Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0017
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", ж.к. "Младост", гр.Ловеч, местонахождение: УПИ I, кв.13, ж.к. "Младост" по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, ул."Ак.Иван Урумов" №4, непосредствено до съществуващата сграда на училището и рехабилитация на дворното му пространство, съгласно инвестиционен проект „Училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч" с влязло в сила Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980414   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   980417   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   1043557   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2023 г.  12.06.2023 г. 
4   1044119   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.07.2023 г.  17.07.2023 г. 
5   1044291   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.07.2023 г.  31.07.2023 г.