Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради, поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на строителни материали за поддръжка и ремонт на общински сгради и съоръжения“; Обособена позиция №2 „Доставка на подови настилки за поддръжка и ремонт на общински сгради“; Обособена позиция №3 „Доставка на дървен материал за поддръжка и ремонт на общински сгради“; Обособена позиция №4 „Доставка на ел. материали за улично осветление“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/03/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   955860   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.01.2020 г.  24.01.2020 г. 
2   955877   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.01.2020 г.  24.01.2020 г. 
3   992997   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2020 г.  04.09.2020 г. 
4   994850   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.09.2020 г.  28.09.2020 г. 
5   996205   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.10.2020 г.  09.10.2020 г. 
6   1038235   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.09.2022 г.  03.10.2022 г. 
7   1038236   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.09.2022 г.  03.10.2022 г. 
8   1038335   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.10.2022 г.  07.10.2022 г. 
9   1041973   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.02.2023 г.  20.02.2023 г. 
10   1041976   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.02.2023 г.  20.02.2023 г.