Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9033713 16.09.2014 г.  Основно училище - Св.Климент Охридски, гр. Попово "Приготвяне и доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ "Св.Климент Охридски"-гр.Попово,по две обособени позици.- Обособена позиция 1- Обособена позиция 1: „Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „обяд”, за учениците, обхванати в целодневно обучение в ОУ„Св. Климент Охридски” гр.Попово. ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 3.1.06„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес „ - Обособена позиция 2 : „Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в ОУ„Св. Климент Охридки” гр. Попово. Доставката се извършва ежедневно,по писмена заявка на Възложителя подадена до 12:00 часа на предходния ден.Заявената закускасе доставя до 8:00 часа и заявените обяди до 12:00 часа. 25.09.2014 г. 
9033712 16.09.2014 г.  Община Угърчин Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка по глава 8а от ЗОП с публична покана е избор на изпълнител на: „Ремонт общински сгради с четири подобекта – 1. „Осигуряване на достъпна среда ОДЗ, с. Кирчево”; 2. „Ремонт покрив сграда кметство с. Орляне”; 3. „Прилагане на ЕЕ мерки кметство с. Славщица”; 4. „Ремонт на здравен кабинет на ОДЗ – филиал Катунец”. 26.09.2014 г. 
9033711 16.09.2014 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Бургас Абонаментна поддръжка на два броя асансьорни уредби, включително доставка на резервни части 30.09.2014 г. 
9033710 16.09.2014 г.  Основно училище /ОУ/ - Н.Й.Вапцаров, гр. Асеновград Ежедневна доставка по предварителна заявка на възложителя на закуска за децата от подготвителни групи и учениците от І до ІV клас от ОУ"Никола Вапцаров" гр.Асеновград за учебната 2014/2015 г. 23.09.2014 г. 
9033709 16.09.2014 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Доставка на основни и обичайно използвани ел. материали, необходими при решаване на ежедневни въпроси по електрозахранването на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД 24.09.2014 г. 
9033708 16.09.2014 г.  Основно училище - Петко Рачев Славейков, с. Кортен, общ.Нова Загора Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Кортен, общ. Нова Загора за учебните 2014/2015г. и 2015/2016 г. /от 01.11.2014г. до 31.10.2015г./, по две обособени позиции, като участниците могат да подават оферта само за една или и за двете позиции. Доставката на готов топъл обяд е в рамките на ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 16.10.2014 г. 
9033707 16.09.2014 г.  Средно общообразователно училище /СОУ/ - Хаджи Мина Пашов, гр. Сливен „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за учениците в І СОУ “Хаджи Мина Пашов” – гр.Сливен”, по обособени позиции. 25.09.2014 г. 
9033706 16.09.2014 г.  Община Гоце Делчев Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”“. Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса” , при стриктно спазване разпоредбите на Регламент 1828/2006 г., както и в съответствие с обхвата, посочен Техническо задание за изпълнение на поръчката, условията и изискванията, заложени чл.7 от Общите условия към Договор № M13-22-125/04.08.2014 г. и изискванията за осигуряване на информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., публикувани на официалната страница на ОПАК: http://www.opac.government.bg. 26.09.2014 г. 
9033705 16.09.2014 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смядово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Обслужване на работещите в ТП „ДГС Смядово” от регистрирани служби по трудова медицина за срок от 12 месеца, включително осъществяване на дейности по подпомагане на стопанството при осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и предприемане на необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на риска.“ 02.10.2014 г. 
9033704 16.09.2014 г.  Община Пловдив - Район "Източен" Предмет на поръчката е „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район „Източен” – община Пловдив». Обществената поръчка включва следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани в Район „Източен” – І в кв. „Каменица”, до 140 човека; Обособена позиция № 2 – „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани в Район „Източен” – ІІ в кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново” до 220 човека 24.09.2014 г. 
Общ брой: 303
Страница 10 от 31 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница