Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9060724 18.01.2017 г.  Община Кюстендил „Доставка на eл.материали за нуждите на ОП „Чистота“ гр. Кюстендил“ 26.01.2017 г.  17:00 ч.
9060723 18.01.2017 г.  Община Кричим „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим” 25.01.2017 г.  17:00 ч.
9060722 18.01.2017 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Михалково към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС – Михалково” 25.01.2017 г.  16:30 ч.
9060721 18.01.2017 г.  БДЖ - Пътнически превози ЕООД „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” 23.01.2017 г.  16:45 ч.
9060719 18.01.2017 г.  БДЖ - Товарни превози ЕООД „Доставка на каучукови смеси, маслоустойчива гума, каучукови маркучи за въздух, вода, масла и горива, за локомотиви и товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”. Информация за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9060406. 24.01.2017 г.  16:45 ч.
9060718 18.01.2017 г.  Средно училище /СУ/ "Христо Ботев" - Ихтиман - /Старо наименование - Средно общообразователно училище /СОУ/ "Христо Ботев" - Ихтиман/ Услуги за изпълнението на дейности по проект № BG05M2OP001-3.002-0070 "Подкрепа": 1. Организиране и провеждане на Летен лагер "Моята Еко пътека" 2. Организиране и провеждан на Пленер "Изкуство извън класната стая" 3. Организиране и провеждане на екскурзии "Гордея се с историята ни" - 4 бр. 25.01.2017 г.  17:00 ч.
9060717 18.01.2017 г.  Община Стара Загора „Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2017 г.” Предмет на поръчката е Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2017 г. на приблизително 130 000 бр. Участникът, избран за изпълнител, ще отпечава съобщенията по предоставени от Община Стара Загора образци в структуриран файл /PDF/ на бял лист хартия А4. Хартията за отпечатване на съобщенията за дължимия данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци се осигурява и е за сметка на изпълнителя. Върху гърба на листа следва да има текст. Отпечатаните съобщения ще се пликоват в пликове тип „американски“ с прозорче долу в дясно, по начин, който позволява да бъдат видими само името на задълженото лице и адреса на доставяне. Пликовете се осигуряват и са за сметка на изпълнителя. Върху пощенските пликове не е предвиден печат. Срокът за извършване на услугата е съгласно техническото предложение на участника, но не по-късно от 01.03.2017 г. и започва да тече от датата на предаване, чрез подписване на приемо-предавателен протокол, на структурирания файл със съобщения и получаване на одобрение от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на отпечатани и пликовани два броя тестови съобщения. 23.01.2017 г.  17:30 ч.
9060716 18.01.2017 г.  ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/ Доставка на водомери за дистанционно отчитане (с вграден M-bus модул за комуникация) и уплътнения 23.01.2017 г.  16:00 ч.
9060715 18.01.2017 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставки на винетни стикери за моторни превозни средства, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, посочени в Техническата спецификация, приложение към документацията за участие, следва да се извърши не по-късно от 27.01.2017 г. 20.01.2017 г.  17:00 ч.
9060714 17.01.2017 г.  Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР „Доставка на лентови носители за архивиране и съхранение на данни на АИС в мрежата за предаване на данни на МВР“ Обособена позиция 1 /ОП1/ № Описание на лентови носители “или еквивалент/и” брой 1 HP LTO Ultrium 3 Data Cartridge C7973A 400/800 GB 300 2 HP LTO Ultrium 1 Data Cartridge C7971A 100/200GB 500 3 HP DDS-3 Data Cartridge C5708A / 24GB 500 4 HP DDS-4 Data Cartridge C5718A / 40GB 50 5 HP DDS 3 Cleaning Cartridge C5709A 70 Обособена позиция 2 /ОП2/ № Описание на лентови носители “или еквивалент/и” брой 1 DELL Ultrium 1 Data Cartridge 100/200GB 50 2 DELL Ultrium 1 Cleaning Tape 20 Обособена позиция 3 /ОП3/ № Описание на лентови носители “или еквивалент/и” брой 1 MAXELL LTO Ultrium 1 Data Cartridge C7971A 100/200GB 200 2 MAXELL DDS-4 Data Cartridge 150м/ 20GB 50 Обособена позиция 4 /ОП4/ № Описание на лентови носители “или еквивалент/и” брой 1 LTO Ultrium 1 Universal Cleaning Cartridge 40 2 LTO Ultrium 3 Universal Cleaning Cartridge 30 3 DDS 4 Cleaning Cartridge 10 31.01.2017 г.  17:30 ч.
Общ брой: 7177
Страница 10 от 718 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)