Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9048139 26.11.2015 г.  "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/ „Проверка, ремонт и презареждане на противопожарни уреди /пожарогасители/ и доставка на нови противопожарни уреди /пожарогасители/ за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по обособени позиции“ 04.12.2015 г. 
9048138 26.11.2015 г.  Областна дирекция /ОД/ на МВР - Търговище Обществената поръчка е с предмет: "Доставка на автомобилни гуми за служебни автомобили на ОДМВР-Търговище" 08.12.2015 г. 
9048137 26.11.2015 г.  Център за психично здраве - Н.Шипковенски ЕООД - София-/Старо наименование- Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - София-град ЕООД/ Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС), Дневен стационар (ДС) и Зала за занимания с деца и прилежащи санитарни възли-ет. 3, в сградата на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г. 07.12.2015 г. 
9048136 26.11.2015 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Дикчан към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград „Изработване и доставка на рекламни материали за 2016 г. за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан ” Конкретните количества и видове на рекламните материали са посочени в Техническата спецификация - Приложение №1 , приложена към настоящите условия. 07.12.2015 г. 
9048135 26.11.2015 г.  Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово З А П О В Е Д № 355/26.11.2015 г. на директора на СЦДП ДП 07.12.2015 г. 
9048134 26.11.2015 г.  Областна дирекция /ОД/ на МВР - Търговище Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на стартерни акумулаторни батерии за служебни автомобили на ОДМВР-Търговище" 08.12.2015 г. 
9048133 26.11.2015 г.  ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Осигуряване на квалифицирано стоматологично обслужване на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно обем дейности, приложен към документацията по поръчката. 07.12.2015 г. 
9048132 26.11.2015 г.  Община Борован „Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улината мрежа в населените места в Община Борован за експлоатационен период 2015 – 2016 година с три обособени позиции: Позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна мрежа Борован – Нивянин; Нивянин – Соколаре; Нивянин - Буковец (VRC1015 /III-134, Бяла Слатина – Габаре/ – Тлачене Граница община/Бяла Слатина – Борован/–Нивянин – Борован – Малорад/ VRC1003/); уличната мрежа на с. Нивянин; уличната мрежа на с. Борован южно от Оряховско шосе. Позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован до с.Малорад /VRC 1003/ извън регулация; VRC 1037 в участъка в регулацията на с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/; уличната мрежа на с.Малорад; уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско шосе. Позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до с.Сираково; VRC 1016 границата с.Алтимир – с.Сираково – границата с.Рогозен /VRC 1037/, от с.Добролево до Оряховско шосе; уличната мрежа на с.Добролево; уличната мрежа на с.Сираково.” 07.12.2015 г. 
9048131 26.11.2015 г.  Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Изработка и доставка на Пътни знаци, указателни табели, опознавателни табели за обозначаване на пътни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация, съгласно техническата спецификация- Приложение №1, публикувано в профила на купувача. 07.12.2015 г. 
9048130 26.11.2015 г.  Община Раковски „Доставка на употребяван базов трактор товарач с челна кофа и хидравлична товаръчна уредба за разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци и транспортирането им до Депо за неопасни отпадъци в село Шишманци, Община Раковски, Област Пловдив“ 07.12.2015 г. 
Общ брой: 403
Страница 10 от 41 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница