Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099131 02.06.2020 г.  Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Предметът на поръчката предвижда да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за извършване на доставка на бутилирана вода в бутилки с вместимост 1,5 л. за служители на „Електроразпределение Север“ АД, които работят при дневна температура над +30°С съгласно Наредба №11/21.12.2015 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Доставките ще се извършват само през летните месеци (юни, юли и август) по поръчки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му към момента на заявките Бутилките ще бъдат заявявани на стекове, в зависимост от начина на опаковка на Изпълнителя. Единични бройки от бутилките, няма да бъдат заявявани. 19.06.2020 г.  18:00 ч.
9099130 02.06.2020 г.  Община Мадан „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“ 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099129 02.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Предмет на поръчката: „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: Ремонт на асинхронни двигатели за хоризонтални помпени агрeгати за питейна вода. Обособена позиция №2: Ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода. Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 68 500 (шестдесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС. Обособена позиция №1: Прогнозна стойност – 28 500 (двадесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС Обособена позиция №2: Прогнозна стойност - 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС Същността на услугата е ремонт и пренавиване статорите на асинхронни двигатели за хоризонтални помпени агрегати и ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода, включително пренавиване на двигателите им. Възможност за представяне на оферти: участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Възможност за представяне на варианти на офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите. Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. Срокът за изпълнение на услугите: 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на договорите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Място на изпълнение: базата на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” № 19. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три) процента без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция. 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099128 02.06.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Благоевград „ДОСТАВКА НА БИФАЗЕН ДЕФИБРИЛАТОР-МОНИТОР ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ „по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.1. на проекта. 05.06.2020 г.  16:00 ч.
9099127 02.06.2020 г.  Община Драгоман „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“ 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099126 02.06.2020 г.  119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" гр. София -/Преди 119 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Академик Михаил Арнаудов" гр. София/ Доставка на тестени подкрепителни закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов 04.06.2020 г.  17:00 ч.
9099125 02.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян "Поддържане на съществуващи минерализовани ивици", находящи се в териториалния обхват на ТП "ДГС - Пловдив" към ЮЦДП гр.Смолян 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099124 02.06.2020 г.  Община Кула „ Основен ремонт на улична мрежа в Община Кула” 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099123 02.06.2020 г.  Община Якоруда Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Якоруда” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”; Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа” 04.06.2020 г.  17:00 ч.
9099122 01.06.2020 г.  Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Бургас Доставка на високопроходим автомобил 15.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 42218
Страница 10 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)