Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9070490 17.11.2017 г.  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ „Извършване на ремонтни дейности в помещения в сградата на възложителя в гр. София, ул. „Петър Мутафчиев“ № 2. Дейностите са свързани с преустройство и промяна на функционалното предназначение на помещение в сградата на Възложителя, в гр. София, ул. „Петър Мутафчиев“ № 2“ 04.12.2017 г.  17:30 ч.
9070489 17.11.2017 г.  Община Добричка Изработка на инвестиционен проект за строеж: "Рехабилитация на участъци от улица „Рила“ и „Стара планина“ с.Стожер, община Добричка" 20.11.2017 г.  17:00 ч.
9070487 17.11.2017 г.  Община Самоков Предметът на обществена поръчка- „Проектантски услуги за изготвяне на технически инвестиционни проекти и конструктивни становища за обекти от техническата и транспортна инфраструктура, претърпели аварии вследствие на бедствието в община Самоков ”обхваща извършване на проектантски услуги за изготвяне на технически инвестиционни проекти и конструктивни становища за обекти от техническата и транспортна инфраструктура, претърпели аварии вследствие на бедствието в община Самоков, обявено на 03.07.2017г.в съответствие с техническата спецификация . 27.11.2017 г.  17:30 ч.
9070486 17.11.2017 г.  Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“ в три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2: „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии”; Обособена позиция №3: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”. 23.11.2017 г.  17:00 ч.
9070485 17.11.2017 г.  Община Ново село Доставка на твърди горива за отопление на сгради - общинска собственост на територията на община Ново село през отоплителен сезон 2017-2018 г., с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на въглища тип "Донбас"; Обособена позиция № 2: Доставка на въглища тип "Брикети"; Обособена позиция № 3: Доставка на пелети. 20.11.2017 г.  17:00 ч.
9070484 17.11.2017 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО Ретрофит на КРУ 20кV в п/ст Вълчедръм 04.12.2017 г.  16:30 ч.
9070483 17.11.2017 г.  Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/ „Извършване на текущи ремонти в санитарните възли в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“ 04.12.2017 г.  17:30 ч.
9070482 17.11.2017 г.  БДЖ - Товарни превози ЕООД „Доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” 28.11.2017 г.  16:45 ч.
9070481 17.11.2017 г.  Медицински университет /МУ/ - Пловдив „Доставка на храни за нуждите на Медицински университет-Пловдив по три обособени позиции” 20.11.2017 г.  16:00 ч.
9070480 17.11.2017 г.  Детска градина - Ханс Андерсен, с. Челопеч, Област София Доставка на гориво за отопление (газьол 0,001% S) за нуждите на ДГ „Ханс Кр. Андерсен” на територията на община Челопеч 27.11.2017 г.  16:00 ч.
Общ брой: 16047
Страница 1 от 1605 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)