Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9072369 22.01.2018 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Михалково към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС – Михалково” 25.01.2018 г.  16:30 ч.
9072368 22.01.2018 г.  Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/ Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД 25.01.2018 г.  16:30 ч.
9072367 22.01.2018 г.  Обединено училище "Димитър Полянов" с. Трънак /предишно наименование - Основно училище "Димитър Полянов"/ „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Обединено училище „Димитър Полянов“ с. Трънак за учебната 2017/ 2018 год. по утвърдени маршрути и разписания по четири обособени позиции“:Обособена позиция № 1 „Специализиран превоз на ученици по маршрут с. Трънак - с. Соколец и обратно- 14.00 километра” ; Обособена позиция № 2 „Специализиран превоз на ученици по маршрут с. Трънак- с. Добромир – с. Струя – с. Билка - с. Трънак и обратно – 50, 00 километра; Обособена позиция № 3 „Специализиран превоз на ученици по маршрут с. Трънак- с. Каравельово и обратно - 34.00 километра;Обособена позиция № 4 „Превоз на ученици през учебната 2017/ 2018 год. по автобусни линии”. 25.01.2018 г.  16:00 ч.
9072366 22.01.2018 г.  Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен Предметът на обществената поръчка включва една обособена позиция както следва: Обособена позиция № 1 Лекарствен продукт - “Рembrolizumab“. 29.01.2018 г.  16:00 ч.
9072365 22.01.2018 г.  Община Балчик „Доставка и въвеждане в реална експлоатация на интегрирана информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Балчик“ в изпълнение на Проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на ЧерноморскФите общини в трансграничния регион“ (“Network for smart cooperation of Black Sea communities in the cross-border region”) - SMART BSnetwork, с регистрационен номер 16.5.2.011, код в eMS: ROBG 197, по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014–2020“, Приоритетна Ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел 5.1. „Да се увеличи капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество”. 25.01.2018 г.  16:30 ч.
9072364 22.01.2018 г.  Община Чавдар Предмет на настоящата обществена поръчка е: въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с.Чавдар, общ.Чавдар 12.02.2018 г.  17:00 ч.
9072363 22.01.2018 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Разград Доставка на медикаменти за ЦСМП - Разград през 2018г. и 2019г. Поръчката включва периодични доставки на 33 вида лекарствени продукти, описани подробно в Техническа спецификация, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. Участието в процедурата е комплексно за доставка на всички лекарствени продукти. 26.01.2018 г.  13:00 ч.
9072362 22.01.2018 г.  88 Средно училище "Димитър Попниколов" - гр. София - / Старо наименование - 88-мо средно общообразователно училище, гр. София/ Доставка на закуски, мляко, плодове и зеленчуци на учениците от подготвителна група и учениците от I - IV клас в 88 СУ "Димитър Попниколов" oт 31.01.2018г. до 31.12.2018г. 25.01.2018 г.  17:00 ч.
9072361 22.01.2018 г.  Икономически университет - Варна Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I и Oce VarioPrint 6160 Ultra. 29.01.2018 г.  16:30 ч.
9072360 22.01.2018 г.  Център за психично здраве - Н.Шипковенски ЕООД - София-/Старо наименование- Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - София-град ЕООД/ „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД “ по две обособени позиции: Позиция № 1 „Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за дежурния персонал на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД”” и Позиция № 2 „Отпечатване и доставка на ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор” 25.01.2018 г.  16:30 ч.
Общ брой: 17791
Страница 1 от 1780 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)