Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9061757 23.02.2017 г.  Община Варна „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN" за ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение" - второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна“ 06.03.2017 г.  17:30 ч.
9061756 23.02.2017 г.  Икономически университет - Варна Доставки на строителни материали за нуждите на Икономически университет – Варна. 27.02.2017 г.  16:30 ч.
9061755 23.02.2017 г.  Основно училище - Христо Ботев, с. с. Дъбница Изпълнение на СМР на обект "Спортни площадки към ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, подобект „Футболно игрище" 10.03.2017 г.  17:00 ч.
9061754 23.02.2017 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Момчилград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство(в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги - оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.)” в горски разсадник на ТП ДГС „Момчилград” за срок от 12 месеца.” 06.03.2017 г.  17:00 ч.
9061753 23.02.2017 г.  Районен съд - Русе Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на съдиите и служителите от Районен съд Русе за календарната 2017 година 02.03.2017 г.  17:00 ч.
9061752 23.02.2017 г.  "Експериментална база" ДП към ИЗ - Шумен "Доставка на резервни части" в четири обособени позиции 27.02.2017 г.  16:00 ч.
9061751 23.02.2017 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Овладяване на габарит на ВЛ 110 kV Варовик, чрез призматично удължение 10.03.2017 г.  16:30 ч.
9061750 23.02.2017 г.  "Бургасбус" ЕООД Текущ ремонт на помещения в Автогара „Запад”, собственост на „БУРГАСБУС” ЕООД 10.03.2017 г.  16:00 ч.
9061749 23.02.2017 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Суворово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Доставка, чрез покупка на прогнозни количества бои, разредители, спрей и други необходими материали за осъществяването на стопанската дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2017 г” 09.03.2017 г.  17:00 ч.
9061748 23.02.2017 г.  Община Ботевград Предмет на обществената поръчка e: “Доставка на специален автомобил - самосвал за снегопочистване за нуждите на Община Ботевград“ 02.03.2017 г.  17:30 ч.
Общ брой: 8088
Страница 10 от 809 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)