Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094588 18.11.2019 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Изследване поведението на електрооборудването в „АЕЦ Козлодуй” при различни непълнофазни режими 18.11.2019 г.  16:00 ч.
9094587 18.11.2019 г.  Съвет за електронни медии /СЕМ/ Поддържане, обслужване и оптимизиране на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг на Съвета за електронни медии 29.11.2019 г.  17:00 ч.
9094586 18.11.2019 г.  Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ "Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД" 21.11.2019 г.  17:00 ч.
9094585 18.11.2019 г.  Община Брацигово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г. 21.11.2019 г.  17:00 ч.
9094584 18.11.2019 г.  Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести /СБАЛББ/ - Перник ЕООД Избор на доставчик на електрическа енергия,координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник 29.11.2019 г.  15:00 ч.
9094583 18.11.2019 г.  Община Лесичово „Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Лесичово за 2020г.“. 28.11.2019 г.  17:00 ч.
9094582 18.11.2019 г.  Община Рила "ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 – "Доставка на горива – бензин А 95 Н и дизелово гориво и гориво – смазочни материали за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила“; Обособена позиция № 2 – "Доставка на горива – бензин А 95 Н и дизелово гориво и гориво – смазочни материали за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“, гр. Рила; Обособена позиция № 3 – „Доставка на дизелово гориво за нуждите на „Център за предоставяне на услуги“, във връзка с реализацията на договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ от 31.10.2016г. сключен между Община Рила и Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансова помощ по проект „Инвестиции за бъдещето“ – ще бъде възложена по реда, валиден за индивидуалната й стойност, съгласно чл.21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки. 21.11.2019 г.  17:30 ч.
9094581 18.11.2019 г.  Община Летница, област Ловеч Предметът на обществената поръчка е изпълнение на СМР на обект: „ Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница“ по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0001-C01/08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“. Предвижда се изграждане на игрище за минифутбол и алеи. Игрището за минифутбол ще се разположи в централната част на имота, успоредно с дългата страна на улицата от изток на 5 м. от уличната регулационна линия и на 3 м. от бордюра на улицата от юг. Спортното съоръжение има ортогонална планова композиция с осов контур на ивичната основа 20,00/40,00 м., която ограничава изкуствената тревна настилка. Игралното поле е с размери 35,00/17,00 м. Игрището е ориентирано в направление север – юг. Към игрището се предвиждат две футболни врати с размери 300/100/200 см., разположени в средата по късите му страни. На територията на площадката извън пространството на игралното поле се предвиждат ивици за обслужване и обхождане, където ще се ситуират места за сядане, разположени от двете страни на входовете. За игрището се предвижда настилка от изкуствена трева и настилка от бетонови плочи за алеите, по които се достига до игрището. Игрището ще бъде оградено с метална мрежа с PVC покритие до височина 2,50 м. и текстилна мрежа до височина 5,30 м. Игрището е проектирано с два входа/изхода със свободна широчина 1,60 м., с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване. 29.11.2019 г.  17:00 ч.
9094580 18.11.2019 г.  Национален военноисторически музей /НВИМ/ Почистване и хигиенизиране на сградния фонд и прилежащите части на Национален военноисторически музей – София и филиалите му, включително и снабдяване на санитарните помещения с хигиенни материали 29.11.2019 г.  16:30 ч.
9094579 18.11.2019 г.  Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" /предишно наименование - Академично издателство "Проф. Марин Дринов" при БАН/ Периодично експониране и доставка на пластини за офсетов печат за нуждите на издателство на БАН Проф. Марин Дринов 28.11.2019 г.  16:30 ч.
Общ брой: 37963
Страница 1 от 3797 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)