Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099183 03.06.2020 г.  Община Шумен "Доставка чрез покупка на 2 (два) броя употребявани товарни автомобила/самосвал/ за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Шумен по две обособени позиции" 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099182 03.06.2020 г.  Командване на Военновъздушните сили Ремонт на сградa № 150 „Голям хангар еПОВР“ във военно формирование 32040-Крумово 26.06.2020 г.  16:30 ч.
9099181 03.06.2020 г.  Община Несебър Доставка на висококачествен пълноцветен LED екран 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099180 03.06.2020 г.  Община Костинброд „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и работно облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Общинска администрация – Костинброд“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099179 03.06.2020 г.  Община Долни Дъбник „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец” 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099178 03.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Разград към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Извършване на агротехническа услуга –жътва на земеделска култура /пшеница/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС ”Разград” при СЦДП ДП,гр. Габрово 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099177 03.06.2020 г.  Технически университет /ТУ/ - София Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099176 03.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Доставка на боя,спрей,разредител и други материали за маркиране необходими за нуждите на СЦДП ДП ТП ДЛС Росица 16.06.2020 г.  16:30 ч.
9099174 03.06.2020 г.  "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен Строителен надзор и оценка за съответствието 15.06.2020 г.  16:30 ч.
9099173 03.06.2020 г.  Община Пордим „Избор на изпълнител за упражняването на независим строителен надзор по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти: площи за широко обществено ползване /паркове/ в гр. Пордим, с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 16.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 42218
Страница 5 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)