обособена позиция минималното изискване ще се прилага без натрупване – т. е., за да се докаже съответствие с посочения критерий за подбор, участникът не е нужно да декларира екип за изпълнение, различен за всяка обособена позиция (може да се посочват едни и същи физически лица в екипите за изпълнение за всяка от обособените позиции, за които се участва).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

19/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/03/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Ловеч, ул. Търговска № 22, сградата на Община Ловеч

Съгласно чл.54, ал.1 ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните основания за отстраняване: обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; обстоятелствата по чл.101, ал.9, 10 и 11 ЗОП; обстоятелствата по чл.69, ал.1 и 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; обстоятелствата по чл.107 ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участникът, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 3 на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:1.парична сума;2.банкова гаранция;3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Участник, чиято цена за изпълнение на услугата, надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция в настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
На основание чл.47, ал.10 (ред. ДВ бр.28/2016, в сила от 15.04.2016 г.) ППЗОП, вр. §131, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ бр.102/2019), Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие (документите по чл.39, ал.2 ППЗОП).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва