Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9028378 16.04.2014 г.  Община Хасково "Пристройка на стълби и преустройство на част от сграда в ритуална зала" Предметът на обществената поръчка обхваща изграждането на пристройка на стълби и преустройство на част от сграда на Младежки дом в Ритуална зала. Предвижда се изграждане на пристройка на ново стълбище към фасада Изток на сграда на Младежки дом. Конструкцията на стълбището е предвидена монолитна стоманобетонова. Предвижда се да се монтира парапет от ковано желязо. Стълбището ще се оформи с настилка от обрязани плочи от камък на циментов разтвор. Ще се преустрои част от Сградата на Младежки дом, бивша танцова зала в Ритуална зала. Чрез изграждане на нови стени със зидария “Итонг” се обособяват следните нови помещения: ритуална зала, два броя складове и административно помещение. Предвижда се подмяна на дограмата. В ритуалната зала ще се демонтират съществуващите огледала по северната стена, както и цялата ламперия. Ще се изпълни окачен таван с гипсокартон на метална конструкция и скрито осветление. Стените във всички помещения ще се боядисат с латекс. В ритуалната зала се предвижда да се изпълни дървен подиум. Настилката е предвидена с мокет. В административното помещение е предвидена настилка с ламиниран паркет, а в двата склада – гранитогрес. В административното помещение ще се монтира кухненска мивка със СКШ и проточен бойлер 5л. Към административното помещение се оформя врата за достъп от вътрешното стълбище, непосредствено до нея се оформя прозорец, предвиден да се изпълни от РVС профили. Ще се ремонтира ел. инсталацията. Отоплението и вентилацията е предвидено да се изпълни с 2 бр. колонни климатици 48000 BTU, които ще се монтират в залата и един тип стенен конвенционален 12000BTU за администратинтото помещение. Ще се извърши ремонт на тоалетните, намиращи се в приземния етаж, състоящ се в подмяна на дограма, фаянсови облицовки, настилки и ВиК обзавеждане и инсталации. Ще се боядиса стълбището, което води към тоалетните. 23.04.2014 г. 
9028377 16.04.2014 г.  ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Предоставяне на нотариални услуги на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, по обособени позиции 30.04.2014 г. 
9028375 16.04.2014 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД "ДОСТАВКА НА НОВ ИНТУБАЦИОНЕН ВИДЕОБРОНХОСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ОАИЛ НА МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД” 23.04.2014 г. 
9028374 16.04.2014 г.  Местна Инициативна Група- Берковица и Годеч" /МИГ- Берковица и Годеч/ Кратко описание: Организиране и провеждане на обучения на местни лидери и екипа на на МИГ-Берковица и Годеч, ангажиран в прилагането на Стратегия за местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч и тристранен договор № РД 50-86/13.06.2012 г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен Фонд „Земеделие” - Разплащателна Агенция, финансиран по мярка „ Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка„ Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони със следните обособени позиции: ПОЗИЦИЯ 1: ОБУЧИТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ С ДРУГ МИГ ОТ БЪЛГАРИЯ: Изпълнителят следва да предложи обучение, което да включва теоретично представяне на начините за прилагане на СМР и представяне на практически упражнения и казуси чрез обмяна на опит с екипи и бенефициенти на други Местни инициативни групи в България. Дискутираните теми следва да бъдат с обучителна насоченост и да са свързани с дейности относно прилагането на СМР. ПОЗИЦИЯ 2: УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖ И ПРОМОЦИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ В ДРУГ МИГ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Изпълнителят следва да организира провеждането на учебно посещение на територията на МИГ в Европейския Съюз - за екипа на МИГ-Берковица и Годеч и членове на Управителния Съвет и Общо събрание (16 участника) за 5 дни, което да допринесе за подобряването на уменията за изграждане на имидж и промоциране на територията на МИГ-Берковица и Годеч и стратегията на МИГ. ПОЗИЦИЯ 3: ИЗНЕСЕНО ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА” РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ПУБЛИЧНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ”: Изпълнителят следва да организира провеждането на обучение за представители на местните власти от територията на МИГ и екипа на МИГ , което да допринесе за укрепване на капацитета на публичните бенефициенти за разработване и управление на проекти по ПРСР. 30.04.2014 г. 
9028373 16.04.2014 г.  Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана Доставка и монтаж на вентилационна система 28.04.2014 г. 
9028372 16.04.2014 г.  Община Айтос Предмет на поръчката: „Ремонт на улични и тротоарни настилки през 2014 год. на територията на населените места на Община Айтос и изграждане на алеи в гробищен парк Айтос” включващ: Обособена позиция № 1: „Ремонт на улични и тротоарни настилки през 2014 год. на територията на населените места на Община Айтос”, включваща следните дейности: • Основен ремонт на улични настилки и тротоарни настилки на територията на Община Айтос – 193421,67 лева без ДДС; • Текущ ремонт и поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на урбанизираната територия - 5979,17 лева без ДДС. Обособена позиция № 2: „Изграждане на алеи в гробищен парк Айтос”. Ремонтните дейности ще се извършват по заявка от възложителя – Кмета на Община Айтос.Списъкът на участъците за ремонт ще бъде предоставян от възложителя периодично. Един кандидат може да участва както за всяка позиция по отделно, така и за всички позиции заедно. ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ ОТДЕЛНА ОФЕРТА В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН ПЛИК!!! 23.04.2014 г. 
9028371 16.04.2014 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД "ДОСТАВКА НА НОВ ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” КЪМ МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД” 23.04.2014 г. 
9028370 16.04.2014 г.  Община Айтос Предмет на поръчката: „Основен ремонтна общински пътища през 2014 год. на територията на Община Айтос” включващ: • BGS 1001/III-539, Караново – Айтос/ Пирне/ I-6/ - 40000; • BGS 1003/I-6, Карнобат – Айтос/ - Поляново – Карагеоргиево BGS 1004 – 12800; • BGS 1002/I-6, Карнобат – Айтос/ - Черноград – Раклиново – 28000; • BGS 2014/ BGS 2011/ Айтос – Мъглен/ - Черна могила – 60000; • BGS 2011 Айтос – Мъглен – 60000; • BGS 2013/ BGS 2011/ Айтос – Мъглен/ - Пещерско – 40000; • BGS 2012/ BGS 2011/ Айтос – Мъглен/ - Дрянковец – 10049; • Резерв – BGS 1004/I-6 Айтос – Карагеоргиево – Тополица – Поляново – 13200; 23.04.2014 г. 
9028369 16.04.2014 г.  Община Руен Предмета на настоящата поръчка се изразява в осъществяване на услуга по разриване и пробутване на общинско депо и други локални замърсявания. 23.04.2014 г. 
9028368 16.04.2014 г.  Пазари север ЕАД гр. София Позиция (1)Доставка на компютърно оборудване и техника и/или Позиция (2)Доставка на офис мебели 24.04.2014 г. 
Общ брой: 377
Страница 10 от 38 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница