Версия за печат

00991-2020-0003

BG-гр.Ловеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер ИД-3273 от дата 01.06.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 110549443

BG315, ВИК АД, гр.Ловеч, гр.Ловеч, ул.Райна Княгиня №1А, За: Марина Бороджиева, България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651142, E-mail: m.borodjieva@wss-lovech.bg, Факс: 068 651113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wss-lovech.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wss-lovech.bg:8888/procurement.aspx?ProviderID=2660eff7-478a-441d-904f-9ec4420d7980&Guid=d9125c8f-0557-4ce0-8c28-94aeb474d602.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на поръчката се включва доставка чрез периодична покупка на следните видове горива: Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А95Н и Газ пропан-бутан, в зависимост от обособената позиция. Доставката на горива ще се осъществява чрез периодична покупка на горива, от търговските обекти (бензиностанция/ции) на Изпълнителя, с които той разполага, съобразно обособените позиции, за всички моторните превозни средства (МПС) и малогабаритна техника собственост на “ВИК” АД, гр. Ловеч, при производствените поделения (ПП) на “ВИК” АД, гр.Ловеч, разположени на територията на област Ловеч, Република България. При необходимост покупка на горива за МПС ще се осъществява и от търговски обект/ти (бензиностанция/ции) на Изпълнителя, по съответните обособени позиции, с които той разполага на територията на Република България, при наличие на такива. Покупката на горива ще се извършва за МПС и малогабаритна техника, собственост на Възложителя, закупени и след сключване на договорите по съответните обособени позиции. Зареждането на горивата ще се осъществява чрез: - използването на карти за безналично плащане и автоматично регистриране на покупките, като в този случай Изпълнителят издава и предоставя на Възложителя карти за безналично плащане. - чрез издадена електронна разписка, удостоверяваща датата на зареждане, количество гориво и стойността му, в случай, че Изпълнителят не осигурява обслужване чрез електронни карти. Обществената поръчка е с 4 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при Централно управление (ЦУ) и ПП– Ловеч, ПП – Луковит, ПП- Тетевен, ПП – Ябланица, ПП – Черни Осъм, община Троян. Прогнозно количество гориво в литри и видовете горива – общо, както следва: Дизелово гориво Б6 – 379 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 53 000 л. ± 20%; Газ пропан-бутан – 28 800 л ± 20%; Прогнозна стойност – 816 905,00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 2 - „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч при ПП– Летница“; Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво В6 – 10 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 8 000 л. ± 20%; Прогнозна стойност – 33 900,00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 3 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП– Угърчин“. Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво Б6 – 14 500 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 3 500 л. ± 20%; Газ пропан - бутан – 7 200 л ± 20%; Прогнозна стойност – 39 920,00лева без ДДС Обособена позиция №4 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП–Априлци“. Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво Б6 – 18 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 250 л. ± 20%; Прогнозна стойност – 34 680,00 лева без ДДС Прогнозните количества по всички обособени позиции имат ориентировъчен характер и не обвързват Възложителя. Възложителят ще закупува горива в обектите на участника избран за изпълнител по съответните обособени позиции по вид и количество съобразно своите нужди за срока на договора. Прогнозната стойност на обществената поръчка общо и по всички обособени позиции има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата посочена прогнозна стойност, като тя може да бъде и надвишена. Срок за изпълнение на договора по всички обособени позиции: от 01.01.2021г. до 31.12.2023г. Всички останали условия във връзка с обществената поръчка са описани в спецификации, които са възложени на брокер, представляващ "ВИК" АД, гр.Ловеч на “СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА” АД и в Техническа спецификация. Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на "Софийска стокова борса" АД.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 925405 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, секторните възложители могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана за участие в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление №191 на Министерския съвет от 2016 г. чрез борсова сделка на основание чл.138, ал.1 вр. чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП в случаите по ал.1, т.7 от същата разпоредба договорът за обществена поръчка се сключва по правилата на съответната стокова борса. Борсата осигурява на членовете си и техните клиенти равни условия за участие в търговията и режима на борсова търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. Кодове, съгласно класификатора на ОП (CPV): 09100000-0, Описание - Горива 09132100-4, Описание - Безоловен бензин; 09134200-9, Описание - Дизелово гориво; 09122000-0, Описание – Пропан бутан.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП Възложителят не одобрява покана и не я изпраща до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Цена: За закупените горива предмет на договор, В-лят (Купувача) заплаща на И-ля (Продавача) възнаграждение, съгласно публичната цена на горивата, обявена от Продавача в съответния обект (бензиностанция), валидна към момента на зареждането/закупуването, намалена с договорената на сесия на „Софийска стокова борса” АД търговска отстъпка в % (процент). 1.1.Относно Обособена позиция №1: Процентът търговска отстъпка за закупените горива следва да е в размер за горива: Дизелово гориво Б6 и Автомобилен бензин А95Н - не по-малко или равно на 4% от цената за литър в лева без ДДС и за гориво: Газ пропан–бутан - не по-малко или равно на 3% от цената за литър в лева без ДДС. 1.2.Относно Обособени позиции №№ 2,3 и 4: Процентът търговска отстъпка за закупените горива следва да е в размер за всички видове горива по съответните обособени позиции: не по-малко или равно на 1% от цената за литър в лева без ДДС. 2. Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя. 3. Критерии за подбор: Технич. и професионални способности: 3.1.За Обособена позиция №1: Участникът трябва да разполага, както следва: с поне един търговски обект – бензиностанция,разположен на територията на град Ловеч, с поне един търговски обект – бензиностанция, разположен на територията на гр.Луковит, с поне един търговски обект – бензиностанция, разположен на територията на община Тетевен, с поне един търговски обект – бензиностанция, разположен на територията на гр.Ябланица, с поне един търговски обект – бензиностанция, разположен на територията на гр. Троян, предлагащи съответния вид горива съгласно Техническата спецификация. При сключване на договора участникът избран за изпълнител представя Списък на търговски обект/ти (бензиностанция/ции), с който/които разполага за изпълнението на поръчката – по образец, в оригинал. 3.2.За обособени позиции (ОП) №№2, 3 и 4: Участникът трябва да разполага с поне един търговски обект - бензиностанция разположен на територията: на град Летница за ОП№2, на гр.Угърчин за ОП№3, на гр. Априлци за ОП№4 предлагащ съответния вид горива съгласно Техническата спецификация за съответната обособена позиция. При сключване на договора участникът избран за изпълнител представя Списък на търговски обект/ти (бензиностанция/ции), с който/които разполага за изпълнението на поръчката – по образец, в оригинал. 4. Възложителят отстранява от участие участник: - за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП; - участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие посочено в решените за откриване на процедурата или в документацията; - който не е спазил изискванията на чл.101, ал.8-11 от ЗОП. (Съгласно чл.101, ал.13 от ЗОП - когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по чл.101,ал. 8 – 11 от ЗОП се прилагат отделно за всяка от обособените позиции). - за когото са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. - за когото е налице забраната по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 5.Критерий за възлагане Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“. За целите на оценка за „най – ниска цена“ се приема предложен най-висок % тъговска отстъпка. За начин на оценяване виж Техн. спецификация. Всички останали условия и изисквания във връзка с обществената поръчка са описани в Техн. спецификация и спецификации, които са възложени на брокер, представляващ "ВИК" АД, гр.Ловеч на “СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА” АД, като цитираните документи са публикувани в профила на купувача на "ВИК" АД, гр.Ловеч в електронната преписка на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5, б."а" от ЗОП, жабла може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл.18, ал.1, т.9 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Данаил Красимиров Събевски

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "ВИК" АД, гр.Ловеч