Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0016
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“, разделена на две бособени позиции.Обособена позиция 1: „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“.Предвижданията на поръчката са строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения (мостове, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези) и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч.Възложителят ще предоставя на изпълнителя одобрени проекти за изпълнение и влезли в сила Разрешения за строеж, при възлагане на всеки обект.Обособена позиция 2:„Извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч“.Предвижданията на поръчката са текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979604   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   979606   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
3   1013148   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
4   1036098   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.07.2022 г.  14.07.2022 г. 
5   1042876   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.04.2023 г.  24.04.2023 г.