Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9077366 18.06.2018 г.  Висш съдебен съвет /ВСС/ „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд Варна“ 04.07.2018 г.  17:00 ч.
9077365 18.06.2018 г.  Висш съдебен съвет /ВСС/ „I-ви етап „Строителни работи по част „Отопление, ветнилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“ 03.07.2018 г.  17:00 ч.
9077364 18.06.2018 г.  Столична община - Район "Студентски" Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл. 17, кв. 7, м. „Дървеница“; Позиция 2: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 43, бл. 44 и бл. 45, кв. 4, м. „Дървеница”; Позиция 3: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 96 и бл. 96А, кв. 47, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 4: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство пред бл. 88, кв. 43А, м. „Младост 1“ (Мусагеница).“ 03.07.2018 г.  17:00 ч.
9077363 18.06.2018 г.  Военномедицинска академия /ВМА/ Изпълнение на комплекс от мероприятия за монтаж и пускане в експлоатация на ортопантомограф GXDP – 300, в дентален рентгенов-диагностичен кабинет във ВМА – МБАЛ – София 03.07.2018 г.  16:00 ч.
9077362 18.06.2018 г.  Община Вълчедръм Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1: УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм“ по процедури чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 27.06.2018 г.  18:00 ч.
9077361 18.06.2018 г.  Община Карнобат Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по полиграфическа изработка на вестник ,,Карнобатски глас" през 2018 - 2019 г. Извършване на полиграфическата изработка на вестник ,,Карнобатски глас” и свързаните с нея дейности ще се извършва съгласно изискванията на Възложителя - предназначена е за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 22.06.2018 г.  17:30 ч.
9077360 18.06.2018 г.  Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на асансьори на пешеходен надлез на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км 10+526“, включващ следните дейности: 1.Доставката и монтаж на 2 бр. (два) асансьори за пасарелка на обект: „Изграждане на пешеходен надлез на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км 10+526, включително сертифициране, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорите. 2.Окомплектоване на цялата необходима документация по време и след монтажа – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, при монтаж и пускане в експлоатация на асансьорите. Информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; 3.Отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове и сервизно обслужване на съоръженията. 25.06.2018 г.  17:30 ч.
9077359 18.06.2018 г.  В и К ООД - Габрово /Водоснабдяване и канализация ООД - Габрово/ Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100, „NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по девет обособени позиции 21.06.2018 г.  17:00 ч.
9077358 18.06.2018 г.  Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина /СБАЛТОСМ/ ЕАД - София Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, която включва 12 обособени позиции, подробно описани в техническата документация за участие в процедурата 26.06.2018 г.  14:00 ч.
9077357 18.06.2018 г.  Община Карлово „Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) почистваща техника”. 25.06.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 22418
Страница 10 от 2242 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)