Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9054525 20.07.2016 г.  Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Слънце" гр. Карлово Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Слънце", вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти съгласно техническата спецификация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ЦДГ "Слънце" със специализиран транспорт, съобразно предварително заявените от Възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. 25.07.2016 г.  16:30 ч.
9054524 20.07.2016 г.  Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Първи юни" гр. Карлово Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Първи юни", вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти съгласно техническата спецификация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ЦДГ "Първи юни" със специализиран транспорт, съобразно предварително заявените от Възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. 25.07.2016 г.  16:30 ч.
9054523 20.07.2016 г.  Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Гина Кунчева" гр. Карлово Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Гина Кунчева", вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти съгласно техническата спецификация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ЦДГ "Гина Кунчева" със специализиран транспорт, съобразно предварително заявените от Възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. 25.07.2016 г.  16:30 ч.
9054522 20.07.2016 г.  Обединено детско задължение /ОДЗ/ "Зорница" гр. Карлово Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Зорница", гр. Карлово, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти съгласно техническата спецификация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ОДЗ "Зорница" със специализиран транспорт, съобразно предварително заявените от Възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. 25.07.2016 г.  16:30 ч.
9054521 20.07.2016 г.  Община Ботевград „Извършване на ремонтни дейности на улици и пътища на територията на община Ботевград в три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на тротоари и бордюри на ул."Св.Св.Кирил и Методий" в участък м/у ул."Цар Самуил" и ул."Хан Аспарух" в гр.Ботевград; направа на пътно легло и асфалтиране на път за достъп до вили в местността "Михов рът" над АМ"Хемус"; профилиране на пътна основа и асфалтиране на участък от ул.“36“, кв. 42, в.з. „Зелин”; Обособена позиция №2: „Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Стефан Караджа“, с.Трудовец; частично асфалтиране по ул. „Трети март“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Кольо Видин“, с.Врачеш; частично асфалтиране по ул. „Алипи Първанов“, ул. „д-р Петър Берон“, ул. „Ст. Караджа“, ул. „Иван Йотов“, с.Скравена; полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „6-ти септември“, ул. „Една българка“, ул. „Велчова Завера“, ул. „Петко Иковски“, ул. „Писана“, ул. „Боговина“ в с.Литаково“; частично асфалтиране на път SF02050 Гурково-Новачене (път IV 16113 Новачене-Гурково) и ремонт на парапета на моста на р.Рударка, с.Новачене“; Обособена позиция №3: „Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Катрач махала“, ул. „Добравата“, ул. „Чапар махала“, ул. „Катрач махала 2“ и ул. „Джамията“ в с.Гурково и направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична мрежа в селото; полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране в мах. „Големо Усое“ и мах. „Ломето“ в с.Липница и направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа в селото; полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Димитраки Хаджитошев“, ул. „Градината“, ул. „Басерница“, ул. „Никола Иванов“, ул. „Огойски“ и ул. „Стрела“ в с.Радотина; полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Урвич“, мах. „Барбушовци“, мах. „Ганинци“, мах. „Янков дол“ в с.Боженица и направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична мрежа в селото; полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по улица без име: от разклона до кметство Елов дол и направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична мрежа в селото; полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране по ул. „Васил Буджашки“, ул. „Христо Ботев“, мах. „Остра могила“, мах. „Стойково краище“ в с. Рашково и направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична мрежа в селото; полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране от входа на селото до мах. „Славо поле“, мах. „Минзивора“, мах. „Осичена поляна“ в с.Краево и направа на пътно легло, полагане на трошенокаменна настилка по улична мрежа в селото“ 04.08.2016 г.  17:30 ч.
9054520 20.07.2016 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол 25.07.2016 г.  17:00 ч.
9054519 20.07.2016 г.  Община Велики Преслав „Доставка на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците” 25.07.2016 г.  16:30 ч.
9054518 20.07.2016 г.  Столична община - Район "Овча купел" „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строеж: подобект: „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв.”Горна баня” по договор № DIR-51011119-СО25/17.02.2012 г. за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на СО-район „Овча купел” за м.Овча купел-стара част и кв.”Горна баня” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, подобект „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.”Горна баня” – кл.27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл.кл.III, кл.171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62” и подобект „Работен проект за канализационна мрежа на кв.”Горна баня” – Гл.кл.I-ГБ, Гл.кл.I-ГБ/8,9,10,11; кл.7, 14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл.кл.II-ГБ/62, 64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел”, гр.София, подетап I „А” – Канализационни клонове: Кл.26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152; Водопроводни клонове: k-178, Гл.кл.III, k-171, k-169, k-168, k-153, k-154, k-51, k-62 от „Идеен проект и работен проект за ВиК мрежи за кв.” Горна баня” 27.07.2016 г.  17:00 ч.
9054517 20.07.2016 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София „Доставка на медицинскo обзавеждане” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД 29.07.2016 г.  15:00 ч.
9054516 20.07.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гоце Делчев към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Предметът на настоящата поръчка е „Доставка чрез закупуване на подобрител за почва- органичен тор за нуждите на ТП „ДГС Гоце Делчев”.Настоящата поръчка има за цел да се избере Изпълнител/и, на който да се възложи доставката на органичен тор от гроздови отпадъци за отглеждане на различни видове култури, като предмета на обществената поръчка включва и изпълнението на други дейности- взимане на почвена проба и изследване на състава на почвата с цел да се вкара толкова биотор, колкото е необходимо и да се прецени действието на биотора върху съответния дървесен вид. 28.07.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 1461
Страница 10 от 147 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)