Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053198 14.05.2016 г.  Община Карнобат Предмет на поръчката е извършване на СМР/СРР на обект: „Външен асансьор към СОУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат“. Изпълнението на СМР/СРР, ще се извършва съгласно одобрен инвестиционен проект, който включва следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Геодезия, Асансьорни уредби, ПБЗ и ПБ. Изпълнението на СМР/СРР ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му. Видовете и количествата СМР/СРР са посочени в Техническата спецификация. За обекта има издадено разрешение за строеж № 01 от 05.01.2016 г. на Главният архитект на Община Карнобат. 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053197 14.05.2016 г.  Община Стара Загора „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИ“ 25.05.2016 г.  15:00 ч.
9053196 14.05.2016 г.  Община Ардино Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053195 14.05.2016 г.  Община Никола Козлево „Ремонт на НЧ „Просвета – 1963 г.”, с. Цани Гинчево, обект по проект „Красива България” 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053194 14.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории 30.05.2016 г.  16:00 ч.
9053193 14.05.2016 г.  Столична община - Район "Студентски" Ремонт на алейно осветление в парк „Студентски“ (парк „Мир и дружба“) 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053192 14.05.2016 г.  Община Тетевен Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция № 1 е „Строително – монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, със следните подобекти: 1. Изграждане на подпорна стена в НУ ”Хаджи Генчо”, гр. Тетевен; 2. Укрепване на ул. „Г. Димитров” срещу № 3 в с. Васильово, община Тетевен; 3. Възстановяване на подпорна стена по ул. „Ан. Панчев”, с. Черни Вит, община Тетевен; 4. Изграждане на подпорни стени, укрепващи път Градежница – Глогово, в участък при УПИ V-42, кв. 9 по ПУП на с. Градежница, община Тетевен; По Обособена позиция №2 е „Подпорни стени (2 бр.) към общински път с идентификатор 62579.150.415 в местн. "Заводна", с. Рибарица“. 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053191 14.05.2016 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Предмет на поръчката: Доставка на битум и асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на дружеството Кратко описание: Периодични доставки на топла аслафалтова смес и битумна емулсия и на студен асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година в две обособени позиции. 19.05.2016 г.  17:00 ч.
9053190 14.05.2016 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Предмет на поръчката: Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, включващи: 1. Извозване на земна маса и чакъл в рамките на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 2. Извозване на земна маса и чакъл от и до населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 3. Извозване на земна маса от мястото на аварията до сметището на населеното място (включително и ръчно разтоварване) в населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец; 4. Транспортиране на стоки (чакъл, пясък, натрошен бетон, бетонови изделия, утайки от ПСОВ) по указан от Възложителя маршрут на територията на страната. 18.05.2016 г.  17:00 ч.
9053189 13.05.2016 г.  Министерство на туризма Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 20.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 216
Страница 10 от 22 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)