Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9052246 07.04.2016 г.  Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Озеленяване на площи в обекти на ДП РВД– вътрешно и външно озеленяване 05.05.2016 г. 
9052136 06.04.2016 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Габрово „Изграждане на газоснабдителна и преустройство на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на РЗОК - Габрово“. 09.05.2016 г. 
9052043 04.04.2016 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „Извършване на услуга по охрана чрез сигнално охранителна техника и пожароизвестяване за обект ловен комплекс „ Виа Понтика” местност “Шабленска Тузла”, къмпинг “Добруджа”, общ. Шабла, обл. Добрич собственост на ТП „ДЛС Балчик” , с включена доставка и монтаж на техническото оборудване” ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА 1. Извършване на услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция. В един от обектите за охрана със СОТ има изградена система за пожароизвестяване. 2. Обект на охрана: Вила „Ловен дом” № 1 със ЗП 65кв.м., РЗП- 155кв.м.; Вила „Ловен дом” № 2 със ЗП 65кв.м., РЗП- 155кв.м, Вила „Ловен дом” № 3 с РЗП – 464 кв.м. на 2 етажа с пожароизвестяване; Вила „Ловен дом” № 4 със ЗП 65кв.м., РЗП- 155кв.м. Стопанска сграда № 5- със ЗП 46кв.м. ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Охраната се извършва съгласно чл.5, ал.2 от ЗЧОД чрез технически системи за сигурност и помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване режима на охрана за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, които гарантират висока степен на сигурност на имуществото в охранявания обект. 2. Аларменият сигнал от охранявания обект до изпълнителя следва да стига чрез: проводна връзка /балансирана телефонна линия/, или радиоканали /основен и дублиращи/, или глобалната Интернет мрежа, или дублирана охрана по радиоканал/проводна връзка/Internet среда. 3. При получен сигнал от техническите системи за сигурност монтирани в охранявания обект, изпълнителя незабавно предприема мерки съгласно чл.30, ал.1, т.2 от ЗЧОД- проверяват сигнала, получен от обекта, оборудван с технически системи за сигурност и включени на централизирани и локални системи за наблюдение и контрол, като проверката се извършва от подвижни наряди снабдени с GPS устройства и собствен ОДЦ ( оперативен диспечерски център) за анализ и обработка на сигналите. При възникнало събитие, изискващо съдействието на Изпълнителя, доказването на времето за реакция и качество на изпълнението става с GPS система на автомобилите и отчетна документация.. 4. Режим на охрана – 24 часов, денонощен, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни дни. 5. Срок за проверка от подвижен наряд при получен сигнал за посегателство върху охраняван обект до 3(три) минути. 6. За периода на изпълнение на договора Изпълнителят следва да: 6.1. монтира и предостави безвъзмездно за ползване от ТП „ДЛС Балчик” собствено техническо оборудване ( СОТ); 6.2. поддържа 24-часово дежурство на специалисти, отстраняващи техническите проблеми по техническите системи за охрана; 6.3. при необходимост да предостави безплатни консултации за възможните мерки за повишаване безопасността на обекта. 6.4. да извършва периодично профилактика и поддържа в техническа изправност за своя сметка монтираните в обекта охранителни съоръжения, като подмяната на повредената /негодна/ или унищожена СОТ е за негова сметка. ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ- ловен комплекс “Виа Понтика”, представляващ имот с идентификатор 83017.55.589 по КККР, находящ се в УПИ ІІ (две) на квартал 10 (десет), местност “Шабленска Тузла”, къмпинг “Добруджа”, общ. Шабла, обл. Добрич V.СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА : 1. Срок за изпълнение на услугата – 12 ( дванадесет) месеца, считано от 05.06.2016г. 2. Срок за реакция: - до 3(три) минути от получаване на сигнал за посегателство върху охраняван обект. - максимум 2(две) минути при получаване на сигнал от съществуващи в обекта пожароизвестителни датчици. 3. Срок на валидност на предложенията – 30 дни от крайната дата за депозиране на оферти 4. Краен срок на договора – 05.06.2017г. 12.05.2016 г. 
9052032 04.04.2016 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник Обслужване на персонала на РЗОК-Перник от служба по трудова медицина 05.05.2016 г. 
9051926 31.03.2016 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Хасково Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Хасково. 09.05.2016 г. 
9051655 24.03.2016 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Хасково Предмет на настоящата обществена поръчка е "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Хасково", съгласно техническа спецификация и зададен от Възложителя образец. Отпечатването и доставката на формуляри и бланки е за период от 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до изчерпване на сумата по същия, което от двете събития настъпи по - рано. Възложителят запазва правото си да заявява и непосочени видове бланки и формуляри, като Изпълнителят ги доставя с предложената единична цена за съответния формат в зависимост от материала, върху който се отпечатва образеца, умножена по броя на заявеното количество образци. Възложителят не поема задължение да възлага в рамките на действието на договора, посоченото в приложение № 1 количество за всеки формуляр. Възложителя може да заявява бланки и формуляри при изчерпване на прогнозните количества от договорените видове, по единични цени на съответния формат от ценовото предложение на Изпълнителя, до изчерпване на сумата по договора или до изтичане на срока му. Предметът на настоящата обществена поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Оферти могат да бъдат подавани и от други заинтересовани лица, извън тези, за които поръчката е запазена, като техните оферти ще се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор или участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал.7 от ЗОП. 04.05.2016 г. 
9051358 16.03.2016 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Шумен Обект на поръчката - предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка e “Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения за нуждите на ТП на НОИ – Шумен“ Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) се извършва с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения. Източник на финансиране - бюджетът на НОИ. 03.05.2016 г. 
9051241 14.03.2016 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Шумен Обект на поръчката - предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка са отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Шумен, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в техническите спецификации. Количествата са прогнозни за две години и могат да се променят в зависимост от промените в нормативната база и икономическата ситуация в страната, поради което Възложителят не се ангажира с точното им изпълнение. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата по договора или до изтичане срока му. Източник на финансиране - бюджетът на НОИ. Настоящата публична покана с предмет включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 551 / 25.07.2014г., допълнен с РМС № 278 / 28.04.2015г. (чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.16г от ЗОП), е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Офертите на други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. 12.05.2016 г. 
Общ брой: 98
Страница 10 от 10 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)