Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9035046 23.10.2014 г.  "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване 03.11.2014 г. 
9035045 23.10.2014 г.  6-то основно училище - Граф Игнатиев, гр. София Предмет:„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ИТ продукти: 30 броя лаптопи и 3 броя настолни компютърни системи” по НП «ИКТ в училище» Цел:6 ОУ „Н.П.Игнатиев”, гр. София разполага в една част от кабинетите с компютри и чрез тях се извършва интерактивно обучение по различни учебни дисциплини. Компютрите обаче са морално остарели и вече не са подходящи за съвременно обучение. Трудни са за обслужване и поддръжка. Затова трябва да бъдат изградени съвременни компютърни зали от висок клас за добро функциониране на учебния процес. 03.11.2014 г. 
9035044 23.10.2014 г.  Професионална гимназия по облекло - Елисавета Багряна, град Бяла Слатина Извършване на специализиран превоз на ученици до Професионална гимназия по облекло "Ел. Багряна" гр. Бяла Слатина и обратно, които не се превозват от община Бяла Слатина. Осигуряване на превоз на учениците учащи в гимназията, с постоянен / настоящ адрес в с. Борован, с. Малорад, с.Рогозен, с. сираково, с. Добролево, с. Алтимир, с. Търнава до Професионална гимназия по облекло "Ел. Багряна" гр. Бяла Слатина и обратно през учебната 2014 – 2015г.и в съответствие с утвърденото от страните маршрутно часово разписание с пристигане в училището най-късно до 7.50 часа. 03.11.2014 г. 
9035043 23.10.2014 г.  Професионална гимназия по лозарство и винарство /ПГВЛ/ - "Александър Стамболийски" - Плевен Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ПГЛВ по проект по НП "ИКТ в училище" 30.10.2014 г. 
9035042 22.10.2014 г.  Средно общообразователно училище "Св.Св. Кирил и Методий" , с. Върбина, ОБЩИНА МАДАН „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМЕН СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С.ВЪРБИНА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА (+ОС) – 16 БР. • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ДОСТАВКА НА ЛАПТОП-ТАБЛЕТ (+ОС) – 10 БР. • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ДОСТАВКА НА ПРОЕКТОР – 10 БР. 30.10.2014 г. 
9035041 22.10.2014 г.  Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Процедурата е за избор на изпълнител за доставка на един брой товарен автомобил 4+1 места за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложена спецификация /Приложение №3/. 02.11.2014 г. 
9035040 22.10.2014 г.  Основно училище - Васил Левски, с. Градище, община Шумен “Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ „Васил Левски” – село Градище”, по обособени позиции: Позиция 1: „Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ „Васил Левски ” Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно в ОУ „Васил Левски ” - целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР 29.10.2014 г. 
9035039 22.10.2014 г.  Община Чипровци Обект на настоящата процедура е “Строителство”, с предмет:„Реконструкция на спортна зала, УПИ III, кв. 60, гр. Чипровци, етап 1 – преустройство на техническа сграда в зала за фитнес и аеробика". Дейността се възлага в изпълнение на договор № 48/3/3210660 за изпълнение на проект „Реконструкция на спортна зала, УПИ III, кв. 60, гр. Чипровци, етап 1 – преустройство на техническа сграда в зала за фитнес и аеробика", финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. 31.10.2014 г. 
9035038 22.10.2014 г.  Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - Кюстендил Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция-Кюстендил 04.11.2014 г. 
9035037 22.10.2014 г.  Община Велико Търново "Художествена консервация и реставрация по позиции: Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса на манастирската църква "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир; Позиция 2 - Художествена конервация и реставрация на иконостаса и иконите на църквата "Рождество на Пресвета Богородица" в с. Плаково." 31.10.2014 г. 
Общ брой: 387
Страница 10 от 39 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница