Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9055792 25.08.2016 г.  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ „Почистване на сградите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)” 27.09.2016 г.  17:00 ч.
9055791 25.08.2016 г.  Основно училище /ОУ/ - Ангел Кънчев, гр. Русе „Приготвяне и доставка на храна за учениците на ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе през учебната 2016/2017 година“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на закуски за учениците от подготвителна група и от I - IV клас на ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе през учебната 2016/2017 година“; Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе през учебната 2016/2017 година“; Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е приготвяне и доставка на храна - закуски и обяди, за учениците на ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе през учебната 2016/2017 година Обособена позиция № 1 Обособена позиция № 1: „Доставка на закуски за учениците от подготвителна група и от I - IV клас на ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе през учебната 2016/2017 година“ - 10153.60 лв. (десет хиляди сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС; Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на обяди за ученици, посещаващи полуинтернатни групи на ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе през учебната 2016/2017 година“ - 31875,00 (тридесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) лв. без ДДС 01.09.2016 г.  16:30 ч.
9055790 25.08.2016 г.  ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД „Доставка на 10 комплекта репарационни материали за платно DP2500/1 8Ш:7S ХР Арамидна вложка” 07.09.2016 г.  16:00 ч.
9055789 25.08.2016 г.  Община Петрич „Изготвяне на обследване, включително технически енергийни паспорти и проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда с обособена част за РУ Петрич и обособена част за РС ПБЗН Петрич" по обособени позиции: 1.обособена позиция №1 "Изготвяне на обследване, включително технически енергиен паспорт на административна сграда с обособена част за РУ Петрич и обособена част за РС ПБЗН Петрич " 2. обособена позиция№2 "Изготвяне на проект за саниране на сградата на административна сграда с обособена част за РУ Петрич и обособена част за РС ПБЗН Петрич " 01.09.2016 г.  17:00 ч.
9055788 25.08.2016 г.  ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД „Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ”. 30.08.2016 г.  16:00 ч.
9055787 25.08.2016 г.  Министерство на културата /МК/ „Извършване на оценка на наемна цена на ведомствен апартамент на Министерство на културата” 02.09.2016 г.  17:30 ч.
9055786 25.08.2016 г.  Русенски университет "Ангел Кънчев" „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, както и по изпълнение на национални и международни проекти, финансирани със средства получени от Европейския съюз, други държави и неправителствени организации от чужбина.“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки 01.09.2016 г.  17:00 ч.
9055785 25.08.2016 г.  Община Стрелча Oбществена поръчка чрез обява за събиране на оферти по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Избор на консултант за подготовка и последващо управление на проектно предложение с наименование: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 01.09.2016 г.  17:00 ч.
9055784 25.08.2016 г.  Община Петрич „Изготвяне на обследване, включително технически енергиен паспорт и проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация Петрич" по обособени позиции: 1.обособена позиция №1 "Изготвяне на обследване, включително технически енергиен паспорт за сградата на Общинска администрация Петрич" 2. обособена позиция№2" Изготвяне на проект за саниране на сградата на Общинска администрация Петрич" 01.09.2016 г.  17:00 ч.
9055783 25.08.2016 г.  Община Стрелча „Проектиране и изпълнение на авторски надзор на обект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ по проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ 01.09.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 2622
Страница 10 от 263 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)