Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9085714 15.02.2019 г.  Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД Предмет на поръчката: Доставка на разходомери окомплектовани с импулсен изход за природен газ по три обособени позиции за нуждите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Кратко описание: Поръчката включва доставка на нови разходомери за природен газ по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G4, комплект с импулсен датчик. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен изход и датчик, произведени или преминали техническа проверка през 2019 година. Обособена позиция 2: Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G6, G10, G16, G25, комплект с импулсен датчик. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен изход и датчик, произведени или преминали техническа проверка през 2019 година. Обособена позиция 3: Доставка на нови ротационни разходомери за газ с присъединителни размери DN40, DN50 и DN80 и тип G16, G25, G40, G65. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен изход, произведени или преминали техническа проверка през 2019 година.. По всяка една от позициите възложителят може да заявява количества според конкретните си нужди на траншове до достигане на лимита по отделната обособена позиция. Общата стойност на всички обособени позиции не трябва да надвишава сумата посочена в чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 22.02.2019 г.  17:00 ч.
9085713 15.02.2019 г.  Община Благоевград „Застраховане на движимо и недвижимо имущество - Общински жилища, Други сгради, Други ДМА, Почивна станция и Електроника“ 18.02.2019 г.  17:30 ч.
9085712 15.02.2019 г.  Детска градина №37 - Вълшебство, гр.София - /Старо наименование - Обединено детско заведение №37 - Вълшебство, гр.София/ "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №37 „Вълшебство“, гр. София, СО - Район „Витоша“ 21.02.2019 г.  16:00 ч.
9085711 15.02.2019 г.  Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД Доставка на необходимото оборудване и специализиран софтуер, инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на „СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИНЕ НА РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ“ 21.02.2019 г.  17:00 ч.
9085710 15.02.2019 г.  Кметство Китен Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на гр. Китен, Община Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествено-стойностна сметка на Възложителя. 07.03.2019 г.  17:00 ч.
9085709 15.02.2019 г.  Средно училище - Панайот Волов, гр. Каспичан - /Старо име - Средно общообразователно училище - Панайот Волов, гр. Каспичан/ Строително-ремонтни дейности на покривна конструкция на сградата на Су „Панайот Волов“ град Каспичан 05.03.2019 г.  16:00 ч.
9085708 15.02.2019 г.  Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ "Петър Богдан" гр. Монтана /предишно - Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Петър Богдан"/ Доставка на топлинна енергия за нуждите на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан” гр. Монтана 22.02.2019 г.  17:00 ч.
9085707 15.02.2019 г.  Община Исперих „РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 06.03.2019 г.  17:00 ч.
9085706 15.02.2019 г.  Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Шумен ЕООД/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Шумен „ Доставка на фабрично рециклиран инжектор ” по Техническа спецификация – Приложение 1 25.02.2019 г.  16:30 ч.
9085705 15.02.2019 г.  Българска телеграфна агенция /БТА/ „ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА БЕНЗИН А-95 Н, БЕНЗИН А-98 И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА БТА” 12.03.2019 г.  17:00 ч.
Общ брой: 29769
Страница 1 от 2977 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)