Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0007
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за Община Ловеч”, разделена на 3 (три) обособени позиции. Обособена позиция 1 - "Канцеларски материали за нуждите на общинска администрация" Обособена позиция 2 - "Канцеларски материали за нуждите на общинска администрация" съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“(запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП); Обособена позиция 3 - "Консумативи за нуждите на общинска администрация".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/04/2020 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   962355   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.02.2020 г.  02.03.2020 г. 
2   962356   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.02.2020 г.  02.03.2020 г. 
3   988439   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2020 г.  23.07.2020 г. 
4   1034682   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.05.2022 г.  30.05.2022 г. 
5   1034683   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.05.2022 г.  30.05.2022 г.