Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9034880 20.10.2014 г.  Професионална гимназия по туризъм/ПГТ/ - И.П.Павлов, гр. Русе Обектът на настоящата поръчка е доставката и монтажа на оборудване за кабинети по сервиране и барманство, сервитьорски офис и в санитарно – битови помещения. 30.10.2014 г. 
9034879 20.10.2014 г.  Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД „Доставка на компютърни конфигурации (включително монитори, компютърни клавиатури и компютърни мишки) за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД”. Доставка на 25 /двадесет и пет/ броя компютърни конфигурации (включително монитори, компютърни клавиатури и компютърни мишки). Компютърните конфигурации трябва да бъдат с инсталирана операционна система Windows 7 Professional или по висока версия 30.10.2014 г. 
9034876 20.10.2014 г.  ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ „Доставка на термовизионна камера за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения”, идентификационен № PPD 14-024. 04.11.2014 г. 
9034875 20.10.2014 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Гулянци ЕООД "Доставка на нов автомобил за нуждите на МБАЛ Гулянци ЕООД гр. Гулянци 29.10.2014 г. 
9034874 20.10.2014 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Извършване на механизирани дейности в горски разсадници на ТП”ДГС-Първомай” 28.10.2014 г. 
9034873 20.10.2014 г.  Първо основно училище /ОУ/ "Георги Бакалов" гр. Стара Загора Избор на изпълнител, на който да се възложи доставката на храна и организирането на храненето на възпитаниците на Първо основно училище „Георги Бакалов“, град Стара Загора, по обособени позиции: Позиция №1 – доставка в учебните дни на закуски и организиране на храненето за деца от ПГ и ученици І до IV клас – прогнозен брой ученици – 106 ученика, срок на доставка: от 03.11.2014 г. до 31.05.2015 г., финансирана от бюджета на училището по реда на ПМС 308/2010г.; и Позиция №2, във връзка с реализацията на «ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 – „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – Доставка на храна за обедно хранене и организиране на храненето, в учебните дни, на целева група по реализацията на проекта – прогнозен брой ученици – 100 ученика, срок на доставка от 03.11.2014 г. до 31.05.2015 г. 30.10.2014 г. 
9034872 20.10.2014 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив, периодично, след заявка, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Примерните номенклатурни позиции са описани в Примерна техническа спецификация. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции в зависимост от своите нужди и възможности. При подаване на офертата да се предлагат препарати от указаните марки и/или еквивалентни по технически характеристики такива. В случай, че се предлагат препарати от други марки, следва да се приложи и кратко описание за всеки от тях, в което ясно да са посочени техническите параметри на еквивалентния препарат. При подаване на офертата да се приложи декларация от представляващия, че доставяните продукти отговарят на действащите стандарти, като при всяка доставка ще се придружават със сертификати за качество и гаранционен срок. Участниците да разполагат с магазин и/или складова база на територията на гр. Пловдив – собствени или наети. 29.10.2014 г. 
9034871 20.10.2014 г.  Технически университет /ТУ/ - София Предметът на поръчката е „Застраховане на МПС-та за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, който включа сключване на застраховки „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата” и „Каско” на МПС-та и плавателните съдове собственост на Възложителя. Обект на застраховане са МПС-та, подробно описани в образец 3-1 – списък на МПС-та и плавателните съдове собственост на ТУ-София и изнесените звена. 29.10.2014 г. 
9034870 20.10.2014 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево Избор на финансова/ кредитна институция за отпускане на банков заем за доизграждане на новосъздадено отделение по „Хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД в размер на 280 000 лева, с прогнозни размери: на лихва – до 55 000 лева, на такса за управление и застраховка кредит – до 6 500 лева. 29.10.2014 г. 
9034869 20.10.2014 г.  85-то СОУ "Отец Паисий" гр. София Необходими документи за участие: 1/ Заявление за участие и административни сведения (приложение № 1) – оригинал; 2/ Оферта (приложение № 2) – оригинал. Попълват се данните на участника, посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция през време на провеждане на процедурата, за оформяне на договора в случай, че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката и др. Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива. 3/ Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; респективно копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени от участника копия). Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци представят удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата.4/ Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП (приложение № 3) – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.5/ Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП (приложение № 4) – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.6/ Декларация за участие или не на подизпълнители (приложение № 5) – оригинал. Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и съответния дял на участие (в проценти).7/ Декларация по § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (приложение № 6) Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.8/ Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (приложение № 7).9/ Декларация, съдържаща списък с основни договори за доставка на газьол/ друго гориво за отопление, възложени и изпълнени през последните 3 години (оригинал), придружена от препоръки за добро изпълнение (заверени от участника копия), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.10/ Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата. Прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят, посредством работната група за разглеждане и оценка на офертите, приеме за подходящ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 4, 5, 7, 8 от настоящите указания се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.11. Техническо предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения образец от настоящата документация и се поставя в плик с офертата. 12. Ценово предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения образец от настоящата документация и се поставя в плик с офертата. 13. Проект на договор (приложение № 8). 29.10.2014 г. 
Общ брой: 382
Страница 10 от 39 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница