Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9083310 20.11.2018 г.  Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм /ДПБЛНА/ - София Доставка на лекарствени продукти за Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за периода 01.01.2019г.-31.12.2019г. 30.11.2018 г.  17:00 ч.
9083309 20.11.2018 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Наименование: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД Разград Предметът на поръчката включва предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград от лицензирани застрахователи, при следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Застраховане срещу риска „Трудова злополука” Сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука” Обособена позиция №2 – Застраховка „Живот” с включени клаузи злополука и заболяване Сключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване” Обособена позиция №3 – Застраховане на гражданска и професионална отговорност 1. Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” 2. Сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” 3. Сключване на задължителна застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води Обособена позиция №4 – Автомобилно застраховане „Пълно автокаско” Обособена позиция №5 – Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество Сключване на застраховка за материални и нематериални активи на дружеството (собствени и предоставени за стопанисване) 23.11.2018 г.  17:00 ч.
9083308 20.11.2018 г.  Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Настоящата обществена поръчка има за цел избор на изпълнител, който да предостави следните застрахователни услуги за нуждите на ДАБ при МС, както следва: • Застраховка „Гражданска отговорност“ – застраховане на 28 бр. моторни превозни средства на ДАБ при МС, съобразно изискванията и сроковете, определени в Техническата спецификация; • Застраховка „КАСКО на МПС“ - застраховане на 28 бр. моторни превозни средства на ДАБ при МС, съобразно изискванията и сроковете, определени в Техническата спецификация; • Застраховака „Злополука на местата в МПС“ - застраховане на 28 бр. моторни превозни средства на ДАБ при МС, съобразно изискванията и сроковете, определени в Техническата спецификация. В обхвата на услугата е предвидена възможност за опция по чл.21, ал.1 ЗОП. 23.11.2018 г.  17:00 ч.
9083307 20.11.2018 г.  Община Берковица „Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за нуждите на Община Берковица“ по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица. 28.11.2018 г.  17:00 ч.
9083306 20.11.2018 г.  Столична община - Район "Подуяне" Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградата на ДГ №74, район „Подуяне 05.12.2018 г.  17:00 ч.
9083305 20.11.2018 г.  Община Разград „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 28.11.2018 г.  17:30 ч.
9083304 20.11.2018 г.  Основно училище - Любен Каравелов, гр. Попово Доставка на 187 бр. ученически шкафчета за ученици от І до VІІ клас в ОУ „Любен Каравелов“ град Попово 28.11.2018 г.  16:30 ч.
9083303 20.11.2018 г.  Община Смядово Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРЕВОЗИ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “МЕЖДУСЕЛИЩНИ ПРЕВОЗИ” Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката - 21000 лв. (двадесет и една хиляди лева) без ДДС образувана по следния начин: Обособена позиция 1: Максимално допустима стойност до 1000 лв.( хиляда лева) без ДДС. Обособена позиция 2: Максимално допустима стойност до 20 000 лв.(двадесет хиляди лева) без ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на настоящата поръчка е от датата на сключване на договора до 31.12.2019г. 27.11.2018 г.  17:00 ч.
9083302 20.11.2018 г.  Военна академия "Георги Стойков Раковски" Годишно застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”. 26.11.2018 г.  17:00 ч.
9083301 20.11.2018 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Родопи към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на черна техника /телевизионно и аудио оборудване/ 26.11.2018 г.  14:00 ч.
Общ брой: 27591
Страница 1 от 2760 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)