Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099151 02.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Русе Доставка на компоненти за ремонт на сградни водопроводни отклонения (СВО) и на сградни канализационни отклонения (СКО) за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099150 02.06.2020 г.  Община Тунджа, област Ямбол „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически и правен) и проект на обосновка на концесия за 10 броя язовири - публична общинска собственост, находящи се на територията на Община „Тунджа“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099149 02.06.2020 г.  "Булгартрансгаз" ЕАД Предметът на поръчката включва доставка на 1 (един) брой торсионен вал. Подробна информация за доставките, които следва да бъдат извършени е представена в техническата спецификация на възложителя, публикувана на интернет адреса на профила на купувача "Българтрансгаз" ЕАД. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099148 02.06.2020 г.  Община Тунджа, област Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуга с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 – „Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на общинска сграда, находяща се в УПИ XII, кв.16 по ПУП на с. Голям Манастир, Община „Тунджа“; Обособена позиция №2 – „Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на сградата на ЦДГ, находяща се в УПИ II, кв. 25 по ПУП на с. Дражево, Община „Тунджа“ Обособена позиция №3 – „ Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на покрив на общинска сграда, находяща се в УПИ IX, кв.23 по ПУП на с. Завой, Община „Тунджа“; Обособена позиция №4 – „Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ IХ, кв.25 по ПУП на с. Меден кладенец, Община „Тунджа“; Обособена позиция №5 – „Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ IV, кв.42 по ПУП на с. Миладиновци, Община „Тунджа“. 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099147 02.06.2020 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Пазарджик „Извършване на строително - монтажни работи по изграждане на съоръжение за достъп за хора с увреждания в сградата на РЗОК – Пазарджик“ 05.06.2020 г.  17:30 ч.
9099146 02.06.2020 г.  "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен” 05.06.2020 г.  16:30 ч.
9099145 02.06.2020 г.  Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ „Комплексно обслужване по трудова медицина на лишените от свобода, заети в цехове и работилници на ДП „Фонд затворно дело“. 11.06.2020 г.  17:00 ч.
9099144 02.06.2020 г.  Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга за превоз на земни маси с тежкотоварни автомобили. Превоз при почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Свиленград с тежкотоварни автомобили. Подробна информация се съдържа в техническата спецификация (Приложение № 11), неразделна част от Документацията, публикувана в Профила на купувача. 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099143 02.06.2020 г.  Община Поморие „Предоставяне на достъп до Интернет съдържание чрез WiFi на гражданите на територията на Община Поморие и осигуряване на гаранционна поддръжка за период от 12 месеца” 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099142 02.06.2020 г.  Община Поморие „Предоставяне на услуги за достъп до Интернет за нуждите на общинската администрацията” 12.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 42218
Страница 8 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)