Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0023
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Изпълнението е на база изготвено задание за проектиране на основание чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Група дейности „Културна инфраструктура“, финансирани чрез комбинирана подкрепа (БФП и Финансов инструмент). Следва да се извърши промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч. С изпълнение на предмета на поръчката ще се изготви инвестиционен проект, в който ще се отразят необходимите промени, съгласно изискванията на чл. 138 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 7 от ЗУТ. Вече одобреният инвестиционен проект „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч“ е необходимо да се преработи, така че в сградата де се съберат няколко структури с различно предназначение, като всяка една от тях трябва да функционира напълно самостоятелно – с отделен вход и изход, авариен достъп, захранване и оборудване. Съгласно Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г., сключен в резултат на проведена открита процедура с уникален номер в РОП 00169-2014-0040, Община Ловеч в качеството на възложител е възложила на „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 - изпълнител, да изпълни: Изработване на технически паспорт и работен инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на Младежки дом, гр. Ловеч. В чл.15, ал.1 от Договор № BG161PO001/5-02/2012/031-U-08/27.03.2015г. е предвидено, че: „Изпълнителят поема ангажимент при покана от страна на Възложителя да сключи договор за упражняване на авторски надзор и да участва в приемателни комисии и при необходимост да извърши актуализация, доработки и поправки на определени части от проекта.“. Съгласно чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. С оглед ненакърняването на авторските права, горепосоченият изпълнител - „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД ЕИК 110564769 следва да бъде поканен за провеждане на процедура на договаряне по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от ЗОП във връзка с чл. 64-67 от ППЗОП. Изпълнението предмета на поръчката ще позволи успешното реализиране на инвестиционните намерения. Предвид горното, Възложителят не би могъл да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП - договаряне без предварително обявление.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982325   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   999025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
3   1012635   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2021 г.  13.05.2021 г.