Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0013
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка касае събиране, транспортиране и третиране на твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в гр. Ловеч, включени в организираното сметосъбиране за срок от 2 (две) години. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на събиране и транспортиране на битови, строителни и едрогабаритни отпадъци в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. Сметосъбирането и сметоизвозването са дейности, чрез които се събират и извозват до депото: - битовите отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти с обем около 8500 т./годишно; - строителни и едрогабаритни отпадъци с обем около 1000 т./годишно; - градински отпадъци и сгурия от отоплението през зимния сезон; - други. Дейности, включени в обхвата на поръчката: 1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране; 2. Поддръжка и ремонт на съдовете за БО; 3. Дезинфекция на съдовете за БО.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978308   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978313   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   999016   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
4   1041544   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.01.2023 г.  03.02.2023 г. 
5   1047371   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.04.2024 г.  09.04.2024 г.