Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9057643 19.10.2016 г.  Община Лесичово „Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на община Лесичово за 2017г.“.Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на община Лесичово за 2017г. Подлежащите на доставка пелети от дървесни стърготини следва да бъдат пелети от дървени стърготини и да отговарят на Техническата спецификация, както следва: Пелетите трябва да отговарят на следните технически спецификации: - Да са произведени от 100 % дървесина без кора; - В пелетите да няма следи от пясък; - Да са висококалорични - минимум 16,5 MJ/kg топлина на изгаряне на работно гориво; -Да отговарят на норматива DIN 51731, ONORM m 7135 DINplus; - Влагосъдържание не повече от 10 %; - Съдържание на сяра не повече от 0,04 %; - Диаметър на пелетите- 6 мм. - Пелетите да са пакетирани в чували, в разфасовки от 15кг. - Необходими прогнозни количества: Франко общинска администрация Лесичово – 10 т.; Франко ДВХФУ с.Щърково – 20 т.; Франко ЦНСТ с.Лесичово – 3 т.; Франко ДГ с.Лесичово – 3 т.; Франко ОУ „Христо Ботев“ с.Калугерово – 15 т.; Франко ОУ „Христо Ботев“ с.Церово – 15т. - Минимално количество за доставка при заявка – 990 кг. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставката на количествата ще се осъществява в пет дневен срок от датата на заявката на възложителя. Доставките ще се осъществяват франко складовата база на територията на Община Лесичово. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на съответния обект, но не по-късно от 16:00 часа. Общото прогнозно количество за доставка на пелети от дървесни стърготини за отопление е 66 т. за 2017г. 24.10.2016 г.  17:00 ч.
9057642 19.10.2016 г.  Община Лесичово „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на Община Лесичово за 2017г.“.Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговаря на „Техническа спецификация на биодизел за отопление“ – Приложение № 4 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Качество на предлаганото гориво – да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и доставеното количество гориво да бъде придружено със съответните документи съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото прогнозно количество дизелово гориво за отопление. Заявките ще се правят съобразно нуждите на възложителя за 2017г. Минимума на една заявка е за доставка на 1 000 литра. 24.10.2016 г.  17:00 ч.
9057641 19.10.2016 г.  Община Тунджа, област Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на периодични доставки на канцеларски материали, необходими за обезпечаване дейността на Община „Тунджа”, в това число общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както и доставки във връзка с изпълнението на проекти, по които Община „Тунджа” е Бенефициент, по вид и количества определени чрез писмени заявки през срока на действие на договора, ежемесечно и при възникнала необходимост. 25.10.2016 г.  10:00 ч.
9057640 19.10.2016 г.  112-то Основно училище /ОУ/ "Стоян Заимов" гр. София Доставки на пакетирани закуски по предварителни заявки за децата от подготвителните класове и учениците от I-ви до IV-ти клас на 112 ОУ "Стоян Заимов" гр.София бул."Княз Александър Дондуков" №60 и филиалите бул.Васил Левски"№111 и ул."Чаталджа"№68 26.10.2016 г.  16:30 ч.
9057638 19.10.2016 г.  "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Предмет на поръчката е избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016г. 2. Срок за изпълнение: до 30.03.2017г. трябва да бъде изготвен и предаден одиторския доклад за финансов отчет на български език, а срокът за предаването му в превод на английски език е до 30.04.2017г. 3. Максимална стойност за изпълнение на поръчка е в размер до 35 000 лв. /тридесет и пет хиляди лева/ без ДДС. 4. Начин на плащане – чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 дни от датата на предаване на одиторския доклад на английски език. 5. Дружеството ще сключи договор за изпълнение с участника, класиран на първо място. 02.11.2016 г.  17:00 ч.
9057637 19.10.2016 г.  Национален осигурителен институт /НОИ/ Доставка и гаранционна поддръжка на лек автомобил за ЦУ на НОИ 28.10.2016 г.  17:00 ч.
9057636 19.10.2016 г.  Топлофикация ЕАД - Бургас Доставка на горива за зареждане на МПС и друга техника, на Топлофикация Бургас ЕАД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с ПИН-карти. 26.10.2016 г.  16:30 ч.
9057635 19.10.2016 г.  Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ Доставка, инсталация, конфигурация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на граничен маршрутизатор, 3 /три/ броя сървъри и лиценз за виртуална инфраструктура за нуждите на Изпълнителна агенция по лекартсвата. 31.10.2016 г.  17:30 ч.
9057634 19.10.2016 г.  Община Копривщица Довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица 03.11.2016 г.  17:00 ч.
9057633 19.10.2016 г.  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София "Саниране на бетонови покрития на устои на Дунав мост при град Русе" 03.11.2016 г.  16:45 ч.
Общ брой: 4336
Страница 10 от 434 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)