Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099193 04.06.2020 г.  Национална многопрофилна транспортна болница /НМТБ/ "Цар Борис III" - София „Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.Абонаментната такса следва да включва всички разходи за сервизна поддържа на медицинското оборудване: труд, транспорт, профилактика, настройки, аварийни дейности, ремонти, подмяна на основни консумативи и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части. 22.06.2020 г.  16:00 ч.
9099192 04.06.2020 г.  Община Каолиново Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в община Каолиново по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Каолиново“. 29.06.2020 г.  16:30 ч.
9099191 04.06.2020 г.  Български институт по метрология /БИМ/ „Текущ ремонт на офисни помещения, находящи се на 2-ри етаж в сградата на Български институт по метрология в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б“ 19.06.2020 г.  17:30 ч.
9099190 04.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства собственост на СЦДП ДП ТП ДЛС Росица. 16.06.2020 г.  16:30 ч.
9099189 04.06.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Добрич Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя 16.06.2020 г.  16:00 ч.
9099188 04.06.2020 г.  Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Предаване за последващо третиране на производствени и опасни отпадъци, специфични за дейността на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, образувани на площадките на дружеството 16.06.2020 г.  16:00 ч.
9099187 03.06.2020 г.  Община Родопи, област Пловдив Инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР на обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи““. 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099186 03.06.2020 г.  Община Ветрино Настоящата обществена поръчка включва възстановяване на осова хоризонтална маркировка по четвъртокласната пътна мрежа в община Ветрино с дължина 49,70 км, която да е в съответствие с: • Наредба №2 на МРРБ от 17.01.2001г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка; • Наредба №3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; • Техническата спецификация на АПИ 2014г; • БДС EN 1436:2007+А1:2009 – Материали за пътна обстановка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка или еквивалент. • БДС EN 1790 – Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна маркировка или еквивалент. • БДС EN 1423 – Светлоотразителни стъклени перли или еквиварент. Изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са представени в техническата спецификация на възложителя, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, неразделна част от документацията за обществена поръчка. 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099185 03.06.2020 г.  Военно - географска служба /ВГС/ към Министерство на отбраната /МО/ Абонаметно поддържане на полиграфическа техника във Военен географски център - гр. Троян. Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия, съгласно ТС ПОП-18/2020 г., публикувана в профила на купувача на Възложителя. 1. Едностранен нож "Perfekta 132" 2. Едностранен нож "Perfekta" 3. Тристранен книговезки нож 4. Едностранен нож "Senator" 5. Концеви шивачки бр. 2 6. Поточна линия за брошури "Muller Martini" 7. Сгъвачна машина "Мултиефект" 8. Сгъвачна машина "Полиграф" 9. Печатна машина “Rapida 105 Universal” 10. Печатна машина “Planeta Variant P-24” 11. Печатна машина “Roland – Record” 12 Пробопечатна машина „Бърно” 13. Ламинатор RS Royal Sovereign 14. Машина за топъл печат BAIER GMBH+CO 15. Фреза за релефни макети KX 1212 16. Номератор Numnak S NAGEL 17. Пакетираща машина „DIBIPACK 85130” 18. Перфорационна машина RENZ DTR - 340 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099184 03.06.2020 г.  Военно - географска служба /ВГС/ към Министерство на отбраната /МО/ „Закупуване на товарен автомобил с повишена проходимост тип Пикап“, 2 (два) броя. Изискванията на Възложителя са изложени в Техническата спецификация ДОП-12/2020 г., публикувана в профила на купувача на страницата на Военно-географската служба - http://mgs.armf.bg/obshtestveni porachki/9.html 15.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 42218
Страница 4 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)