Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9043458 03.07.2015 г.  Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Гина Кунчева" гр. Карлово Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите ЦДГ „Гина Кунчева”, гр. Карлово, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти и съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация към настоящата документация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ЦДГ „Гина Кунчева”, гр. Карлово, съобразно предварително заявените от възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадени от Министерство на здравеопазването и в съответствие с това, доставяните хранителни продукти следва да отговоряват на минималните изисквания за качество по тези наредби. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 г. (OB L 139.30.4.2004 г.) и Регламент (ЕО) № 853/2004 г.относно хигиената на храните и действащото българско законодателство. Транспортните средства, с които се извършва доставката следва да бъдат регистрирани по чл. 246 ал.4 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) № 852/2004г. 11.07.2015 г. 
9043457 03.07.2015 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян Доставка на полиетиленови тръби от TOM © PVC–O 500 за водоснабдяване с диаметри Ф 90/10 атм.; Ф 90/12.5 атм; Ф 90/16 атм; Ф 110/10 атм; Ф 110/12,5 атм; Ф 110/16 атм; Ф 140/10 атм; Ф 140/12,5 атм; Ф 140/16 атм; Ф 160/10 атм.; Ф 160/12,5 атм; Ф 160/16 атм; Ф 200/10 атм.; Ф 200/12,5 атм; Ф 200/16 атм; Ф 225/10 атм.; Ф 225/12,5 атм; Ф 225/16 атм; Ф 250/10 атм.; Ф 250/12,5 атм; Ф 250/16 атм; Ф 315/10 атм.; Ф 315/12,5 атм; Ф 315/16 атм; Ф 355/10 атм.; Ф 355/12,5 атм.; Ф 355/16 атм.; Ф 400/10 атм.; Ф 400/12,5 атм; Ф 400/16 атм.; Ф 450/10 атм.; Ф 450/12,5 атм.; Ф 450/16 атм.. 15.07.2015 г. 
9043456 03.07.2015 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград 1. Ремонт и последваща метрологична проверка на фланшови водомери с клас на точност R=80, собственост на дружеството, както следва: 1.1. водомери с фланшово присъединяване със следните характеристики: 1.1.1. според DN - DN 50 ; DN 65 ; DN 80 ; DN 100 ; DN 125 ; DN 150 ; DN 200 1.1.2. според производителя (търговска марка) - EWT; Invensys; Sensus; Zenner; Minol; Powogaz; Meinecke 1.2. комбинирани водомери с фланшово присъединяване със следните характеристики: 1.2.1. според DN - DN 50 ; DN 65 ; DN 80 1.2.2. според производителя (търговска марка) - Sensus; Zenner; Minol; Powogaz 2. Ремонтите ще се извършват след заявка от Възложителя, съобразно нуждите на дружеството. 3. Метрологичната проверка на ремонтираните водомери се извършва в оправомощена от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) лаборатория за извършване на проверка на водомери след ремонт. 16.07.2015 г. 
9043455 02.07.2015 г.  Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София „Доставка на фабрично нова рентгенова тръба DURA 302-MV за компютърен томограф SOMATOM EMOTION - SIEMENS в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ” 13.07.2015 г. 
9043454 02.07.2015 г.  ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на кабелна маркировка 16.07.2015 г. 
9043453 02.07.2015 г.  "Булгартрансгаз" ЕАД Доставка на офис обзавеждане, съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация, която е публикувана на адреса на профила на купувача. 13.07.2015 г. 
9043452 02.07.2015 г.  Община Бургас „Принудително премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а от ЗУТ.“ 13.07.2015 г. 
9043451 02.07.2015 г.  ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на табелки маркиращи за кабелни линии за ниско напрежение и кабелни линии за средно напрежение 16.07.2015 г. 
9043450 02.07.2015 г.  Община Лясковец Специализирания превоз на територията на Община Лясковец през учебната 2015/2016 година ще се извършва всеки учебен ден и обхваща превозването на ученици до16-годишна възраст и учители-придружители с общ брой както следва: - по маршрут: с. Мерданя – с. Драгижево – гр. Лясковец и обратно (Приложение № 4.1., Приложение № 5.1.) – приблизителен брой лица, които ще пътуват – 60 лица; - по маршрут: с. Добри дял – с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно (Приложение № 4.2., Приложение № 5.2.) – приблизителен брой лица, които ще пътуват – 17 лица; - по маршрут: с. Козаревец – с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно – (Приложение № 4.3., Приложение № 5.3.) – приблизителен брой лица, които ще пътуват – 30 лица. 15.07.2015 г. 
9043449 02.07.2015 г.  Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ „Осигуряване право на временно ползване на инфраструктура и услуги в Облака, за срок до края на 2015 г.“ Осигуряване на инфраструктура, достъп до виртуална инфраструктура, потребителски приложения, дисково пространство, гарантиране работата на потребителите в режим off-line при прекъснат канал на комуникация, защита на данните на потребителите, възстановяване при срив на системата, поддръжка, отчетност, инсталация. 15.07.2015 г. 
Общ брой: 349
Страница 10 от 35 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница