Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч
Номер: 00991-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://wss-lovech.bg:8888/procurement.aspx?ProviderID=2660eff7-478a-441d-904f-9ec4420d7980&Guid=d9125c8f-0557-4ce0-8c28-94aeb474d602
Процедура:
Описание: В предмета на поръчката се включва доставка чрез периодична покупка на следните видове горива: Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А95Н и Газ пропан-бутан, в зависимост от обособената позиция. Доставката на горива ще се осъществява чрез периодична покупка на горива, от търговските обекти (бензиностанция/ции) на Изпълнителя, с които той разполага, съобразно обособените позиции, за всички моторните превозни средства (МПС) и малогабаритна техника собственост на “ВИК” АД, гр. Ловеч, при производствените поделения (ПП) на “ВИК” АД, гр.Ловеч, разположени на територията на област Ловеч, Република България. При необходимост покупка на горива за МПС ще се осъществява и от търговски обект/ти (бензиностанция/ции) на Изпълнителя, по съответните обособени позиции, с които той разполага на територията на Република България, при наличие на такива. Покупката на горива ще се извършва за МПС и малогабаритна техника, собственост на Възложителя, закупени и след сключване на договорите по съответните обособени позиции. Зареждането на горивата ще се осъществява чрез: - използването на карти за безналично плащане и автоматично регистриране на покупките, като в този случай Изпълнителят издава и предоставя на Възложителя карти за безналично плащане. - чрез издадена електронна разписка, удостоверяваща датата на зареждане, количество гориво и стойността му, в случай, че Изпълнителят не осигурява обслужване чрез електронни карти. Обществената поръчка е с 4 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при Централно управление (ЦУ) и ПП– Ловеч, ПП – Луковит, ПП- Тетевен, ПП – Ябланица, ПП – Черни Осъм, община Троян. Прогнозно количество гориво в литри и видовете горива – общо, както следва: Дизелово гориво Б6 – 379 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 53 000 л. ± 20%; Газ пропан-бутан – 28 800 л ± 20%; Прогнозна стойност – 816 905,00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 2 - „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч при ПП– Летница“; Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво В6 – 10 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 8 000 л. ± 20%; Прогнозна стойност – 33 900,00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 3 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП– Угърчин“. Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво Б6 – 14 500 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 3 500 л. ± 20%; Газ пропан - бутан – 7 200 л ± 20%; Прогнозна стойност – 39 920,00лева без ДДС Обособена позиция №4 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП–Априлци“. Прогнозното количество гориво в литри и видовете горива, са както следва: Дизелово гориво Б6 – 18 000 л. ± 20%; Автомобилен бензин А95Н – 250 л. ± 20%; Прогнозна стойност – 34 680,00 лева без ДДС Прогнозните количества по всички обособени позиции имат ориентировъчен характер и не обвързват Възложителя. Възложителят ще закупува горива в обектите на участника избран за изпълнител по съответните обособени позиции по вид и количество съобразно своите нужди за срока на договора. Прогнозната стойност на обществената поръчка общо и по всички обособени позиции има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата посочена прогнозна стойност, като тя може да бъде и надвишена. Срок за изпълнение на договора по всички обособени позиции: от 01.01.2021г. до 31.12.2023г. Всички останали условия във връзка с обществената поръчка са описани в спецификации, които са възложени на брокер, представляващ "ВИК" АД, гр.Ловеч на “СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА” АД и в Техническа спецификация. Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на "Софийска стокова борса" АД.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979683   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   990953   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     14.08.2020 г.  17.08.2020 г. 
3   1046747   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2024 г.  29.01.2024 г. 
4   1046748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2024 г.  29.01.2024 г. 
5   1046749   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2024 г.  29.01.2024 г.