Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9033122 28.08.2014 г.  Основно училище/ОУ/ "Йордан Йовков" с.Красен, общ. Генерал Тошево Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение в Основно училище "Йордан Йовков", с. Красен, община Генерал Тошево, през учебната 2014 / 2015 год., по определени маршрути и разписания. 08.09.2014 г. 
9033121 28.08.2014 г.  Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Предмет на поръчката e доставка на трифазани асинхронни ел.двигатели с накъсосъединен ротор и резервни части за тях, съгласно Техническата спецификация посочена в профила на купувача. Ел. двигателите са необходими за задвижване на приемните коли на роторните багери и насипообразуватели. 15.09.2014 г. 
9033120 28.08.2014 г.  Средно общообразователно училище /СОУ/ "Христо Ботев" - Ихтиман «Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от СОУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 «Превозване на ученици от селата 1. Живково, Веринско, 2. Черньово и Полянци 3. Стамболово, до СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман и обратно по предварително уточнени графици и маршрути» с автобуси до 22 места ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 «Превозване на ученици от с. Мирово до СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман с таксиметров превоз и обратно по предварително уточнени графици и маршрути» 05.09.2014 г. 
9033119 28.08.2014 г.  Община Димово Предмет на настоящата обществена поръчка е „Организиране и провеждане на обучения по английски език и по ключови компетенции“ по проект №М13-22-13/07.08.2014 г., „Разширяване на административния капацитет и надграждане на компетенциите на служителите в община Димово”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. В обекта на поръчката е включена организацията и провеждането на обучения, предназначени за служителите на общинската администрация по конкретни теми, описани в техническата спецификация. Поръчката се реализира в изпълнение на Дейност 2 – „Организиране и провеждане на надграждащо обучение по английски език – ниво А2” и Дейност 3 – „Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности”. 08.09.2014 г. 
9033118 28.08.2014 г.  Община Русе Пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи на детски ясли, работно облекло, одеяла, завеси за специализирани институции за възрастни в Община Русе, ОП " Русе АРТ" и ОП "Спортни имоти" и Почивно дело – Община Русе. Дейността включва: • Събирането на спално бельо, лично бельо и дрехи на детски ясли, работно облекло , одеяла, завеси за специализирани институции за възрастни, ОП Русе Арт, ОП Спортни имоти и Почивно дело Община Русе • Пране, избелване, гладене и дезинфекция • Транспортиране на чистото пране обратно до потребителите 10.09.2014 г. 
9033117 28.08.2014 г.  Средно общообразователно училище /СОУ/ "Христо Ботев" - Ихтиман «Осигуряване на храна за деца и ученици от СОУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната 2014/2015 година по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 «Осигуряване на закуски, мляко, чай, плодове на децата в подготвителните класове и учениците от І до ІV клас в СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман през учебната 2014/2015 г. по предварителна заявка» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 «Осигуряване на обедно хранене за ученици от І до VІІІ клас в СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман през учебната 2014/2015г. по предварителна заявка по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес» 05.09.2014 г. 
9033116 28.08.2014 г.  Средно общообразователно училище - Св.Климент Охридски, гр. Дългопол Настоящата поръчка включва - доставка на хранителни поръчки за училищен стол на СОУ "Свети Климент Охридски" - град Дългопол 09.09.2014 г. 
9033115 28.08.2014 г.  "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД "Доставка на сухи епоксидни трансформатори в две обособени позиции : Обособена позиция 1: За ВЕЦ"Сестримо"; Обособена позиция 2: За ПАВЕЦ"Орфей", Реф.№ 14 ИП-М50А043 25.09.2014 г. 
9033114 28.08.2014 г.  Община Русе Поддръжка на машини и съоръжения в Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Дом за деца лишени от родителски грижи, ОП „Социално предприятие обществена трапезария“, Детски ясли и Детска млечна кухня 10.09.2014 г. 
9033113 28.08.2014 г.  Средно общообразователно училище СОУ Васил Левски, гр. Карлово Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 г. на територията на Община Карлово в две обособени позиции: Обособена позиция 1 -Превоз по направление: Карлово –Войнягово –Дъбене –Карлово; Обособена позиция 2- Превоз по направление: Карлово – Васил Левски – Карлово 04.09.2014 г. 
Общ брой: 293
Страница 10 от 30 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница