Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9056902 27.09.2016 г.  Община Разград СМР за ремонт покрив по проект -Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социална услуга Дневен център за деца с увреждания гр.Разград 30.09.2016 г.  17:30 ч.
9056901 27.09.2016 г.  Община Сливен „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен ” 30.09.2016 г.  17:00 ч.
9056900 27.09.2016 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Варна към ЕСО Изготвяне на проект за възстановяване на нарушени габарити на ВЛ "Галатея" 110 kV 10.10.2016 г.  16:30 ч.
9056899 27.09.2016 г.  Община Самуил Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил” Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0239-C001 30.09.2016 г.  17:00 ч.
9056898 27.09.2016 г.  Община Самуил Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратно 30.09.2016 г.  17:00 ч.
9056897 27.09.2016 г.  Община Самуил Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут с.Владимировци - с.Ножарово - с.Богданци – с.Кара Михал - с.Голяма вода – с.Хърсово – с.Самуил и обратно 30.09.2016 г.  17:00 ч.
9056896 27.09.2016 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Велико Търново Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - В. Търново 14.10.2016 г.  17:00 ч.
9056895 27.09.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя 30.09.2016 г.  16:00 ч.
9056894 27.09.2016 г.  136-то основно училище - Любен Каравелов, гр. София „Извършване на специализиран ученически превоз на деца от подготвителни групи и на ученици от първи до осми клас на 136 ОУ „Любен Каравелов” – гр. София през учебната 2016/2017 година” 06.10.2016 г.  16:00 ч.
9056893 27.09.2016 г.  Община Берковица Предметът на обществената поръчка е: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и извършване на основен ремонт на обекти в гр. Берковица. В предмета е включен строителен надзор по време на СМР на следните 2 /два/ обекта: Обект № 1: „СМР за извършване на основен ремонт, рехабилитация на водопровод по ул.“Райко Даскалов“ и ул.“Мусала“ гр.Берковица. и Обект № 2: „СМР за изграждане на учебна, спортна площадка при III-то ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица. Изпълнението на поръчката е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие. Строителният надзор по настоящата поръчка е неразделна част от изпълнението на обекти по поименния списък за капиталови разходи при Община Берковица. 30.09.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 3649
Страница 10 от 365 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)