Публични покани

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9036537 25.11.2014 г.  Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Североцентрално държавно предприятие ДП Габрово“ 04.12.2014 г. 
9036536 25.11.2014 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Велико Търново Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП ВЕЛИКО ТЪРНОВО“. Санитарният автомобил следва да отговаря на техническата спецификация, неразделна част от документацията за възлагане на поръчката. 05.12.2014 г. 
9036535 25.11.2014 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Сливен “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Сливен“ Предмета на обществената поръчка включва абонаментна поддръжка, с включен ремонт и резервни части за асансьорна уредба със следните параметри: 1. Асаньорна пътническа уредба с горно машинно помещение- 1 бр.; 2. Електрозахранване – постоянно; 3. Задвижване – електрическо с червячен редуктор; 4. Управление на задвижването – електронно; 5. Управление на асансьорната уредба – събирателно надолу; 6. Товароподемност- 2 25 кг/ 3 лица; 7. Скорост – 0,63 м/с; 8. Вид на вратите на шахтата- автоматични централно отварящи се – 4 бр.; 9. Вид на вратата на кабината – автоматична централно отваряща се; 10. Височина на повдигане/ брой спирки – 12,6 м/ 4 спирки. 11. Предпазни устройства: а. Заключалка за автоматична шахтна врата - тип KLT/001, Турция; б. Захващащ механизъм с амортизиращ ефект - тип BSL-01 , Турция; в. Ограничител на скоростта -ОС-00.00.ЧС. 12. Други основни устройства: а. Носещи органи: брой и диаметър на носещите въжета – 4х 10; б. Направляващи на кабината/ контратежината- 89х62х16/89х62х16. 05.12.2014 г. 
9036534 24.11.2014 г.  Средно общообразoвателно училище за деца с нарушено зрение /СОУ за ДНЗ/ "Д-р Иван Шишманов" - Варна „Извършване на архитектурно заснемане (екзекутивна документация), конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност на сградите на СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” – гр. Варна по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, деност „ обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на държавните училища” с обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 - „Архитектурно заснемане (екзекутивна документация), извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”- гр. Варна Обособена позиция № 2 - „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”- гр. Варна Участниците могат да подават оферти само за една или и за двете обособени позиции. 03.12.2014 г. 
9036533 24.11.2014 г.  Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии /ПГТХТ/ "Никола Стойчев" гр. Разлог „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл.12 отНаредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект 1. училищна сграда, РЗП 5 992 м2; 2. общежитие, РЗП 3 300 м2; 3. физкултурен салон, РЗП 450 м2 03.12.2014 г. 
9036532 24.11.2014 г.  Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии /ПГТХТ/ "Никола Стойчев" гр. Разлог „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: 1. училищна сграда, РЗП 5 992 м2; 2. общежитие, РЗП 3 300 м2 03.12.2014 г. 
9036531 24.11.2014 г.  Професионална гимназия по транспорт и енергетика /ПГТЕ/ "Хенри Форд" - София „Конструктивно обследване, издаване на технически паспорт и енергийно обследване и издаване на енергиен сертификат на сградите на ПТГЕ „Хенри Форд“ по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергиност на държавни училища“ с обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 - „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради Обособена позиция №2 „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ за обект „Учебен корпус“ и „Лабораторен корпус“ на ПГТЕ „Хенри Форд“, София 1309, ул. „Хайдут Сидер“ №8 03.12.2014 г. 
9036529 24.11.2014 г.  Професионална гимназия по текстил и облекло /ПГТО/ "Добри Желязков" гр. Сливен Архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на Учебен корпус – нова сграда, построена през 1974 г. с РЗП – 5473 кв.м. на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ” 03.12.2014 г. 
9036528 24.11.2014 г.  Професионална гимназия по текстил и облекло /ПГТО/ "Добри Желязков" гр. Сливен Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на сградите - „Учебен корпус – нова сграда, построена през 1974 г. с РЗП – 5473 кв.м. на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ”” 03.12.2014 г. 
9036527 24.11.2014 г.  Община Плевен Поддържане и текущ ремонт на светофарни уредби в гр. Плевен 05.12.2014 г. 
Общ брой: 546
Страница 10 от 55 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Следваща страница Последна страница