Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9036356 20.11.2014 г.  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, КОНСУМАТИВИ, САНИТАРНИ, ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 01.12.2014 г. 
9036355 20.11.2014 г.  Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козарев" Архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на Учебен корпус на три етажа, построен през 1961г., Учебен корпус на два етажа, построен през 1969 г. и Сграда за спортна дейност на един етаж построена през 1969 г. на СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ” 01.12.2014 г. 
9036354 20.11.2014 г.  Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козарев" Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на сградите - Учебен корпус на три етажа, построен през 1961г., Учебен корпус на два етажа, построен през 1969 г. и Сграда за спортна дейност на един етаж построена през 1969 г. на СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ”” 01.12.2014 г. 
9036353 20.11.2014 г.  Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика /НПГПТО/ "М.В.Ломоносов" гр.София „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА НПГПТО” по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергийност на държавни училища” с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ” Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради” На основание чл. 25, ал. 1, т.12 от ЗОП участниците задължително подават оферта и за двете обособени позиции. 01.12.2014 г. 
9036352 20.11.2014 г.  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ Предоставяне на мобилни комуникационни услуги по стандарт GSM на територията на Република България и в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 01.12.2014 г. 
9036351 20.11.2014 г.  Агенция по вписванията Предметът на поръчката е „Осигуряване на информация и публичност” по проект: „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, номер на договора: № 14-22-40/24.09.2014г. Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 083,33 лева (десет хиляди осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лв. без ДДС, съответно 12 100,00 (дванадесет хиляди и сто лева) лв. с ДДС, разпределени както следва: 1. Провеждане на начална пресконференция, съгласно техническото задание – 1666,66 лв. без ДДС, съответно 2000,00 лв. с ДДС; 2. Провеждане на заключителна пресконференция, съгласно техническото задание – 1666,66 лв. без ДДС, съответно 2000,00 лв. с ДДС; 3. Рекламни материали – USB, химикалки и папки, съгласно техническото задание – 3250,00 лв. без ДДС, съответно 3900,00 лв. с ДДС; 4. Информационен банер, съгласно техническото задание – 333,33 лв. без ДДС за един брой, съответно 400,00 лв. с ДДС за един брой; 5. Информационни брошури, съгласно техническото задание – 2,50 лв. без ДДС за един брой, съответно 3,00 лв. с ДДС за един брой. 01.12.2014 г. 
9036350 20.11.2014 г.  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия /ПГСАГ/ "Ангел Попов" гр. Велико Търново Предвижда се: 1. Обследване на следните съществуващи сгради в ПГСАГ „А. Попов” за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ, съгласно изискванията на глава трета - Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително екзекутивно заснемане – във всички необходими части, с оглед функцията на сградата - Основна монолитна скелетна сграда учебен корпус – 6 760 м2 РЗП - Театрален салон, пристройка , монолитна скелетна сграда –272 м2 РЗП - Физкултурен салон, сглобяема стоманено-бетонна скелетна конструкция–381 м2 РЗП - Монолитна скелетна сграда учебна работилница по сградостроителство –583м2 РЗП - Монолитна скелетна сграда учебна работилница по дървообработване –561м2 РЗП; 2. Съставяне на технически паспорти по реда на чл. 14 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите за всеки от обектите; 3. Регистриране на техническите паспорти - дейности по представяне на техническите паспорти по реда на чл. 15 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите. Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля – 15996,67 лева без ДДС за обследване, съставяне и регистриране на технически паспорт и 7618,33 лева без ДДС за архитектурно заснемане. 01.12.2014 г. 
9036349 20.11.2014 г.  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия /ПГСАГ/ "Ангел Попов" гр. Велико Търново Предвижда се: 1. Обследване на следните съществуващи сгради в ПГСАГ „А. Попов” за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ, съгласно изискванията на глава трета - Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително екзекутивно заснемане – във всички необходими части, с оглед функцията на сградата - Основна монолитна скелетна сграда учебен корпус – 6 760 м2 РЗП - Театрален салон, пристройка , монолитна скелетна сграда –272 м2 РЗП - Физкултурен салон, сглобяема стоманено-бетонна скелетна конструкция–381 м2 РЗП - Монолитна скелетна сграда учебна работилница по сградостроителство –583м2 РЗП - Монолитна скелетна сграда учебна работилница по дървообработване –561м2 РЗП; 2. Съставяне на технически паспорти по реда на чл. 14 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите за всеки от обектите; 3. Регистриране на техническите паспорти - дейности по представяне на техническите паспорти по реда на чл. 15 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите. Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля – 15996,67 лева без ДДС за обследване, съставяне и регистриране на технически паспорт и 7618,33 лева без ДДС за архитектурно заснемане. 01.12.2014 г. 
9036348 20.11.2014 г.  Професионална гимназия /ПГ/ "Георги Сава Раковски" гр. Костенец Избор на изпълнител за извършване на допълнително възникнали строително-монтажни дейности при изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация в Професионална гимназия „Георги Сава Раковски" – гр. Костенец", при условията, обявени в поканата и документацията, одобрена от Възложителя и публикувани на профила на купувача http://pgr.ucoz.com/index/profil na kupuvacha/0-30 01.12.2014 г. 
9036347 20.11.2014 г.  Агенция по вписванията Предмета на поръчката е "Осигуряване на информация и публичност по проект: "Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани чуждоезикови обучения, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16, номер на договора: № 14-22-41/24.09.2014 г." Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 083,33 (десет хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лв. без ДДС, съответно 12 100,00 (дванадесет хиляди и сто лева) лв. с ДДС, разпределени както следва: 1. Организиране и провеждане на 2 /две/ пресконференции (начална и заключителна) съгласно техническата спецификация - 3333,33 лв. без ДДС, съответно 4000 лв. с ДДС. 2. Изработка, отпечатване и доставка на брошури, съгласно техническата спецификация - 1000 бр. – 2500,00 лв. без ДДС, съответно 3000 лв. с ДДС. 3. Изработка и доставка на USB-флашки, съгласно техническата спецификация - 120 бр. – 2500,00 лв. без ДДС, съответно 3000 лв. с ДДС. 4. Изработка и доставка на химикалки, съгласно техническата спецификация - 120 бр. – 450,00 лв. без ДДС, съответно 540 лв. с ДДС. 4. Изработка и доставка на папки, съгласно техническата спецификация - 120 бр. – 300,00 лв. без ДДС, съответно 360 лв. с ДДС. 6. Изработка и доставка на банери, съгласно техническата спецификация - 3 бр. – 1000,00 лв. без ДДС, съответно 1200 лв. с ДДС. 01.12.2014 г. 
Общ брой: 482
Страница 10 от 49 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница