Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9041094 23.04.2015 г.  Община Русе Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: блок „Райна Княгиня“, ул. „Яна Войвода“ №1, гр. Русе; блок №4, ул. „България“ №77, гр. Мартен; блок №7а, ул. „Изола планина“ №28, гр. Русе; блок „Неофит Рилски“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №25, гр. Русе. 07.05.2015 г. 
9041093 23.04.2015 г.  Община Русе Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, които не са възложители по ЗОП. 07.05.2015 г. 
9041092 23.04.2015 г.  Основно училище "Христо Ботев" с. Лопян Предметът на поръчката е: „Доставка на закуски за деца от ПГ и учениците от І – ІV клас и хранителни продукти за ученически стол в ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян” Доставката е разбита в следните три обособени позиции: Обособена позиция 1: закуски за деца от ПГ и учениците от І – ІV клас; Обособена позиция 2: Хляб Обособена позиция 3: Хранителни продукти 05.05.2015 г. 
9041091 23.04.2015 г.  Столична община - Район "Подуяне" „Подмяна на дограма по фасади на ОДЗ №74 „Дъга”, ОДЗ №91 „Слънчев кът” и ОДЗ №92 „Мечта” – стара страда“. Всеки участник е длъжен при попълване на ценовата оферта да предвиди промените в минималната работна заплата, инфлационния индекс и други обстоятелства през периода на действие на договора, както и включване на всички разходи по транспорт на материали, разходи за заплати, печалба на участника, както й други съпътстващи дейности, които биха повлияли на представената оферта. Изпълнението на строителството следва да бъде в съответствие с одобрените технически спецификации. Възложителят предвижда срок за изпълнение не по-късно от 15.09.2015г. Възможност за започване на СМР след 1.07.2015г. 05.05.2015 г. 
9041090 23.04.2015 г.  Община Алфатар За изпълнение на проект Изграждане на Посетителски център и постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Алфатар с прилагане на аудиовизуални компютърни технологии,, финансиран съгласно Договор №19/313/00089/19.07.2012 с ДФЗ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313, се предвижда доставка на система от компютърни програми за управление на аудиовизуална база съгласно техническа спецификация. Системата е предназначена да управлява база от кратки филми озвучени на пет езика, представящи етнографското наследство и природни забележителности на община Алфатар в шест тематични раздела. Системата трябва да даде възможност на потребителя да преглежда базата, да избира филм и език на озвучаване. 08.05.2015 г. 
9041089 23.04.2015 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО „Определяне на справедлива пазарна наемна цена за активи на дружеството на територията на МЕР Горна Оряховица“ 04.05.2015 г. 
9041088 23.04.2015 г.  Община Костенец Предмет на настоящата обществена поръчка е „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кули с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Костенец“ в рамките на проекта на Община Костенец, одобрен за финансиране въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 23/226/00386 от 19.12.2014 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 06.05.2015 г. 
9041087 23.04.2015 г.  Община Костенец Предмет на настоящата обществена поръчка е „Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция на вътрешен водопровод на ул.“Рила“ се финансира по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие на селските районни за периода 2007-2013”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 57/3/3211570 от 04.02.2015 г., сключен между Община Костенец, Сдружение „МИГ Костенец 2010” и Държавен фонд „Земеделие”. 06.05.2015 г. 
9041086 23.04.2015 г.  Местна инициативна група Брезник /МИГ/ - Трън, Брезник Сдружение «МИГБрезник-Трън», наричано по-нататък “Възложител”, организира възлагане на обществена поръчка с предмет: « Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за местно развитие, както и членове на УС и ОС на СНЦ „МИГ БРЕЗНИК - ТРЪН“ и обучения на местни лидери» в подкрепа изпълнението на Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Брезник-Трън”. Изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР) се финансира от ос 4 - ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони. Подробна информация за Стратегията на МИГ БРЕЗНИК - ТРЪН може да се намери на интернет адрес: http://migbt.com/. Осъществяването на настоящата обществена поръчка ще доведе до придобиване на знанията за СМР от страна на членовете на УС (в т.ч. външни експерти от Списъка на МИГ), основния екип и местни лидери на МИГ Брезник-Трън. Обществената поръчка включва 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: (ОП1) Едно четиридневно обучение (посещение) в МИГ от ЕС за обмяна на опит за изпълнение и мониторинг на Стратегии за местно развитие и организационно развитие на МИГ. Обособена позиция 2: (ОП2) Четири двудневни обучения девет души от МИГ (в т.ч. външни експерти от Списъка на МИГ) на теми: 1. Отчитане на договорираните проекти от СМР 2. Подхода лидер в новата ОСП 3. ПРСР 2014-2020-основни акценти 4. Създаване и управление на иновации Обособена позиция 3: (ОП3) Две тридневни изнесени обучения на екипа, УС и външни експерти (13 души) на теми: 1. Методи за извършване на проверка на изпълнението на договорираните проекти от СМР; 2.Проверка на финансовите документи и подготовка за окончателно плащане на проекти договорирани от МИГ; Обособена позиция 4: (ОП4) Пет еднодневни обучения тема: 1.Отчитане на проекти съфинансирани от ЕЗФ и подготовка на заявка за окончателно плащане 05.05.2015 г. 
9041085 23.04.2015 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ТП „ДЛС –Тракия” 05.05.2015 г. 
Общ брой: 402
Страница 10 от 41 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница