Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053938 29.06.2016 г.  Община Павел баня «Доставка на кофи за смет тип „Мева” и контейнери тип „Бобър” за нуждите на община Павел баня.“ Кратко описание: Контейнери за смет тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м. – предназначени за събиране на битови отпадъци, изработени от висококачествени материали /стоманена ламарина, изцяло заварени, съгласно БДС и Европейския стандарт на конструктивните размери по EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6/. Вместимост – 1100 л. Брой на ходовите колела – 4 броя с диаметър 200 мм., 2 броя от тях да са с блокираща спирачна система. Начин на разтоварване – със странични цеви. Полезен товар – 440 кг. Повърхнина на детайлите – оребрена. Покритие – горещо поцинкована. Материали на основните детайли: тяло – стомана 0,8 КП с дебелина 2мм; капак: стомана 0,8 КП с дебелина 2 мм.; рамо: стомана 0,8 КП с дебелина 3 мм.; буфери – стомана 0,8 КП с дебелина 3 мм.; конзоли – стомана 0,8 КП с дебелина 4 мм. Габаритни размери: макс. дължина – 1370 мм., макс. широчина – 1115 мм., макс. височина – 1470 мм. Кофи за смет тип „Мева” 110 л. – предназначени за събиране на битови отпадъци, съгласно изискванията на БДС 2587-88. Да бъдат изработени от поцинкована ламарина по БДС 4626 – 75 с клас на цинковото покритие, но по-нисък от z-350, а местата с нарушено цинково покритие да са покрити със сребърен феролит по БДС 12979-76. Дебелината на листовия материал да е 1 мм. В горната част на тялото да е монтиран обръч с дебелина 1,2 мм. Закрепването на капака към тялото на кофата да се осъществява чрез шарнирна връзка, която да осигурява ъгъла на отваряне на капака не по-малък от 210 градуса. Срещуположно на шарнира да се закрепи дръжка от кръгла стомана по БДС2638-85, която да е пригодена за окачване на кофата към приспособлението на специализирания автомобил за пневномеханично изсипване. От двете страни на тялото да се монтират симетрично две дръжки, които служат за пренасяне на кофата. Дъното на кофата да се усили, чрез оребряване и обръч от стоманена лента с дебелина 3 мм. и да е съединено с тяло чрез двоен подгав. Задължително оребряване на цилиндричното тяло на кофата. Съдовете за смет следва да бъдат доставени франко склада на община Павел баня съобразно определените количества. Доставените съдове за смет трябва да бъдат придружени със съответните сертификати за качество и срока на годност в съответствие с БДС и съобразно Техническите спецификации. 05.07.2016 г.  17:00 ч.
9053937 29.06.2016 г.  Община Кирково ’’Избор на педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка, психолог, стоматолог и педагог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”. Поръчката включва избор на педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка, психолог, стоматолог и педагог с цел предоставяне на три вида услуги, а именно: Услуга ’’Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина’’, Услуга ’’Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията’’ и Услуга ’’Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище ’’ по проект: BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково” в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 05.07.2016 г.  17:00 ч.
9053936 29.06.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян “Избор на оператор за предоставяне на телекомуникационната свързаност – фиксирани телефонни услуги за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив” към „ЮЦДП” гр. Смолян”, за срок от 12 месеца. 11.07.2016 г.  17:00 ч.
9053935 29.06.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Левски Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Левски"ЕООД гр.Левски 08.07.2016 г.  16:00 ч.
9053934 28.06.2016 г.  Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Предметът на поръчката е: „Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите“ 08.07.2016 г.  17:00 ч.
9053933 28.06.2016 г.  Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй" 08.07.2016 г.  17:00 ч.
9053932 28.06.2016 г.  Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ „Предоставяне на услуги, свързани с кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси на ИА ЕСМИС”. 04.07.2016 г.  17:30 ч.
9053931 28.06.2016 г.  Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград Периодични доставки на хигиенни продукти и материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции: 1. Перилни препарати и сапуни, 2. Пликове и чували за смет, 3. Кърпи и други за почистване, 4. Доставка на кофи и други, 5. Лопатки за смет и четки, 6. Препарати и дезифенктанти, 7. Аксесоари и материали за почистване, 8. Препарати и дезифенктанти за парни бани и сауни, 9. Хартиени изделия за хигиенни нужди 07.07.2016 г.  17:00 ч.
9053930 28.06.2016 г.  Топлофикация ЕАД - Бургас „Доставка на химикал за обработка на подхранваща и мрежова топлофикационна вода” 04.07.2016 г.  16:30 ч.
9053929 28.06.2016 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата. Оферираната 12-канална велоергометрична стрес-тест-система, следва да е синхронизирана за работа с наличната в лечебното заведение бягаща пътека, производство на фирма „DELMAR“. 11.07.2016 г.  16:30 ч.
Общ брой: 906
Страница 10 от 91 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)