Версия за печат

00169-2019-0037

BG-Ловеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 084 от дата 04.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, Община Ловеч, ул. Търговска №22, За: инж.Таня Иванова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: местно самоуправление


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“ - LOV1054 /LOV1052, Ловеч - Славяни/-Баховица-Граница общ./Ловеч Плевен/-Николаево-Ралево-/II-35/; - LOV2061 /III - 3013, Деветаки - Брестово/ - Тепава - Йоглав - жп спирка Йоглав; - LOV1062 /III - 3402/ Дойренци - Слатина - /II - 35/; - LOV1063 /III - 301, Александрово - Умаревци/ - жп спирка Драсов - Дренов - Владиня /LOV1050/; - LOV2069 /II - 35/ Ловеч – Скобелево; - LOV2070 /III - 401/ Ловеч - Пресяка – Гостиня; LOV2071 /LOV2070, Ловеч - Пресяка/ - Смочан; - Изкърпване на асфалтобетонова настилка със засичане/фрезоване с плътна смес с дебелина 4см, включително всички свързани с това работи и разходи – 2 100 м2; - Изкърпване на асфалтобетонова настилка със студена смес (без отпадъчни фракции), включително всички свързани с това работи и разходи – 900 м2;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката попада в един клас съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ и не включва разнородни дейности. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на строителството са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 43972 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Община Ловеч в качеството си на Възложител е открила процедура за възлагане на обществена поръчка с Решение № 010/13.02.2019 г., публикувано в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки под № 00169-2019-0005 с предмет:. „Ремонт улици и пътища, община Ловеч“ по 3 обособени позиции. С Решение №066/20.08.2019г. на Кмета на Община Ловеч обществената поръчка е прекратена САМО в частта по обособена позиция 3 „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“ предвид фактът, че за обособена позиция 3 е избран на първо и единствено място за изпълнител „ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ“ ЕООД – гр. Ловеч, с оферта вх. №ОП302/23.03.2019 г. с Решение №058/24.07.2019 г. на Кмета на Община Ловеч. На дружеството е изпратено Писмо с изх. №70-00-1497/06.08.2109 г. за сключване на договор. На 20.08.2019 г. в Община Ловеч е постъпило Уведомление с вх. № 70-00-1497-1/20.08.2019 г. от „ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ“ ЕООД, с което съобщават отказа си за сключване на договор. С оглед гореизложеното е налице хипотезата на чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП: „Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор“. Посоченото по-горе обстоятелство от своя страна води неминуемо до ограничаването на оперативната самостоятелност на възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП. Настоящата процедура на договаряне без предварително обявление е със същия предмет: „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“ и без никакви други промени от първоначално обявените условия на Възложителя. Прогнозната стойност на настоящата поръчката е в размер на 43 972,00 (четиридесет и три хиляди деветстотин седемдесет и два) лева без ДДС с включени 10% непредвидени разходи.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ПЪТИЩА“ ООД гр. Велико Търново 5000 ул. „Велики Преслав“ №6 e-mail: patishta_vt@abv.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 010 от 13.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00169-2019-0005

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Преговорите за възлагане на обществената поръчка ще се проведат на 18.12.2019 г. /сряда/ в стая 316 от 14:00 часа в сградата на Община Ловеч.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ловеч