Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9042182 27.05.2015 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества градинска мебел за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” 09.06.2015 г. 
9042181 27.05.2015 г.  Община Поморие Избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава 8"а" от ЗОП за изпълнение на мерки за информация и публичност по проект„Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство“, по Договор за БФП №, 24-10-М3-15/23.04.2015г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г., програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ 05.06.2015 г. 
9042180 27.05.2015 г.  Община Кирково Доставка и монтаж на детски съоръжения за оборудване на детски площадки за игра, представляващи комбинирани съоръжения за игра на деца, люлки, клатушки, дървени къщички за игра и др. Местата за разположение на детските съоръжения за игра са: ЦДГ „Кокиче” с.Завоя; ЦДГ „Славейче” с.Дрангово; с. Чорбаджийско, квартал Старо Чорбаджийско; с. Дюлица; с.Кърчевско и с.Трепетлика, общ.Кирково. 05.06.2015 г. 
9042179 27.05.2015 г.  ДКЦ V Варна "Света Екатерина" ЕООД Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на ЕЕГ /електроенцефалограф/ апарат и компютърна система за работа с апарата 05.06.2015 г. 
9042178 26.05.2015 г.  Басейнова дирекция за управление на водите - Западнобеломорски район - център Благоевград Строително - монтажни дейности за разкриване сондажи № 3 (2), № 5, № 14 и № 18 на находище на минералнa водa „Симитли” - област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли - изключителна държавна собственост, с цел до проучването му, състоящо се в изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси, експертен анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения, проект за санитарно-охранителна зона и извършване на ремонтно-възстановителни дейности. Основна цел на поръчката: 1. Извършване на строително – демонтажни работи за разкриване на сондаж № 3 (2), № 5, № 14 и сондаж № 18, разкриващи находище на минерална вода „Симитли”. 2. Извършване на допроучване на сондажи № 3 (2), № 5, № 14 и сондаж № 18 от находище на минерална вода „Симитли” - област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли - изключителна държавна собственост, състоящо се в изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси и проект за санитарно-охранителна зона 3. Извършване на строително – монтажни работи работи за възстановяването на паважните и асфалтови настилки, премахнати при разкривните дености на водовземните съоръжения. 4. Предоставяне на доклад за изпълнение на гореописоните дейностти за приемане на обекта от комисия, определена от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград. 5. Изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси, съгласно изискванията на чл. 29, ал.1 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. 6. Изготвяне на проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находището с отразени в него и Сондаж № 2, № 5, № 14 и № 18 и нанасяне на корекции и допълнения в него до момента на издаване на Заповед за определянето на СОЗ от Министъра на околната среда и водите. 05.06.2015 г. 
9042177 26.05.2015 г.  Община Луковит „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: “Изграждане на канализация за отпадни води, подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Цар Симеон І“ гр. Луковит, община Луковит”. 05.06.2015 г. 
9042175 26.05.2015 г.  Община Бургас „Подготовка, организиране и провеждане на сегмент Пърформънс в рамките на четвъртото издание на иновативно културно събитие – Фестивал „Включи града“. Актуална информаци и образци за попълване участниците могат да открият на интернет-адрес: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/22277 03.06.2015 г. 
9042174 26.05.2015 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца Преустройство на фоайе на хотелската част и на санитарния възел в Учебен комплекс на В и К ООД, Враца Хотелски комплекс "Чинарите", гр. Вършец 05.06.2015 г. 
9042173 26.05.2015 г.  Община Кюстендил „Доставка на легла и матраци за обекти, собственост на Община Кюстендил” 05.06.2015 г. 
9042171 26.05.2015 г.  Община Гулянци БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОДЗ ”НЕЗАБРАВКА”, УПИ I, кв.40 ПО ПЛАНА НА ГР. ГУЛЯНЦИ.Работният инвестиционен проект представя частично решение на прилежащата територия в обхвата на проекта, с оглед формирането на екологически и естетически издържана среда. Стремежът е постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда. В проектната разработка за всяка една детска площадка е представено обзавеждане със съответните съоръжения, основните видове игри, настилки, необходимата площ на падане, паркова мебел. В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи изброените детски съоръжения в проекта създават условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. Дворното пространство е проектирано така, че да се провеждат разнообразни занимания в пространството, разходки, осигурен е лесен достъп до външните прилежащи пространства. 04.06.2015 г. 
Общ брой: 370
Страница 10 от 37 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница