Деловодна информация
00169
 
да
да
26/07/2023 (дд/мм/гггг)
00169-2020-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Ловеч 000291591
ул. Търговска №22
Ловеч BG315 5500 България
инж. Таня Иванова +359 6868-8206
lovechrsk@gmail.com +359 6868-8206

Интернет адрес/и

http://www.lovech.bg/%20

https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf;jsessionid=9B96EEF90F790C8EEFD4DA824055C99E?uuid=23c1e71c-e1c2-4bc4-b7b9-1862a52526db

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч
45000000      
Строителство

II.2) Описание

Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч

Предметът на настоящата обществена поръчка е доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", ж.к. "Младост", гр. Ловеч, местонахождение: УПИ I, кв.13, ж.к. "Младост" по ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, ул. "Ак.Иван Урумов" №4, непосредствено до съществуващата сграда на училището и рехабилитация на дворното му пространство, съгласно инвестиционен проект „Училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч” с влязло в сила Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
60

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., Аминистративен договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0002-С03/ 23.11.2016 г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2023/S 113-352633 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1043557 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
BG16RFOP001-1.020-0002-C03-S-24 (ДВ-BG-684)       Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч

V.2) Възлагане на поръчката

26/05/2023 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕС – ДЖИ 81 ЕООД 202296660
ул. Свети Седмочисленици № 11, офис 1
София BG411 1421 България
esji81@abv.bg +359 878798798
www.esji81@abv.bg +359 878798798
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

747399.65      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2023 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG315

Ловеч

Предметът на настоящата обществена поръчка е доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", ж.к. "Младост", гр. Ловеч, местонахождение: УПИ I, кв.13, ж.к. "Младост" по ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, ул. "Ак.Иван Урумов" №4, непосредствено до съществуващата сграда на училището и рехабилитация на дворното му пространство, съгласно инвестиционен проект „Училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч” с влязло в сила Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
60

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

747399.65      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕС – ДЖИ 81 ЕООД 202296660
ул. Свети Седмочисленици № 11, офис 1
София BG411 1421 България
esji81@abv.bg +359 878798798
www.esji81@abv.bg +359 878798798
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Чл. 1. (1) Цената на Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C03-S-24/26.05.2023 г. (ДВ-BG-684/26.05.2023 г.) се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27.09.2022 г., наричана за краткост Методиката.
(2) Увеличението на цената на договора, съгласно чл. 1, ал. 1 от настоящото допълнително споразумение, се извършва последователно с подписване на актове за индексация по реда на чл. 2 от настоящото допълнително споразумение, като общата стойност на последователните изменения не може да надхвърля повече от 50 % от стойността, определена в чл. 2, ал. 1 на основния договор, или повече от 448 439,79 лв. (четиристотин четиридесет и осем четиристотин тридесет и девет лева, седемдесет и девет стотинки) с включен ДДС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП страните се споразумяха с настоящото допълнително споразумение за следното:
Чл. 1. (1) Цената на Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C03-S-24/26.05.2023 г. (ДВ-BG-684/26.05.2023 г.) се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27.09.2022 г., наричана за краткост Методиката.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
747399.65      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1121099.47      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва