Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9035341 29.10.2014 г.  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Извършване на информация и публичност по проекти изпълнявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с три обособени позиции: 1. публичност по проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“; 2. публичност по проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“; 3. публичност по проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““. 05.11.2014 г. 
9035340 29.10.2014 г.  Община Стара Загора „Демонтаж на стари котли, доставка и монтаж на нови котли за нуждите на ЦДГ 34 „Райна Княгиня“ и СОУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора“. 07.11.2014 г. 
9035339 29.10.2014 г.  Община Царево Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“ 07.11.2014 г. 
9035338 29.10.2014 г.  Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Предмет на обществената поръчка е „Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на процедура за извършване на функционален анализ в администрациите на МОСВ и ИАОС, в това число изготвяне на мерки по оптимизация на администрацията и работните процеси в МОСВ и ИАОС и актуализация на нормативните и стратегическите документи във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси. Провеждане на съпътстващи обучения, във връзка с функционалния анализ“. 07.11.2014 г. 
9035337 29.10.2014 г.  Топлофикация - София АД "Предаване на отпадъци в изпълнение на условията по комплексно разрешително на РИОСВ в четири обособени позиции" , както следва: Обособена позиция №1 „Предаване на отпадък „Изолационни материали съдържащи азбест” с код 17 06 01*” ; Обособена позиция №2 „Предаване на отпадък „Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак” с код 20 01 21*” ; Обособена позиция №3 „Предаване на отпадък „Стъкло” с код 17 02 02”; Обособена позиция №4 „Предаване на отпадъчни утайки от пречистване на промишлени отпадъчни води в ТЕЦ „София Изток” с код 10 01 20*”; 07.11.2014 г. 
9035336 29.10.2014 г.  Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ Абонаментната поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, обслужващи студентски общежития на ХТМУ, находящи се в гр. София, Студентски град – бл. № 20, № 37, № 42А, № 60Б и бул. ”Св. Кл. Охридски” № 8-сграда А” включва първоначален преглед, опис, профилактика, сервизиране и при необходимост ремонт. 07.11.2014 г. 
9035335 29.10.2014 г.  Основно училище /ОУ/ "Васил Априлов" - гр. Варна Доставка на 5 броя мултимедийни проектори с поставки за тях и 5 броя таблети за нуждите на Основно училище "Васил Априлов" - Варна по национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище" с минимални технически характеристики, подробно описани в техническате спецификации, неразделна част от настоящата публична покана, които могат да бъдат намерени и свободно изтеглени на интернет сайта на училището 07.11.2014 г. 
9035334 29.10.2014 г.  Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ - Дева Мария ЕООД, гр. Бургас Доставка и монтаж на Операционни лампи TOP LED за нуждите на „МБАЛ Дева Мария" ЕООД, съгласно приложена спецификация 07.11.2014 г. 
9035333 29.10.2014 г.  Община Приморско I.Предметът на обществената поръчка включва: „Провеждане на групови обучения за служителите на община Приморско извън каталога на ИПА“ и е по Проект „Компетентна администрация Приморско с лице към гражданите и бизнеса”, Договор № М13-22-70/01.08.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. II. Изпълнителят следва да изпълни дейностите, подробно описани в техническите спецификации към настоящата публична покана, които са най-общо следните:1. „Провеждане на обучение за подобряване презентативните умения” Подобряването на презентативните умения на всички служители е изключително важно в контекста на богатия календар от събития на общината, свързани предимно, но и не само с изпълняваните проекти. Всеки служител следва да може да представи убедително дадена информация пред своите колеги и пред външна аудитория. Служителите трябва да преодолеят своята неувереност и да припознаят ролята си на представители на администрацията пред бизнеса, гражданите и всички останали заинтересовани страни. 2.„Провеждане на обучение за водене на делова кореспонденция” Като логично продължение на обучението по т.1. служителите ще преминат обучение за водене на делова кореспонденция. Основните теми, които ще бъдат застъпени в него са свързани с официалната комуникация, която предполага делови стил на общуване, независимо дали се касае до писмена или устна комуникация. Служителите ще се запознаят с етикета на общуване, правилата за делова кореспонденция и принципите на изготвяне на различни по вид и предназначение документи в съответствие с целевата група, за която са предназначени. Придобитите знания ще повишат качеството на изготвяните от служителите документи, което значително ще повиши и удовлетвореността на техните ползватели – вътрешни и външни за общината.3. „Провеждане на обучение за работа с граждани от уязвими групи” Важен аспект от дейността на всеки общински служител е работата с граждани, която неизбежно предполага и общуване с представители на уязвими групи от населението. Обучението енасочено именно към тази група граждани като цели усвояване на първо място на спецификите на различни групи и произтичащите от тях методи за работа, а също и запознаване с нормативната уредба в областта. 10.11.2014 г. 
9035332 29.10.2014 г.  Професионална гимназия по туризъм/ПГТ/ - Пенчо Семов, гр. Габрово Предмет на настоящата процедура е „Обзавеждане на 7/седем/ стаи в Учебен хотел „ПАНОРАМА” по НП на МОН „Модернизиране на системата на професионалното образование”, Решение на МС № 221/23.04.2014 г. - проект:„МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА – ОСНОВА ЗА КАЧЕСТВЕНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАБОТА В РЕАЛНА БИЗНЕС СРЕДА” на ПГТ „Пенчо Семов”, Габрово 05.11.2014 г. 
Общ брой: 383
Страница 10 от 39 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница