Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0015
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга, съгл. чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Услугата за извънгаранционна поддръжка и ремонт на моторните превозни средства се изпълнява за 24 месеца по местонахождението на сервизния център на изпълнителя на територията на община Ловеч. В обхвата на поръчката са включени: 1.Първоначален технически преглед; 2.Ежемесечно извършване на технически преглед; 3.Техническото обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране; 4.Авторемонтна дейност; 5.Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонта; 6.Пътна помощ. Ремонтните дейности и експлоатационното поддържане на МПС трябва да отговаря на техническите изисквания на производителите за безопасна експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979358   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   979364   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
3   997753   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
4   1039316   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.11.2022 г.  09.11.2022 г.