Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099203 04.06.2020 г.  Община Перник „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Перник, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ 17.06.2020 г.  17:00 ч.
9099202 04.06.2020 г.  Детска градина "Обзорче" гр. Обзор - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Обзорче" гр. Обзор „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Обзорче”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 – доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 – доставка на плодове и зеленчуци 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099201 04.06.2020 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Варна „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВАРНА“ Доставката на медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Варна за оказване на спешна медицинска помощ е съобразно техническа спецификация. Доставките ще се извършват периодично, по заявка на възложителя (планови – ежемесечни и допълнителни – при необходимост) според конкретните нужди на възложителя, до склада на възложителя. Номенклатури, количества, срок на доставка и изисквания към изпълнение на поръчката са подробно регламентирани в техническата спецификация, техническо предложение и други документи, неразделна част от настоящата документация. В съответствие с чл. 30, ал. 1 ППЗОП, всеки един участник в процедурата, може да представи предложение за една или повече от номенклатурите, включени в предмета на обществената поръчка. 19.06.2020 г.  16:00 ч.
9099200 04.06.2020 г.  Община Симитли „Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099199 04.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца” 17.06.2020 г.  17:00 ч.
9099198 04.06.2020 г.  Община Белослав Избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 453/02.07.2019 г. на кмета на община Белослав за премахване на незаконен строеж: „Пристрояване на тераса към съществуващо жилище, представляващо СОС с идентификатор 03719.502.3284.1.36“, представляващ удължаване на тераса към хола на апартамент № 6, находящ се от южната страна на бл. 20, вх.В, в кв. „Младост”, гр.Белослав 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099197 04.06.2020 г.  Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ Бургас АД 16.06.2020 г.  16:30 ч.
9099196 04.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Мина" ЕООД - Пловдив Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Мина - Пловдив“ ЕООД 15.06.2020 г.  16:00 ч.
9099195 04.06.2020 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград Извършване на строително-монтажни работи по облицоване фасадата на сградата на РЗОК- Разград 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099194 04.06.2020 г.  Шесто средно училище "Отец Паисий" , гр. Монтана „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от VІ СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана за учебната 2020/2021 год.“ по две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас; Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна – „закуска и плод“ 16.06.2020 г.  16:00 ч.
Общ брой: 42218
Страница 3 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)