Версия за печат

00169-2020-0017

BG-Ловеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 032 от дата 03.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, Община Ловеч, ул. Търговска №22, За: инж. Таня Иванова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.lovech.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: местно самоуправление


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", ж.к. "Младост", гр. Ловеч, местонахождение: УПИ I, кв.13, ж.к. "Младост" по ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, ул."Ак.Иван Урумов" №4, непосредствено до съществуващата сграда на училището и рехабилитация на дворното му пространство, съгласно инвестиционен проект "Училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч" с влязло в сила Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г. Строително-монтажните работи включват: Доставка и направа на тротоарна настилка от вибровани бетонни плочи – 519,94 м; полагане на акрилна и каучукова спортна настилка – 2341 м; полагане на армиран бетон клас В-25 - 49,23 куб. м. и неармиран В-10 – 71,53 куб. м.; направа на външни стени от термопанели с пълнеж от полиуретан – 471,40 м; топлоизолационна система по външни стени (EPS) – 867,66 м; направа на покривно покритие от покривен термопанел - 637 м; направа на тухлена зидария – 10,32 кв.м.; направа на тухлена зидария – 31 куб. м.; метална конструкция – 21,570 т.; затревяване с тревна смеска – 2436,15 м.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., Административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0002-С03/ 23.11.2016 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани и обусловени една от друга. Те ще бъдат извършвани последователно спрямо един и същ обект и естеството им предпоставя да бъдат осъществени от един изпълнител, без да бъдат засегнати принципите на равнопоставеност и свободна конкуренция. Нецелесъобразно и невъзможно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, тъй като това би довело до трудности и невъзможност за изпълнението й.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 747905.11 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 ЗОП, при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Корнелия Добрева Маринова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ловеч