Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099161 03.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Отпечатване и доставка на карнети, бланки, формуляри, пликове и други подобни изделия, съгласно посочените в приложената към обявата Техническа спецификация, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от подписване на договор с избрания за Изпълнител участник или до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката (което от обстоятелствата настъпи по-рано). Доставките ще са периодични, след заявка от Възложителя, франко складова база на Възложителя находяща се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Всяка доставка следва да се извърши в срок до 20 (двадесет) работни дни след получаване на заявката. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след конкретната доставка, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.Всеки участник е длъжен да участва за целия обем на поръчката.Участниците трябва да предложат стоки, които да отговарят на посочените изисквания в приложената Техническа спецификация. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции и количества са прогнозни за периода на договора, като Възложителят не е задължен да ги заяви в същия обем. Възложителят си запазва правото в зависимост от своите нужди и възможности да променя посочените ориентировъчни номенклатурни позиции и количества и да заявява стоки различни от посочените в Техническата спецификация. 15.06.2020 г.  16:30 ч.
9099160 03.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки по приложена примерна Техническа спецификация за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от подписване на договор с избрания за Изпълнител участник или до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката (което от обстоятелствата настъпи по-рано). Доставките ще са периодични, след заявка от Възложителя, франко складова база на Възложителя находяща се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Всяка доставка следва да се извърши в срок до 20 (двадесет) работни дни след получаване на заявката. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след конкретната доставка, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. 15.06.2020 г.  16:30 ч.
9099159 03.06.2020 г.  "Софийска вода" АД Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжениe за редуциране на налягането на довеждащ водопровод DN 1700ст. 17.06.2020 г.  16:30 ч.
9099158 03.06.2020 г.  Община Чупрене - област Видин „Текущ ремонт тротоари в населените места на общината с.Горни Лом ул. „Първа” от ОТ 59 до ОТ 62, с-Търговище – ул. „Първа” от ОТ 71 до ОТ 75, с.Протопопинци ул. „Първа от ОТ 13 до ОТ 30, с.Долни Лом – ул. „Първа” от ОТ 80 до ОТ 81”. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099157 03.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Широка лъка към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян ""Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС "Широка лъка"" като включва общи строително - ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, описани по вид и технически характеристики в Техническата спецификация - Приложение №10 от документацията за участие. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099156 03.06.2020 г.  Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Доставка на алуминиеви и медни кабелни обувки по обособени позиции: обособена позиция 1. Алуминиеви кабелни обувки обособена позиция 2. Медни кабелни обувки 15.06.2020 г.  16:00 ч.
9099155 02.06.2020 г.  Информационно обслужване АД „Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище“ 12.06.2020 г.  17:30 ч.
9099154 02.06.2020 г.  Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Бургас Доставка и поставяне на преместваемо хале 80 м2. 16.06.2020 г.  17:30 ч.
9099153 02.06.2020 г.  Община Сунгурларе „Ремонтни работи на сгради, собственост на община Сунгурларе през 2020г. по подобекти” 17.06.2020 г.  10:00 ч.
9099152 02.06.2020 г.  "Напоителни системи" ЕАД - София "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД, чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа" 12.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 42218
Страница 7 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)