Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9039262 26.02.2015 г.  Община Върбица Доставка, чрез покупка, на бетонови тръби, трапецовидни бетонови улеи и бетонови павета за 2015 година 11.03.2015 г. 
9039261 26.02.2015 г.  "Софийска вода" АД Доставка на минерално трансформаторно масло. 11.03.2015 г. 
9039260 26.02.2015 г.  Пловдивски университет /ПУ/ "Паисий Хилендарски" За обект“УЧЕБНА СПОРТНО – ТРЕНИРОВАЧНА ЗАЛА на ПУ „Паисий Хилендарски”,гр.Пловдив,УПИ ІV-за ПУ”П. Хилендарски”, кв.15 по плана на Комплекс„Паисий Хилендарски”,гр.Пловдив”,съгласно Заповед №7 от 13.08.2013 г. към Разрешение за строеж №302 е отразена следната етапност на изпълнение на строителството при спазване на основния проект: рети етап - Тренировъчни игрища. Първи и втори етапи са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-308 от 21.02.2013г. Предмет на настоящия проект Технически инвестиционен проект –промяна по чл.154 на ЗУТ е ІІІ-ти етап – Тренировачни игрища съгласно Заповед № 7/19.01.2015г на Гл. архитект на Община Пловдив. Заданието на Възложителя е да се изпълни едно Тренировачно игрище за футбол на малко поле с размери на игралното поле с маркировка- ширина 20.00м и дължина 42.00м. и по 1 м. охранителна зона около всички страни или общия размер на терена за тренировачното игрище, лимитирано с метална ограда - 22.00м /44.00м. Ориентацията на дългата ос на игрището е север-юг. Местоположението му е проектирано,така че входа му да е в непосредствена близост до западния вход на Обслужващата сграда,в която на кота +-0.00 са разположени съблекалните и санитарно–битовите помещения на студентите, ползващи тренировачното игрище. Съгласно Заданието на Възложителя настилката е предвидена да се изпълни от синтетична еластична специализирана материя.Детайлите за изпълнение на настилката са съгласно проекта по част Вертикална планировка. Игрището е с охранителната зона от 1м. от всички страни е обезопасено с метална,вътрешна за имота ограда с височина 6.00м.,съставена от мет.колони между тях два реда пана с вис.1.90м.от мрежа с PVC покритие и трети най-горен ред с полиестерна мрежа с вис.1.90м. Осовите разстояния между металните колони са 2.77 м.- за двете къси страни и 2.95м. и 2.94 м. за двете дълги страни.В един от оградните модули по северната и южната част са предвидени двукрили врати за достъп до игралното поле. При реализацията да се спазват приложените чертежи Около територията на тренировачното игрище извън оградата е проектиран тротоар с мин.ширина от 1.50м. При реализирането на обекта да се спазват проектите по част ВК,третиращ системата за дренаж на игралното поле.,проекта по част ЕЛ за осветление на игрището,проекта по част Вертикална планировка за настилката и вертикалната планировка и част Конструктивна,третираща фундаментите на оградата, осветителните стълбове,двете врати,както и частичните подопорни стени с максимална височина от 50 см.,явяващи се по западната регулационна линия,по която регулационна линия при желание на Възложителя би могла да се монтира ограда ,ограничаваща територията целия учебен спортно-тренировачен комплекс. Площ на Тренировачното игрище - 968 кв.м. Дължина на металната охранителна ограда на игрището,явяваща се вътрешна за урегулирания поземлен имот - 132.64 лин.м. 16.03.2015 г. 
9039259 26.02.2015 г.  Община Хитрино Избор на изпълнител за „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Хитрино през 2015 г.” по три обособени позиции: 1. Застраховка на Имущество; 2. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; 3. Застраховка „Автокаско” на МПС." Като застраховка на Имущество е за сгради, публична и частна общинска собственост и инфраструктурни обекти, реализирани по Програма за развитие на селските райони. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна застраховка, съгласно чл.249 т.1 от Кодекса за застраховането, раздел ІІ, буква „А”, т.10.1 от приложение №1. Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС). 12.03.2015 г. 
9039258 26.02.2015 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - гр. Враца Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Враца. 16.03.2015 г. 
9039257 26.02.2015 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Предметът на услугата включва осъществяване на надзор по изпълнение на проектираните лесовъдски мероприятия, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България. Надзорът по изпълнение на горскостопанския план на ТП „ДГС - Пловдив" трябва да бъде осъществен, съгласно всички изисквания, регламентирани с Наредбата. 12.03.2015 г. 
9039256 26.02.2015 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка на безазбестови листи и пластикати 12.03.2015 г. 
9039255 26.02.2015 г.  Община Дряново “Озеленяване, поддръжка и напояване на територии за обществено ползване в община Дряново”. 12.03.2015 г. 
9039254 26.02.2015 г.  Община Русе „Изпълнение на дейности по информация и публичност” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 11.03.2015 г. 
9039253 25.02.2015 г.  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавна агенция за метрологичен и техничесйи надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарат за анализ на течни горива /ССМ за бензен/; Обособена позиция №2: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарат за анализ на течни горива /ССМ за сяра/; Обособена позиция №3: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /ССМ за метанол/; Обособена позиция №4: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /ССМ за глицерол, моноглицериди, диглицериди и триглицериди/; Обособена позиция №5: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /ССМ за определяне съдържание на естери и метилов естер на линоленовата киселина във FAME/; Обособена позиция №6: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на оптичен емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP OES) за анализ на течни горива /ССМ за фосфор/; Обособена позиция №7: Реагенти за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /Nonadecanoic acid methyl ester (FAME C19)/; 10.03.2015 г. 
Общ брой: 325
Страница 10 от 33 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница