Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9081111 21.09.2018 г.  Министерство на културата /МК/ „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна ” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“, с прогнозна стойност 29 357. 75 лв. без ДДС. Обособена позиция № 2: „Доставка и инсталация на система за видео наблюдение“, с прогнозна стойност 30 853 лв. без ДДС. Настоящата информация за удължаване на срока за подаване на оферти се отнася само до обособена позиция № 1. 25.09.2018 г.  17:30 ч.
9081110 21.09.2018 г.  Община Шумен „Доставки на работни и униформени костюми за служителите на Община Шумен и структурните звена“ 28.09.2018 г.  17:30 ч.
9081109 21.09.2018 г.  Община Шумен „Доставки на работно облекло за служителите на Община Шумен и структурните звена“ 25.09.2018 г.  17:30 ч.
9081108 21.09.2018 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ботевград към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство за срок от 12 месеца” по реда на Глава ХХVІ от ЗОП.Технически параметри на поръчката, като прогнозни артикули и мерни единици са посочени в техническата спецификация-Приложение №7 от документацията 01.10.2018 г.  17:00 ч.
9081107 21.09.2018 г.  Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)“. 27.09.2018 г.  17:00 ч.
9081106 21.09.2018 г.  Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ Изграждане и оформление на щанд, включително наем конструкция, архитектурен проект, транспорт, монтаж и демонтаж, подово покритие, ел инсталация и осветление, художествено оформление, ежедневно почистване, обзавеждане, кухненски бокс, приемни – открити и закрити, техническо обслужване, осигуряване на боксове за следните видове животни – 35 бр. овце и 6 бр. кози, на обща площ в размер на 110 /сто и десет/ квадратни метра. Посочените дейности са свързани с участие в международно изложение по животновъдство „Хановер 2018“ , което ще се проведе в периода от 13 /тринадесети/ до 16 /шестнадесети/ ноември, включително. 28.09.2018 г.  17:00 ч.
9081105 21.09.2018 г.  Министерство на земеделието, храните и горите /предишно - Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП// „ДОСТАВКА НА САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОКРИВАЩИ ЧАСТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ КАМПАНИЯ 2018“ 28.09.2018 г.  17:30 ч.
9081103 21.09.2018 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смолян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Предоставяне на услуги по архивиране за нуждите на ТП „ДГС Смолян”. 02.10.2018 г.  17:00 ч.
9081102 21.09.2018 г.  Основно училище /ОУ/ "Н. Й. Вапцаров" гр. Попово "Приготвяне и доставка на готова храназа учениците от ОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции: Позиция №1 : "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ"Н.Й.Вапцаров " -гр.Попово". Позиция №2 : "Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците обхванати в целодневно обучение в ОУ " Н.Й.Вапцаров " -гр.Попово" 27.09.2018 г.  16:00 ч.
9081101 21.09.2018 г.  Община Перник Текущ ремонт на улица от ОТ 260 до ОТ 261 между ул.Москва и ул.Шумнатица с.Рударци, Община Перник. 27.09.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 25671
Страница 1 от 2568 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)