Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098011 09.04.2020 г.  Община Габрово „Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“ по проект „Красива България” 27.04.2020 г.  17:00 ч.
9098010 09.04.2020 г.  Регионална библиотека - Пенчо Славейков, гр. Варна Доставка на библиотечни книги, нотни, графични, картографски издания и стандарти през 2020-2021 г. за нуждите на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" гр. Варна 28.04.2020 г.  14:00 ч.
9098009 09.04.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Доставка на кисело мляко за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2020 г. 13.04.2020 г.  17:00 ч.
9098008 09.04.2020 г.  БДЖ - Товарни превози ЕООД „Абонаментно поддържане на 11 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период” 14.04.2020 г.  16:45 ч.
9098007 08.04.2020 г.  Община Тунджа, област Ямбол Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим автомобил 4х4 за нуждите на Община „Тунджа“. Автомобилът, предмет на доставка следва да е пътнически автомобил с 4+1 места. Автомобилът следва да е с технически параметри минимум посочените в техническите спецификации. 24.04.2020 г.  17:00 ч.
9098006 08.04.2020 г.  Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ „Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри” и портал за електронни административни услуги на КРС” 14.04.2020 г.  17:30 ч.
9098005 08.04.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград "Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за управление на информация, свързана с движение на делата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград" 23.04.2020 г.  17:00 ч.
9098004 08.04.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Предмет на поръчката: “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“ Обособена позиция №2: „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“ Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 269 000 (двеста шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция №1: прогнозната стойност на обособената позиция е 239 000 (двеста тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция №2: прогнозната стойност на обособената позиция е 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС. „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“ и „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“ са за различни обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД Силистра, съобразно нуждите на дружеството за срока на договорите, съобразно заявки, в рамките на прогнозната стойност за всяка обособена позиция. Дружеството заявява изпълнение, като конкретизира параметрите за всеки обект, според нуждите си, без задължение да заяви изпълнение за пълния размер на прогнозната стойност за всяка обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за гаранция. Изискването се отнася и за двете обособени позиции. 22.04.2020 г.  17:00 ч.
9098003 08.04.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ловеч към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки с финансов ресурс за срока на договора до 2000,00 лв. без ДДС / две хиляди лева /, по приложената към документацията техническа спецификация. Количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул) при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определения максимален финансов ресурс, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срок на договора при изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата посочена в договора. 21.04.2020 г.  17:00 ч.
9098002 08.04.2020 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник 13.04.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 41114
Страница 1 от 4112 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)