Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9068472 19.09.2017 г.  Община Варна “Доставка чрез покупка на спортни купи и медали за мероприятия, организирани от Дирекция „Спорт“, Община Варна “ 28.09.2017 г.  17:30 ч.
9068463 19.09.2017 г.  Община Роман „„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Основен ремонт на Кметства « ОР санитарен възел в сграда кметство с. Кунино демонтаж на врата и монтаж на нова PVC врата, шпакловка , настилка с теракотени плочи , грундиране на стени и полагане на вароциментова мазилка както и доставка и монтаж на тоалетно чугунено клекало с PVC казанче.ОР на сграда кметство с. Курново- монтаж на PVC врата и прозорец, шпакловка , грундиране и двукратно боядисване на стени 25.09.2017 г.  17:00 ч.
9068462 19.09.2017 г.  Община Видин „ Доставка и монтаж на парково оборудване, детски и спортни съоръжения, по две обособени позиции“ 26.09.2017 г.  17:00 ч.
9068461 19.09.2017 г.  "Булгартрансгаз" ЕАД Доставка на контейнери – 2 вида с общо количество 12 броя. 26.09.2017 г.  17:00 ч.
9068460 19.09.2017 г.  Столична община - Район "Възраждане" Изработване на инвестиционен проект на обекти от образователната инфраструктура на територията на район „Възраждане“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №63 (бивше 13ОУ) и 5-то ВСУ „Пеньо Пенев“ (НГДЕК) Обособена позиция №2 “Oсновен ремонт на сградни ВиК инсталации на 30 СУ „Братя Миладинови” (учебен корпус) Обща максимална прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС или 60 000 лева с ДДС за двете обособени позиции, разпределени както следва:Обособена позиция №1 – 41 666.67 лева без ДДС или 50 000 лева с включен ДДС; Обособена позиция №2 – 8 333.33 лева без ДДС или 10 000 лева с включен ДДС; 26.09.2017 г.  17:00 ч.
9068459 19.09.2017 г.  Община Асеновград „ЕЖЕДНЕВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” 27.09.2017 г.  17:00 ч.
9068458 19.09.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник. Възложителят ще заплаща всеки ремонт на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използуа такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. 25.09.2017 г.  16:30 ч.
9068457 19.09.2017 г.  Начално училище - Петър Берон , гр. Самоков Приготвяне и доствка на готова храна за закуска и обяд на учениците от НУ "Д-Р Петър Берон", град Самоков по две обособени позиции: Позиция 1 "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска в готов за консумация вид, индивидуално опакована за учениците 1-4 клас и подготвителен клас, обхванати на обучение в НУ "Д-р Петър Берон", град Самоков. За учебната 2017/2018 година: прогнозен брой ученици - 462, прогнозен брой учебни дни 150, прогнозна стойност 40 200 лева без ДДС. Позиция 2 "Приготвяне и доставка на топъл обяд в готов за консумация вид, индивидуално опакован за учениците от 1- ви клас на целодневно обучение в НУ "Д-р Петър Берон". За учебната 2017/2018 година: прогнозен брой ученици- 100, прогнозен брой учебни дни 150, прогнозна стойност 25 000 лв. без ДДС. 02.10.2017 г.  13:00 ч.
9068456 19.09.2017 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Русе „Изпълнение на СМР за обект: Реконструкция на водопровод Ф400мм етернит с ПЕВП Ф400/10, с дължина L=340.00 м, по ул. „Згориград“, в участъка от ул. „Черни връх“ до ул. „Шипка“, ж.к. Родина III, гр. Русе" 04.10.2017 г.  17:00 ч.
9068455 19.09.2017 г.  Детска градина № 44 "Калина" /предишно - Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 44 "Калина"/ Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата в ДГ 44 КАЛИНА 29.09.2017 г.  16:00 ч.
Общ брой: 14293
Страница 10 от 1430 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)