Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9064598 23.05.2017 г.  Национален център по трансфузионна хематология/НЦТХ/ към МЗ - /Старо наименование - Национален център по хематология и трансфузиология /НЦХТ/ - София/ Предмет на поръчката е Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора. В предмета на поръчката са включени четири медицински изделия, както следва: - Тестове за първична диагностика за СПИН-EЛИЗА/HIV-1+HIV-2-Аг/Ат - количество до 20 000 бр.; - Тестове за първична диагностика на HCV Аг/Ат (ХепатитС) - кол-ство до 4670 бр.; - Тестове за първична диагностика на хепатит В /HBsAg/ – количество до 20 000бр.; -Специфични тестове за диагностика на Сифилис-EЛИЗА IgM/IgG - количество до 20 000 бр. Оферираните медицински изделия трябва да отговарят на минималните задължителни изисквания поставени от Възложителя, на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ), на «Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30"а" от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат», на съответната Наредба по чл.18 от ЗМИ и Директива 98/79/ЕЕС за ин-витро медицинските изделия. 01.06.2017 г.  16:00 ч.
9064597 23.05.2017 г.  Община Берковица Проектиране и авторски надзор за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Берковица и Годеч 2016 – 2020 26.05.2017 г.  17:00 ч.
9064596 23.05.2017 г.  Община Плевен „Изграждане на топлофикация и газификация на сгради общинска собственост”. Поръчката е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Вътрешна отоплителна инсталация, топлофикационно отклонение и абонатна станция за ЦДГ „Синчец”, УПИ II, стр. кв. 243 с идентификатор 56722.660.147, гр. Плевен; Обособена позиция № 2: Газификация и преустройство на котелна инсталация на ЦДГ „Надежда”, УПИ II, стр. кв. 262 с идентификатор 56722.664.118, гр. Плевен. 09.06.2017 г.  17:00 ч.
9064595 23.05.2017 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Периодични доставки на Комплект за инфузия на транексамова киселина за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД. 30.05.2017 г.  10:00 ч.
9064594 23.05.2017 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД “Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари” 23.05.2017 г.  16:00 ч.
9064593 23.05.2017 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка на резервни части и консумативи, производство на HUSQVARNA AB 01.06.2017 г.  16:00 ч.
9064592 23.05.2017 г.  Община Долна Митрополия Предмет на поръчката: Инженеринг - проектиране и строителство за изграждане и реконструкция на отоплителни инсталации в обекти, собственост на Община Долна Митрополия. 08.06.2017 г.  17:00 ч.
9064591 23.05.2017 г.  "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД Услуга по техническо обслужване и ремонт на мотокари и телескопични повдигачи 05.06.2017 г.  23:59 ч.
9064590 23.05.2017 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чепино, гр. Велинград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Доставка чрез закупуване и гаранционна подръжка на машини за промишлена употреба и части за тях (включително БМТ, ленти за гатери и други) за нуждите на ТП ДЛС „Чепино” за срок от 12 месеца.” 31.05.2017 г.  16:00 ч.
9064589 23.05.2017 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чепино, гр. Велинград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради , в т.ч. , климатични и вентилационни инсталации за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП ДЛС „Чепино“.” 31.05.2017 г.  16:00 ч.
Общ брой: 10723
Страница 10 от 1073 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)