Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9037493 16.12.2014 г.  Център за психично здраве - Н.Шипковенски ЕООД - София-/Старо наименование- Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - София-град ЕООД/ Изпълнението на обекта на поръчката се изразява в: Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ " Проф. Н.Шипковенски" ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки. 04.01.2015 г. 
9037492 15.12.2014 г.  Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ Предмет на възлагането чрез Публична покана по ЗОП: "Абонамент и доставка на чуждоезична западна периодика за нуждите на Библиотечно-информационен център (БИЦ) на УАСГ за 2015 г." Пълен списък на заглавията, включени в поръчката: Прил.2.Техническо и Ценово предложение.doc Заинтересованите лица могат да подадат в Деловодството на УАСГ- гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, ет. 2, стая 204А ОФЕРТА за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на националното законодателство и тези, описани в настоящата покана и Приложения. 05.01.2015 г. 
9037491 15.12.2014 г.  Дирекция на Природен парк "Врачански балкан" - гр. Враца „Изграждане на посетителски център с контролен пункт „Лютиброд”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” 29.12.2014 г. 
9037490 15.12.2014 г.  Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград “Изработване и доставка на рекламни материали за 2015 г. за нуждите на Централно управление на „Югозападно държавно предприятие”ДП, гр.Благоевград”. Конкретните количества и видове на рекламните материали са посочени в Техническата спецификация – Приложение №1. 29.12.2014 г. 
9037487 15.12.2014 г.  Община Тунджа, област Ямбол „Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на Община „Тунджа” 30.12.2014 г. 
9037486 15.12.2014 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тервел към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен 1.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Наименование на поръчката: Охрана със СОТ Обект на поръчката: УСЛУГА Предмет на поръчката: Услуги чрез сигнално-охранителни системи Код по CVP: 79711000 29.12.2014 г. 
9037485 15.12.2014 г.  Община Божурище Предметът на възлагане в обхвата на обществената поръчка включва изпълнението на инженеринг, включващ преработката/изготвянето на технически проект за основен ремонт на сграда, определена за разширение на ОДЗ „Буратино“ – гр. Божурище и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи. 29.12.2014 г. 
9037484 15.12.2014 г.  Община Тетевен Избор на изпълнител за извършване на услуга по „Осигуряване на информираност за проект: „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води и външни комуникации в с. Глогово, община Тетевен “, който е одобрен за финансиране, съгласно Договор №11/321/01682 от 21.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 29.12.2014 г. 
9037483 15.12.2014 г.  Община Тетевен Избор на изпълнител за извършване на услуга по „Осигуряване на информираност за проект: „Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, община Тетевен от км. 0+000 до км. 10+531,39“, който е одобрен за финансиране, съгласно Договор №11/321/01410 от 12.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 29.12.2014 г. 
9037482 15.12.2014 г.  139-то основно училище /ОУ/ "Захарий Круша" - София 1. Предмет на поръчката – 139 ОУ “Захарий Круша”, с адрес: гр. София, район „Лозенец”, кв.Лозенец, ул.„ Димитър Хаджикоцев“ №44”, представлявано от Директора Румяна Веселинова Личева-Дончева , обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на газьол 0,001 % S – Евро 5, за отопление, с код КН 27101943, за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 139 ОУ „ЗАХАРИЙ КРУША“, находящо се на територията на гр. София, район „Лозенец”, кв.Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев ” № 44”, по реда на чл.14, ал.4, т.2 във вр. с чл. 101а и сл. от ЗОП. Стоката е включена в приложението по чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП, CPV код: 09134000-7. При изпълнение на поръчката кандидатът следва да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти за качество. 2. Метод на изпълнение на поръчката: периодична доставка на газьол за нуждите на учебното заведение.Всяка доставка ще се извършва след предварително подадена заявка, утвърдена от директора на 139 ОУ „Захарий Круша”. Доставките на гориво се извършват периодично, само в работни дни от седмицата, в еднократно количество не повече от 5 000 (пет хиляди) литра. 3. Обща прогнозна стойност на поръчката: 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС или 60 000.00 лв. (шейсет хиляди лева) с начислено ДДС. Възложителят не се задължава да възложи изпълнението на настоящата обществена поръчка в пълния размер на посочената прогнозна стойност. 4. Количество: до 30 000 литра газьол с възможност за корекция на посоченото количество в зависимост от сезонно климатичните условия. 5. Място на доставка на стоката: сградата на 139 ОУ „Захарий Круша”, находяща се в гр. София, район „Лозенец”, кв.Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев ” №44. 6. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: - Количествени: в момента на приемането; - Рекламации за отклонения в качеството: до два дни след извършената доставка. 7. Изисквания към качеството на доставеното гориво: Горивото трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно приложение 5, към чл.6, т.5 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС №156 от 15.07.2003 г., обн. ДВ. бр.66 от 25 юли 2003 г.). 29.12.2014 г. 
Общ брой: 308
Страница 10 от 31 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница