Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9028538 22.04.2014 г.  Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на специализирана научна литература, абонамент и доставка на специализирани научни списания и предоставяне на лицензи за специализиран софтуер за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложени спецификации /Приложение № 2/. Поръчката е разделена на седем обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на научна литература на български език. 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на научна литература на чужд език. 3. Обособена позиция № 3 – Доставка на специализирани речници. 4. Обособена позиция № 4 – Абонамент за специализирани научни списания за срок от 3 години. 5. Обособена позиция № 5 – Софтуер за медицинска база данни с интерактивни атласи. 6. Обособена позиция № 6 – Доставка на специализирана литература – Европейска фармакопея. 7. Обособена позиция № 7 – Софтуер за лекарствени взаимодействия. Процедурата се осъществява с финансиране от Европейския социален фонд по следните схеми от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 1.Схема BG051PO001-3.3.06, проект BG051PO001-3.3.06-0028 „Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите” – по обособени позиции от № 1 до № 5 включително. 2. Схема BG051PO001-3.1.07, проект BG051PO001-3.1.07-0046 „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда” – по обособени позиции № 6 и № 7. Всеки участник може да подаде оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури включени в спецификацията за съответната позиция /Приложение № 2/. 29.04.2014 г. 
9028537 22.04.2014 г.  Министерство на правосъдието /МП/ "Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и основен ремонт на съществуващата обществена сграда на пл. „Акад. Н. Хайтов“ № 8, гр. Асеновград, за нуждите на съдебната власт" 07.05.2014 г. 
9028536 22.04.2014 г.  Средно общообразователно училище /СОУ/ - Петко Росен,гр. Бургас „Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците от ПК, І-ІV клас в СОУ ”Петко Росен” гр. Бургас 29.04.2014 г. 
9028535 22.04.2014 г.  Общежитие за средношколци - Пазарджик „Доставка на обзавеждане на Средношколското общежитие“, а именно: Табли за легла - цвят: Баварски бук, Светла Череша; -материал: ЛПДЧ (плочи от дървесни частици с меламиново покритие); -дебелина на ПДЧ: 18 мм.; - Кант- PVC кант – 0,5 mm. - бр.34 Царги за легла - цвят: Баварски бук , Светла Череша; -материал: ЛПДЧ (плочи от дървесни частици с меламиново покритие); -дебелина на ПДЧ: 18 мм.; - Кант- PVC кант – 0,5 mm. - бр.34 Легла - цвят: Баварски бук, Светла Череша; -материал: ЛПДЧ (плочи от дървесни частици с меламиново покритие); -дебелина на ПДЧ: 18 мм.; - Кант- PVC кант – 0,5 mm. -бр.88 Гардероб двукрилен (Вътрешно разположение: два рафта горен и долен, метален лост); - цвят: Баварски бук , Светла Череша; -материал: ЛПДЧ (плочи от дървесни частици с меламиново покритие); -дебелина на ПДЧ: 18 мм.; - Обков: метални панти, метални дръжки, метален лост за закачалки; - Кант- PVC кант – 0,5 mm. -бр.35 Гардероб еднокрилен (Вътрешно разположение: два рафта гоерн и долен, метален лост); - цвят: Баварски бук, Светла Череша; -материал: ЛПДЧ (плочи от дървесни частици с меламиново покритие); -дебелина на ПДЧ: 18 мм.; - Обков: метални панти, метални дръжки, метален лост за закачалки; - Кант- PVC кант – 0,5 mm. -бр.21 Секционен шкаф с плътен гръб (затваряема горна и долна част с по две врати, в средата четири отвора); - цвят: Баварски бук, Светла Череша; -материал: ЛПДЧ (плочи от дървесни частици с меламиново покритие); -дебелина на ПДЧ: 18 мм.; - Кант- PVC кант – 0,5 mm. -бр.75 Маси с удебелен плот + втори долен плот (удебелен плот : дебелина 3,6 см. ; долен плот 1,8 см); - цвят: Баварски бук , Светла Череша; -материал: ЛПДЧ (плочи от дървесни частици с меламиново покритие); - Крака – метални. -бр.38 Матраци - Еднолицев матрак; - Прожинен пакет тип Бонел; - състав (Лицев плат, Нетъкан текстил Спунбонд, Полиуретанова пяна и свежи влакна, Нетъкан текстил Спунбонд, Иглонабит латексиран филц, Пружинен пакет Бонел обкрайчен с полиуретанова пяна Нетъкан текстил Спунбонд, Рамка от дървен материал); - Матрака е неделима част от дървена рамка; - Височина на матрака – 20,5 см.; - Гаранция - 3 години. -бр.88 29.04.2014 г. 
9028534 22.04.2014 г.  Дирекция на Природен парк "Сините камъни" , гр. Сливен Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен“, финансирана по Договор № DIR-5113326-С-009 за безвъзмезна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейската общност, за проект № DIR-5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен. 29.04.2014 г. 
9028533 22.04.2014 г.  Професионална гимназия по електроника и химични технологии /ПГЕХИ/ "Проф. Асен Златаров" - Плевен В изпълнение на проект №BG051PO001-4.3.05-0036 – „Професионално образование и обучение на ученици и учители от ПГЕХТ съвместно с работодателите”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд по процедура BG051PO001-4.3.05 Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите, Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение, Мярка на подкрепа/ операция/област на въздействие 4.3. Развитие на системата за учене през целия живот, Подприоритет 4.3. Развитие на системата за учене през целия живот,Бюджетна линия BG051PO001-4.3.05. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат организирани три двудневни обучителни семинара с целевите групи в периода м. Май 2014 г. – м. Август 2014 г. в три различни населении места – с. Рибарица (община Тетевен), гр. Вършец и курорт Боровец. Обучението ще се осъществи от лектори, високо квалифицирани в областта на ІТ технологиите и компютърните мережи. На всеки участник ще бъдат предоставени презентационни, работни материали. На участниците ще бъдат издадени сертификати. За всяко отделно обучение е предвидено участието на всичките 121 ученика и 6 учителя. Организацията по провеждането на изнесените обучителни семинари са настаняване, изхранване, транспорт, логистика, работни обучителни материали, лектори и т.н. Целта на изнесените семинари е да се възприеме нова, актуална информция по интерактивен начин в различна от обичайната среда, чрез използване на съвременни методи на преподаване, които включват широк набор от теоретични и мултимедийни презентации, интерактивни занимания, ролеви игри, мозъчни атаки, дискусии и др., които ще способстват за бързото и успешното придобиване и актуализиране на нови знания. 29.04.2014 г. 
9028532 22.04.2014 г.  Министерство на правосъдието /МП/ „Дейности свързани с осигуряване на публичност по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление”, по договор № ЦА12-22-69/03.09.2013 г., сключен между МФ и МП за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК. 30.04.2014 г. 
9028531 22.04.2014 г.  Топлофикация - София АД "Доставка на консумативи за радиографичен контрол" 07.05.2014 г. 
9028530 22.04.2014 г.  Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ И ПОДДРЪЖКА НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕЕСМ) НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”. Материалите са oптични кабели, муфи, аксесоари и оптични кабелни разпределители, aдаптери, оптични шнурове и други свързващи елементи. 30.04.2014 г. 
9028529 22.04.2014 г.  ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на 2 броя устройства Интернет защитна стена 29.04.2014 г. 
Общ брой: 258
Страница 10 от 26 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница