Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099079 01.06.2020 г.  Професионална гимназия по туризъм и хранително -вкусови технологии /ПГТХВТ/ "Алеко Константинов/ гр. Търговище Извършване на специализиран превоз на ученици VІІІ-ХІІ клас от община Търговище пхрез учебната 2020/2021година по две обособени позиции. 08.06.2020 г.  16:00 ч.
9099078 01.06.2020 г.  Топлофикация - Плевен ЕАД Избор на изпълнител за сключване на застраховка „Авария на машини“ в „Топлофикация – Плевен“ ЕАД 03.06.2020 г.  16:15 ч.
9099077 01.06.2020 г.  Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Предмет на настоящата поръчка е доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС. 04.06.2020 г.  16:45 ч.
9099076 29.05.2020 г.  Община Шумен „Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на Община Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Услуги по даване под наем на строителна, снегопочистваща механизация и оборудване с оператор“ Обособена позиция № 2 - „Услуги по даване под наем на специализирана механизация и оборудване с оператор за събиране и извозване на битови отпадъци, механизирано метене и миене на улици“ 04.06.2020 г.  17:30 ч.
9099075 29.05.2020 г.  Община Добричка Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка - изгребване на отпадъците до повърхността на почвата и пробутване. При възможност разделно пробутване и извозване на битови и строителни отпадъци до Регионално депо Стожер. Поръчката е разделена на три обособени позиции. 01.06.2020 г.  17:00 ч.
9099074 29.05.2020 г.  Община Карнобат Извършване на строителни и монтажни работи по благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат.Предметът на обществената поръчка включва и гаранционно поддържане на обекта, в съответствие с предложения от избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, в рамките на предложените от него гаранционни срокове.Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Количествата по видове строителни и монтажни работи ще се доказват с протокол за действително извършени СМР. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099073 29.05.2020 г.  ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/ Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на ЕВН България Топлофикация ЕАД 03.06.2020 г.  16:00 ч.
9099072 29.05.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Своге ЕООД Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на “МБАЛ- СВОГЕ” ЕООД 02.06.2020 г.  16:00 ч.
9099071 29.05.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Смолян Предметът на настоящата поръчка включва доставка чрез закупуване на медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП – Смолян през 2020 г. Доставките ще бъдат периодични и се извършват на базата на предварителни заявки от Възложителя на e-mail адреса на продавача или по телефон.Доставките следва да бъдат извършени при спазване на Техническата спецификация – Приложение №1 от съответстващата на обявата документация. 09.06.2020 г.  16:30 ч.
9099070 29.05.2020 г.  Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Възстановителни, отводнителни дейности и реконструкция на подпорна стена на ул. „Княз Борис I” № 30-32“ 04.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 42178
Страница 11 от 4218 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)