Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099135 02.06.2020 г.  Община Генерал Тошево „Външна техническа помощ за организация и управление на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - гр.Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099134 02.06.2020 г.  Диагностично-консултативен център /ДКЦ/ VI - София „Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД.“ В обхвата на дейностите, предмет на обществената поръчка се включва: 1.Ежедневно: почистване на кабинетите и звената, включително почистване на паяжини, избърсване на прозорци, измиване на мивките, измиване на вратите около дръжките, измиване на пода с дезинфекционен разтвор/при работа на двоен график на кабинета или звеното – измиване на пода и на обяд/. Изхвърляне на битов и опасен отпадък – два пъти на ден - сутрин и на обяд, при строго спазване на изискванията за разделно събиране на двата вида отпадък, като за целта битовият отпадък се събира в черни полиетиленови чували, а опасният – в сини полиетиленови чували. Поставянето на отпадък в опаковки с различни цветове от посочените е нарушение на Програмата за управление на отпадъците. 2.Два пъти дневно: измиване на коридорите с дезинфекционен разтвор – сутрин и на след обяд; почистване стъклата на входните врати с препарати /един път дневно – на регистратурата/; помитане на тротоара пред лечебното заведение – сутрин и след обяд; при необходимост – почистване и измиване на стълбите, площадката и кофите за боклук пред входната врата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД; измиване на стълбите от вратата на физиотерапията до втори етаж; при възможност – машинно почистване на коридорите. 3.Три пъти дневно: почистване на служебните тоалетни, а тоалетните за пациенти – на всеки два часа. Почистване и дезинфекциране на плочките в тоалетните – един път седмично. 4.Веднъж на три месеца: Основно почистване на кабинети -, като това включва прозорци, дограма и щори /при наличие на пердета-пране/, както и измиване с дезинфектант на стени, облицовани с фаянсови плочки; измиване на панорамните стъкла на коридора. 5.Снегопочистване. 6.Почистване след приключване на ремонтни дейности на територията на лечебното заведение. Дейностите се извършват във времето между 06:30 часа и 18:30 часа при спазване изискванията на СРЗИ и РИОСВ, съгласно указания на Възложителя и представен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя график. 12.06.2020 г.  16:30 ч.
9099133 02.06.2020 г.  Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за "Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици на територията на град Велинград". 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099132 02.06.2020 г.  Основно общообразователно училище "Пейо Кр. Яворов" с. Гьоврен Предметът на обществената поръчка е: „Основен ремонт на покривното пространство на част от административната сграда на ОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“, с. Гьоврен, община Девин". Предметът на настоящата обществената поръчка е основен ремонт на покрив (покривно пространство) част от сградата на ОУ „П. К. Яворов“ в село Гьоврен на територията на община Девин в т.ч.: -изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на основния ремонт на покривното пространство, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки. -гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за обществена поръчка. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099131 02.06.2020 г.  Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Предметът на поръчката предвижда да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за извършване на доставка на бутилирана вода в бутилки с вместимост 1,5 л. за служители на „Електроразпределение Север“ АД, които работят при дневна температура над +30°С съгласно Наредба №11/21.12.2015 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Доставките ще се извършват само през летните месеци (юни, юли и август) по поръчки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му към момента на заявките Бутилките ще бъдат заявявани на стекове, в зависимост от начина на опаковка на Изпълнителя. Единични бройки от бутилките, няма да бъдат заявявани. 19.06.2020 г.  18:00 ч.
9099130 02.06.2020 г.  Община Мадан „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“ 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099129 02.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Предмет на поръчката: „РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ И ВНОСНИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: Ремонт на асинхронни двигатели за хоризонтални помпени агрeгати за питейна вода. Обособена позиция №2: Ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода. Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 68 500 (шестдесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС. Обособена позиция №1: Прогнозна стойност – 28 500 (двадесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС Обособена позиция №2: Прогнозна стойност - 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС Същността на услугата е ремонт и пренавиване статорите на асинхронни двигатели за хоризонтални помпени агрегати и ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода, включително пренавиване на двигателите им. Възможност за представяне на оферти: участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Възможност за представяне на варианти на офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите. Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. Срокът за изпълнение на услугите: 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на договорите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Място на изпълнение: базата на Възложителя на адрес: гр. Силистра, ул. ”Баба Тонка” № 19. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три) процента без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция. 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099128 02.06.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Благоевград „ДОСТАВКА НА БИФАЗЕН ДЕФИБРИЛАТОР-МОНИТОР ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ „по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.1. на проекта. 05.06.2020 г.  16:00 ч.
9099127 02.06.2020 г.  Община Драгоман „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“ 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099126 02.06.2020 г.  119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" гр. София -/Преди 119 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Академик Михаил Арнаудов" гр. София/ Доставка на тестени подкрепителни закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов 04.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 42183
Страница 6 от 4219 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)