Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9045546 03.09.2015 г.  Община Гълъбово "Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2015/2016 г.по утвърдени маршрутни разписания" 15.09.2015 г. 
9045545 03.09.2015 г.  Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – град Свищов. 15.09.2015 г. 
9045544 03.09.2015 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Трън към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград "Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън” 15.09.2015 г. 
9045543 03.09.2015 г.  Община Бяла, област Варна Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места в община Бяла, четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Бяла и платната за движение по републикански път в границите на град Бяла през експлоатационен сезон 2015/2016 год. Срокът за изпълнение на поръчката е зимен сезон 2015 – 2016 г. до 30.04.2016 г. 23.09.2015 г. 
9045542 03.09.2015 г.  Община Бяла, област Русе Във връзка с чл. 26 от Закона за народната просвета, чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и глава VIIIA ЗОП, е нужно да се определи изпълнител за превоз на ученици за учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2015/2016г. както следва: 1. гр.Бяла - с.Босилковци - гр.Бяла; 2. гр.Бяла – гара Бяла- Ценово- Ботров с.Стърмен - гр. Бяла (СОУ "П.Волов"); 3. гр.Бяла - с.Стърмен - с.Ботров - гр. Бяла (НУ"Кирил и Методий"); 4. гр.Бяла - с.Бистренци - с.Дряновец - с.Копривец - гр.Бяла. В съответствие с гореизложеното, заинтересованите лица могат да представят оферти за: “Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2015/2016г.” всеки присъствен учебен ден на учебната 2015/2016 година в срок до 30/06/2016 г., включително по следните маршрути: 1. гр.Бяла - с.Босилковци - гр.Бяла; 2. гр.Бяла – гара Бяла- Ценово- Ботров с.Стърмен - гр. Бяла (СОУ "П.Волов"); 3. гр.Бяла - с.Стърмен - с.Ботров - гр. Бяла (НУ"Кирил и Методий"); 4. гр.Бяла - с.Бистренци - с.Дряновец - с.Копривец - гр.Бяла *часовете в разписанието, посочени в указанията към участниците, подлежат на промяна При промяна на образователната структура на Община Бяла, или мотивирани причини на Изпълнителя и/или, Възложителя, са възможни промени в маршрутното разписание. 12.09.2015 г. 
9045541 03.09.2015 г.  Основно училище/ОУ/ "Христо Ботев" с. Кардам - община Генерал Тошево Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка и задължително обучение в ОУ "Христо Ботев" с. Кардам за учебната 2015/2016 г. , на територията на Община Генерал Тошево, както до училището, така и обратно към местоживеенето им за периода 15.09.2015 г. - 15.06.2016 г. Превозът ще се извършва по предварително определени маршрутни разписания, при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността 09.09.2015 г. 
9045540 03.09.2015 г.  Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Хасково Доставка на закуски или млечно-кисел продукт за децата от ПГ и учениците от 1-ви до 4-ти клас, за периода от 01.10.2015г. до 31.05.2016г.; прогнозен брой деца 320; прогнозен брой учебни дни 150; прогнозен брой закуски 48 000, за нуждите на СОУ „Васил Левски“ гр.Хасково. 15.09.2015 г. 
9045539 03.09.2015 г.  Министерство на правосъдието /МП/ „Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и контрол по безопасност и здраве, съставяне на технически паспорт за строеж „Ремонт на вход и оформяне на подход към Съдебна палата, гр. Кърджали“, в УПИ I, кв. 225, бул. „Беломорски“ № 48“. 16.09.2015 г. 
9045538 03.09.2015 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Омуртаг ЕАД ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДО СКЛАДА НА "МБАЛ-ОМУРТАГ" ЕАД 18.09.2015 г. 
9045537 03.09.2015 г.  Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/ „Доставка на храна по реда на Параграф 2 от ДР на Постановление № 133 /14.07.1993 год.за приемане на Наредба за допълнителни и други трудови възнаграждения, за персонала на МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД гр.Казанлък”.Съгласно разпоредбата на цитираното постановление на дежурния персонал, изпълняващ 12 часови дежурства в здравните заведения се осигурява безплатна храна в размер до среднодневната стойност на храната на болните за съответното здравно заведение.Тази храна се дава задължително в натура и не може да се заменя с парична компенсация или да се предоставя под друга форма. Среднодневната стойност на храна за болни в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", съгласно действащ договор е 2,56 лв. без ДДС. Ястията да се приготвят в деня на доставка, в оборудвани помещения/ собствени или наети/ на територията на Община Казанлък, притежаващи документи за извършване на дейност кетъринг.Не се допуска доставка на храна ,приготвена от предходен ден.Изпълнителят трябва да осигури собствен персонал за разпределение на доставената храна по отделения. 16.09.2015 г. 
Общ брой: 406
Страница 10 от 41 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница