Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9032885 20.08.2014 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Добрич Обслужване на персонала на РЗОК Добрич от служба по трудова медицина. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА: 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2.Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.) 2.2. Профилактични прегледи – само при офталмолог, за служители на РЗОК Добрич – максимум до 53 човека. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от офталмолог по т. 2.2. 01.09.2014 г. 
9032884 20.08.2014 г.  Столична община „Изготвяне на технически проект за „Почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на водата в река Искър, в участък от края на корекцията при „Летище София” ЕАД до началото на земната корекция при моста на Чепинско шосе”. 01.09.2014 г. 
9032883 20.08.2014 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД “Доставка на опорен генератор за високочестотни сигнали за метрологично осигуряване на средства за измерване на радиотехнически величини” 29.08.2014 г. 
9032881 20.08.2014 г.  Институт по океанология - Варна към Българска академия на науките /БАН/ Предмет на поръчката е избор на изпълнител за химичен анализ на приоритетни вещества [Anthracene, PAHs, Fluoranthene, Naphtalene, Atrazine, Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Hexachlorobenzene, Pentachlorobenzene, Hexachlorobutadiene, Pb, Hg, Ni, Cd, Octylphenols, Tributyltin compaunds], специфични замърсители [Petroleum hydrocarbons, Polychlorinated biphenyls (PCP28, PCB52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180), o,p-DDE, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDT, Terbutryn, Ethilbenzen, DEP, DBP, Bisphenol A, Zn, Cu, Cr (VI), As, Al, Co, Li, Xylenes (p+m Xylene)] и ТОС в повърхностни води по пунктове разположени в едномилната зона на българското черноморско крайбрежие. 29.08.2014 г. 
9032880 20.08.2014 г.  Център за психично здраве със стационар /ЦПЗ/ - Смолян ЕООД Текущи доставки на хранителни продукти по предварителна заявка. Предмета на обществената позиция е разделен на следните обособени позиции: 1. Хляб; 2. Закуски; 3. Мляко и млечни продукти; 4. Месо и месни продукти; 5.Плодове и зеленчуци; 6. Консерви, варива и пекатеж и 7. Хигиенизиращи продукти. 05.09.2014 г. 
9032878 20.08.2014 г.  ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Доставка на резервни части за разпределители по спецификация. 31.08.2014 г. 
9032877 20.08.2014 г.  Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на „СЦДП” ДП Габрово, 27.08.2014 г. 
9032876 20.08.2014 г.  Основно училище - Христо Ботев, с. Лудогорци, Община Исперих Доставка на готови закуски за учениците от първи до четвърти клас и обяд за учениците на целодневно обучение до края на учебната 2014/2015г. Закуските се доставят за прогнозно 76 ученика от първи до четвърти клас, за прогнозно 160 учебни дни, на прогнозна стойност 4 560 лева без ДДС, като транспортни разходи са включени в цената на доставка. Стойността на един брой закуска не трябва да надвишава 0,375 лева без ДДС. Закуските ще се плащат от бюджета на училището. Обяд се доставя за прогнозно 152 ученици на целодневно обучение, за прогнозно 171 учебни дни, на прогнозна стойност 43 406,64 лева без ДДС като транспортни разходи включени в цената на доставка. Като 32 490 лева без ДДС ще се заплащат по проект BG051PO001-3.1.06 по ОП”РЧР” и 10 916,64 лева без ДДС ще се заплащат от бюджета на училището. Стойността на една порция обяд не трябва да надвишава 1,67 лева без ДДС. Има две самостоятелно обособени позиции в настоящата поръчка. Позиция № 1: Доставка на обяд за учениците на целодневно обучение в ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци. Позиция № 2: Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас в ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци.” Доставките на закуските и на обядите ще се извършва до края на учебната 2014/2015 г. (доставка на закуски – до 31.05.2015г. и доставка на обяд – до 15.06.2015г.). Доставките на закуски и обяди се изплащат от бюджетни средства на училището и от проект BG051PO001-3.1.06 по ОП”РЧР”. Фактурата се представя за доставките, извършени за един месец, след изтичането на този месец. Авансови плащания не се предвиждат. 01.09.2014 г. 
9032875 20.08.2014 г.  Община Борово «Изработване на Общ устройствен план на Община Борово, област Русе” 01.09.2014 г. 
9032874 20.08.2014 г.  Община Лъки Настоящата обществена поръчка включва осъществяване на доставка на гориво за отопление – пелети „Клас А1” от 100% иглолистна трупна дървесина с приблизителни количества за нуждите на СОУ „Христо Ботев”, ОДЗ „Юрий Гагарин” и ДВУИ – с. Джурково- община Лъки” 29.08.2014 г. 
Общ брой: 275
Страница 10 от 28 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница