Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099141 02.06.2020 г.  Община Карнобат Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Предметът на поръчката включва: - Дейност I - изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект: Реконструкция на „Златното езеро” в УПИ ХL-9001 от кв. 170 по плана на гр. Карнобат и околно пространство. - Дейност II - упражняване на авторски надзор по време на строителството. Място на извършване на поръчката: УПИ ХL-9001, кв. 170 по плана на гр. Карнобат. Срок за изпълнение на поръчката: Дейност І – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ – минимален срок за изпълнение 30 (тридесет) календарни дни, максимален срок за изпълнение 40 (четиридесет) дни от сключване на договора до подписване на двустранен приемо – предавателен протокол между представител на Възложителя и Изпълнителя. Дейност ІІ - Упражняване на авторски надзор по време на строителството – Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за съгласуване, одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж не се включват в посочения срок. 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099140 02.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин Предмет на настоящата обществената поръчка е доставката на железен трихлорид ( ферихлорид) за нуждите на ПСОВ гр.Видин. Участниците трябва да представят оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП , ППЗОП и Възложителя. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099139 02.06.2020 г.  Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД “Доставка на хигиенни материали /извън включените в списъка стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП/ за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година” 16.06.2020 г.  16:00 ч.
9099138 02.06.2020 г.  Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД “Доставка на хигиенни материали, включени в списъка на стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година” 16.06.2020 г.  16:00 ч.
9099137 02.06.2020 г.  Община Сунгурларе „Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099136 02.06.2020 г.  Селскостопанска академия - /Старо наименование - Национален център за аграрни науки /НЦАН/ - София/ ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА и МЕРИТЕЛНИ ПОСОБИЯ ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ, С ДЕВЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 15.06.2020 г.  15:00 ч.
9099135 02.06.2020 г.  Община Генерал Тошево „Външна техническа помощ за организация и управление на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - гр.Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099134 02.06.2020 г.  Диагностично-консултативен център /ДКЦ/ VI - София „Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД.“ В обхвата на дейностите, предмет на обществената поръчка се включва: 1.Ежедневно: почистване на кабинетите и звената, включително почистване на паяжини, избърсване на прозорци, измиване на мивките, измиване на вратите около дръжките, измиване на пода с дезинфекционен разтвор/при работа на двоен график на кабинета или звеното – измиване на пода и на обяд/. Изхвърляне на битов и опасен отпадък – два пъти на ден - сутрин и на обяд, при строго спазване на изискванията за разделно събиране на двата вида отпадък, като за целта битовият отпадък се събира в черни полиетиленови чували, а опасният – в сини полиетиленови чували. Поставянето на отпадък в опаковки с различни цветове от посочените е нарушение на Програмата за управление на отпадъците. 2.Два пъти дневно: измиване на коридорите с дезинфекционен разтвор – сутрин и на след обяд; почистване стъклата на входните врати с препарати /един път дневно – на регистратурата/; помитане на тротоара пред лечебното заведение – сутрин и след обяд; при необходимост – почистване и измиване на стълбите, площадката и кофите за боклук пред входната врата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД; измиване на стълбите от вратата на физиотерапията до втори етаж; при възможност – машинно почистване на коридорите. 3.Три пъти дневно: почистване на служебните тоалетни, а тоалетните за пациенти – на всеки два часа. Почистване и дезинфекциране на плочките в тоалетните – един път седмично. 4.Веднъж на три месеца: Основно почистване на кабинети -, като това включва прозорци, дограма и щори /при наличие на пердета-пране/, както и измиване с дезинфектант на стени, облицовани с фаянсови плочки; измиване на панорамните стъкла на коридора. 5.Снегопочистване. 6.Почистване след приключване на ремонтни дейности на територията на лечебното заведение. Дейностите се извършват във времето между 06:30 часа и 18:30 часа при спазване изискванията на СРЗИ и РИОСВ, съгласно указания на Възложителя и представен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя график. 12.06.2020 г.  16:30 ч.
9099133 02.06.2020 г.  Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за "Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици на територията на град Велинград". 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099132 02.06.2020 г.  Основно общообразователно училище "Пейо Кр. Яворов" с. Гьоврен Предметът на обществената поръчка е: „Основен ремонт на покривното пространство на част от административната сграда на ОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“, с. Гьоврен, община Девин". Предметът на настоящата обществената поръчка е основен ремонт на покрив (покривно пространство) част от сградата на ОУ „П. К. Яворов“ в село Гьоврен на територията на община Девин в т.ч.: -изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на основния ремонт на покривното пространство, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки. -гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за обществена поръчка. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 42218
Страница 9 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)