Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2019-0037
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмет на настоящата поръчка е „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“ - LOV1054 /LOV1052, Ловеч - Славяни/-Баховица-Граница общ./Ловеч Плевен/-Николаево-Ралево-/II-35/; - LOV2061 /III - 3013, Деветаки - Брестово/ - Тепава - Йоглав - жп спирка Йоглав; - LOV1062 /III - 3402/ Дойренци - Слатина - /II - 35/; - LOV1063 /III - 301, Александрово - Умаревци/ - жп спирка Драсов - Дренов - Владиня /LOV1050/; - LOV2069 /II - 35/ Ловеч – Скобелево; - LOV2070 /III - 401/ Ловеч - Пресяка – Гостиня; LOV2071 /LOV2070, Ловеч - Пресяка/ - Смочан; - Изкърпване на асфалтобетонова настилка със засичане/фрезоване с плътна смес с дебелина 4см, включително всички свързани с това работи и разходи – 2 100 м2; - Изкърпване на асфалтобетонова настилка със студена смес (без отпадъчни фракции), включително всички свързани с това работи и разходи – 900 м2;

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   947640   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.12.2019 г.  04.12.2019 г. 
2   995081   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.09.2020 г.  28.09.2020 г.