Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9032069 18.07.2014 г.  Община Брусарци Поръчката е с предмет„Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сгради от общинския сграден фонд на община Брусарци" по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт физкултурен салон в СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци”; Обособена позиция 2: „Ремонт физкултурен салон в ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци”; Обособена позиция 3: „Ремонт на кухня и сервизни помещения на Домашен социален патронаж /ДСП/ гр. Брусарци”; Обособена позиция 4: „Ремонт сграда на кметство с. Буковец” . 25.07.2014 г. 
9032068 18.07.2014 г.  Министерство на инвестиционното проектиране/МИП/ Организиране и осигуряване на невъоражена физическа охрана в сградата на Министерство на инвестиционното проектиране и прилежащите паркоместа и осигуряване на пропусквателен режим през централния вход на сградата разположен на ул. Съборна №1 в работно време. 29.07.2014 г. 
9032052 17.07.2014 г.  Община Самуил СМР по проект „Преустройство на съществуваща сграда в ЦНСТ за стари хора с.Хума“ 24.07.2014 г. 
9032051 17.07.2014 г.  Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ - Дева Мария ЕООД, гр. Бургас Извършване на строително-монтажни работи, за нуждите на “МБАЛ Дева Мария” ЕООД – гр. Бургас по следните обособени позиции: обособена позиция №1 – СМР на ВиК инсталации; обособена позиция №2 – СМР на ел. Инсталации и обособена позиция №3 – СМР на вътрешни стени и тавани и др.”. Изпълнението на поръчката включва извършване на строително - монтажни работи по части: АС, ВиК, Ел., които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект, вида на отделните СMР включени в него, ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни възлагателни писма до лицата по договорите. Целта е потенциалните изпълнители да извършват СМР при най-изгодни за Възложителя условия, спазвайки всички нормативни изисквания на действащото законодателство. Отделните СМР ще бъдат възлагани по преценка на Възложителя, при необходимост и финансова обезпеченост. Възложителят ще изпраща до конкретните изпълнители възлагателни покани. Срокът за изпълнение, за всеки обект, е съгласно офертата на съответния изпълнител. Единичните цени на извършените строително-монтажни работи, по количествено - стойностните сметки, ще бъдат формирани въз основа на предложените от изпълнителя стойности, съгласно показателите за ценообразуване, които не подлежат на увеличение за срока на действие на договора. Общата стойност на възложения обект, ще бъде формирана въз основа на предложените от изпълнителя единични цени, за извършване на дейностите в съответните количествените сметки, които цени не подлежат на увеличение за срока на действие на договора. Стойността на всеки обект включва всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на СМР. При изготвяне на офертата, всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта и да се запознае подробно с Техническите условия, строителната площадка (обекта) и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, за да вземе всичко това предвид при изготвяне на офертата, за изпълнение на конкретния обект. Всяка оферта, за изпълнение на конкретен обект, следва да е придружена с декларация (по образец) за посещение и извършване оглед на обекта от участника. Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове строително-монтажни работи, ще бъдат съставени на база анализи от програмен продукт „Билдинг мениджър”, „Справочник на цените в строителството” и ценообразуващите показатели, оферирани от изпълнителя. В тези случай, разходите за материали и механизация ще се формират към датата на актуване, като стойностите им не трябва да надвишават тези, публикувани в последния брой на списание „Справочник на цените в строителството”. Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ. Размерът на предложените гаранционни срокове за извършените отделни видове СМР, следва да спазват императивно установените минимални такива, съгласно Наредба № 2 за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 25.07.2014 г. 
9032050 17.07.2014 г.  Община Банско „Рехабилитация на градски парк, гр. Банско” 28.07.2014 г. 
9032049 17.07.2014 г.  Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР Доставка на тактически предпазни обувки 30.07.2014 г. 
9032048 17.07.2014 г.  Община Горна Оряховица Настоящата обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организиране на обучение на персонала в ЦОП, град Горна Оряховица” се открива във връзка с изпълнение на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в ЦОП. Общата цел на провеждането на обучението е повишаване квалификацията на служителите на ЦОП за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения. 28.07.2014 г. 
9032047 17.07.2014 г.  Профисионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника /ПГ по ПСТТ/ "Никола Й. Вапцаров" гр. Ямбол Дейности по енергийна ефективност - подмяна на дограма и ремонт на покрив учебен корпус в ПГ по ПСТТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Ямбол 24.07.2014 г. 
9032046 17.07.2014 г.  Община Долна баня Предметът на процедурата е „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня”. Изпълнителят ще осъществява функциите по строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня”, като е предвидено да извършва следните дейности: •Упражняване на непрекъснат строителен надзор; •Координиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора; •Осигуряване на качествено изпълнение на СМР, гарантиращо постигане на основните технологични параметри и нормалната експлоатация на обекта за гаранционните срокове на видовете СМР; •Осигуряване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите, с оглед избягване на бъдещи имуществени претенции, свързани с изпълнението на СМР по количество и качество, както и ясно дефиниране на отговорностите, свързани с бъдещи дефекти на обектите; •Контрол по спазване плана по безопасност и здраве (ПБЗ) и Наредба №2/ 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; •Упражняване на инвеститорски контрол по спазване на: количествата и качеството на изпълняваните СМР, единичните анализни цени на всички видове работи от КСС, спазване на Линейния календарен график; •Подписване на количествените и количествено-стойностните сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; •Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 / 2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; •Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи; •Изготвяне на ежемесечни доклади за хода на СМР, относно спазване изискванията по ЗЗБУТ, ЗУТ, ТС2009 на НАПИ, графиците и диаграмите и наличието на нередности, констатирани от него; •Участие в изготвянето на екзекутивната документация, необходима за предаване на органа, издал разрешението за строеж; •Съставяне на констативен акт обр.15 след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя, проектанта и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; •Изготвяне на окончателен доклад до възложителя относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация, заедно с технически паспорт на обекта, съставен на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.). •Внасяне в ДНСК на писмено искане от името на възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. •Участие в заседанията на Държавната приемателна комисия и запознаването й с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. 25.07.2014 г. 
9032045 17.07.2014 г.  "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - Варна Изграждане на колекторна газова връзка до сградата на отдел „Управление на съоръженията“ по плана на летище Варна 30.07.2014 г. 
Общ брой: 210
Страница 10 от 21 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница