Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9070396 16.11.2017 г.  Община Троян Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически проект за основен ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване на салона на Общински съвет-Троян и център за административно обслужване на граждани, находящи се в сградата на Общинска администрация – Троян, намираща се в имот с идентификатор 73198.505.116, УПИ III „За община Троян“, квартал 305 по плана на град Троян – ЦГЧ. По Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. предстои рехабилитация на сградата на Общинска администрация – Троян, в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ №1“. Тъй като фасадните стени на сградата са облицовани с камък, изолацията ще бъде изпълнена от вътрешната страна на всички външни стени, в това число и на салона на Oбщински съвет - Троян и центъра за административно обслужване на граждани. Включените в проекта дейности налагат демонтаж на вътрешните облицовки на помещенията от дървена ламперия, поради което моментът е подходящ за ремонт и преустройство, съвременно обзавеждане и оборудване на посочените помещения. Проектната разработка следва да е в следния обхват: Част Архитектурна, Конструктивна, Електроинсталации, Акустика, ОВК, ПБ, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация, в обем и съдържание съгласно приложеното Техническо задание. 20.11.2017 г.  17:30 ч.
9070395 16.11.2017 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гурково към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ 21.11.2017 г.  16:00 ч.
9070394 16.11.2017 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО ДОСТАВКА НА 12 БР. ФУНДАМЕНТИ ЗА СТЪЛБОВЕ ТИП Н.19.D 21.11.2017 г.  16:30 ч.
9070393 15.11.2017 г.  Община Тунджа, област Ямбол Предмета на обществената поръчка включва ремонт на скатен покрив, фасади, околофасадни пространства и интериор на сградата на читалище „Христо Ботев”, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“, подробно описани в раздел І от ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА, неразделна част от документацията на обществената поръчка, публикувана в Профила на купувача на Община „Тунджа“. 01.12.2017 г.  17:00 ч.
9070392 15.11.2017 г.  Община Долни Чифлик Избор на изпълнител за Предмет на поръчката: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г.“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 0+000 до км 2+300 с дължина 2,300 км) Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово” Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км) Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник” Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик” Обособена позиция № 6: „Улична мрежа - с. Венелин” Обособена позиция № 7: „Улична мрежа - с. Детелина” Обособена позиция № 8: „Улична мрежа - с. Шкорпиловци”, „Път VAR 1174 (Шкорпиловци – КК „Шкорпиловци - В.З. Тича – Шкорпиловци с дължина 2,2 км)“ Обособена позиция № 9: „Улична мрежа - с. Рудник, улична мрежа - с. Юнец и път VAR 3177/ІІІ – 906 (Рудник - Дюлино - Юнец от км 0+ 097 до км 2+000 с дължина 2,0 км)” Обособена позиция № 10: „Улична мрежа - с. Солник, улична мрежа - с. Бърдарево” и път № VAR 3171 (Горска барака – Солник с дължина 6,9 км)” Обособена позиция № 11: „Улична мрежа - с. Булаир и път № VAR1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 19+960 до км 28+500 с дължина 8,6 км)” Обособена позиция № 12: „Улична мрежа - с. Ново Оряхово” Обособена позиция № 13: „Улична мрежа - с. Кривини“ Обособена позиция № 14: „Път VAR1174/I-9 (Старо Оряхово – Ново Оряхово – Шкорпиловци с дължина 11, 2 км)” Обособена позиция № 15: „Път № VAR1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 4+000 до км 16+170 с дължина 12,170 км), от път № VAR 1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица до Етнографски комплекс Кривини с дължина 0,5 км), от път № VAR 1175/III-904 ( Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир до м. „Стрелбище“ с дължина 1,5 км)” Обособена позиция № 16: „Опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа в община Долни чифлик “ 20.11.2017 г.  17:00 ч.
9070391 15.11.2017 г.  Висш съдебен съвет /ВСС/ „Проектиране и изпълнение на строителни работи по отоплителна система и достъпна среда на сградата на Окръжен съд гр. Пазарджик“ 28.11.2017 г.  17:00 ч.
9070390 15.11.2017 г.  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“ 23.11.2017 г.  17:30 ч.
9070389 15.11.2017 г.  БДЖ - Товарни превози ЕООД „Доставка на фиксатори и ръчки за фиксатори, необходими за среден ремонт на вагони тип R планирани през 2017 г.”. 20.11.2017 г.  16:45 ч.
9070388 15.11.2017 г.  Община Кричим „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за подпомагане на проект: „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, находяща се в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен адрес пл. "Демокрация" и прилежащите й пространства“ по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” 23.11.2017 г.  17:00 ч.
9070387 15.11.2017 г.  Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/ Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет 23.11.2017 г.  17:30 ч.
Общ брой: 16047
Страница 10 от 1605 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)