Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9072248 16.01.2018 г.  "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД „Ремонт на сегментен затвор на основен изпускател язовир „Батак“, яз.район „Батак“ 23.01.2018 г.  17:30 ч.
9072247 16.01.2018 г.  Община Гърмен „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Гърмен“. 23.01.2018 г.  17:00 ч.
9072246 16.01.2018 г.  Община Димово "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ" 25.01.2018 г.  17:00 ч.
9072245 16.01.2018 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Генерал Тошево към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ДЪЛГОТРАЕН СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ със следната спецификация: Техническите изисквания, на които трябва да отговаря „специализирания горски спрей за маркиране” са: - специализиран горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората; - безвреден при изпълнение без предпазни средства; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност, без предварително почистване; - бързосъхнещ - работен диапазон минимум от минус 10 градуса по целзий до минимум +45 градуса по целзий; - опаковка- флакон от 500ml; - сигнални неонови цветове които ярко контастират и се забелязва лесно; - материалите трябва да осигуряват трайно покритие след маркиране на дървесината от минимум 2 /две/ години. - Да не съдържат толуал, кадмий, олово и други тежки метали - продуктите следва да са сертифицирани от KWF („Съвет за горски дейности и горска техника“) – доказва се с документи за преминат тест или еквивалентен сертификат; Прогнозно количество - общо прогнозно количество 570 бр. оранжев цвят 23.01.2018 г.  17:00 ч.
9072244 16.01.2018 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София Настоящата поръчка е за доставка на консумативи за принтери в УМБАЛ “Александровска” ЕАД. Видовете, количествата и техническите параметри на консумативи за принтери са подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на Възложителя според нуждите му. Договорът, сключен въз основа на настоящата поръчка ще бъдат със срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца. 24.01.2018 г.  16:30 ч.
9072242 16.01.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Поръчката се открива за доставка на един брой минибагер с гумени вериги, при условията и с техническите характеристики на настоящата поръчка. Доставката ще се извърши франко Автопарка на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка и представяне на фактура. Изискванията към минибагера са посочени в приложената към настоящата обява Техническа спецификация. В случай, че предлаганият от участника минибагер не отговаря по което и да е от изискванията, посочени в Техническата спецификация, офертата на сътветния участник няма да бъде оценявана. 19.01.2018 г.  16:30 ч.
9072241 16.01.2018 г.  Община Стражица „Доставка на настолни компютри, лаптоп и прилежащ софтуер по проект „CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)” (Трансгранично партньорство между Община Болинтин-Вале и Община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)“ 23.01.2018 г.  17:00 ч.
9072240 16.01.2018 г.  Изпълнителна агенция "Морска администрация" "Извънгаранционна поддръжка на Националната информационна система SafeSeaNet” 19.01.2018 г.  17:30 ч.
9072239 16.01.2018 г.  Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките /БАН/ "Доставка на преносими компютри и периферия за нуждите на Национален институт по метеоролгия и хидрология към БАН (НИМХ-БАН)" с 2 обособени позиции 23.01.2018 г.  17:00 ч.
9072238 16.01.2018 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смолян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП ДГС „Смолян” за срок от 36 месеца 23.01.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 17778
Страница 10 от 1778 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)