Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096701 27.02.2020 г.  Община Ботевград „Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на жилищни сгради на територията на гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ 02.03.2020 г.  17:30 ч.
9096700 27.02.2020 г.  Община Ботевград „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност на жилищни сгради на територията на гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ 02.03.2020 г.  17:30 ч.
9096699 27.02.2020 г.  Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности: I-ви етап включва: 1. Окомплектоване на наличните проекти за ПУП-ПП с актове за категоризиране и удостоверения за поливност; 2. Осигуряване съгласуването на парцеларните планове със заинтересовани централни, териториални администрации и експлоатационни дружества по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 3. Обявяване на ПУП-ПП по реда на ЗУТ; 4. Подготовка на предложения до Комисията за земеделските земи /КЗЗ/ към Министерство на земеделието, храните и горите за утвърждаване на трасета и площадки в земеделски земи, за изграждане на обекта. Осигуряване на решения; 5. Проверка на изработените проекти за изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри /КККР/, преди представянето им в съответните СГКК; 6. Набавяне на удостоверения за приемане на проектите за изменение на КККР в съответствие с Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /посл. изм., ДВ, бр.8/25.01.2019 г./ от съответните Служби по геодезия, картография и кадастър; 7. Цялостна подготовка на проектите за представянето им на НЕСУТРП към МРРБ за разглеждане и приемане; 8. Осигуряване на влязла в сила заповед на МРРБ за одобряване на ПУП-ПП. II-ри етап включва: 1. Провеждане на процедура по реда на ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на засегнатите от обекта имоти и части от имоти - общинска собственост, включително и вписване на договора, сключен между АПИ и съответната община; 2. Провеждане на процедура по реда на Закона за горите за промяна предназначението на засегнати поземлени имоти в горски територии; 3. Осигуряване на влезли в сила актове за учреден сервитут и право на строеж по реда на Закона за горите върху имоти в горски територии - при необходимост; 4. Осигуряване на влезли в сила административни актове за учредяване на сервитут/право на преминаване по реда на Закона за устройство на територията върху имоти в земеделски територии - при необходимост; 5. Осигуряване на скици и удостоверения за характеристики за поземлени имоти в земеделски фонд; 6. Осигуряване на скици и данъчни оценки на имоти в урбанизирани територии; 7. Осигуряване на скици за имоти в горски територии, извадки от ЛУП, таксационни характеристики, удостоверения за идентичност на отдели и подотдели и други документи, необходими за провеждане на процедури по закона за горите; 8. Подготовка на цялата кореспонденция за осигуряване на документи за собственост за всички засегнати имоти; 9. Подготовка на кореспонденция, с цел осигуряване удостоверения за наследници; 10. Подготовка на кореспонденция с цел осигуряване удостоверения за адресни регистрация (постоянен/настоящ адрес) за всички собственици на засегнати имоти; 11. Създаване на регистър на собствениците на засегнати имоти и попълването му с данни за адресна регистрация, ЕГН, в това число и на наследниците; 12. Поддържане на актуален регистър на собствениците на засегнатите имоти, с оглед нанасяне на нови данни от допълнително получени удостоверения за наследници и адресна регистрация; 13. Предаване на всички осигурени данни и документи, необходими на оценителя за изработването на оценителските доклади, определящи равностойното парично обезщетение за засегнатите имоти, съгласно ЗДС; 14. Подготовка и комплектоване на искането до МФ и МРРБ за постановяване на отчуждителен акт-Решение на Министерски съвет /РМС/; 15. Изготвяне на индивидуални уведомителни писма и обратни разписки към тях до всеки един собственик на засегнат имот, в тридневен срок от постъпване на Решенето на Министерски съвет в деловодната система на Възложителя; 16. Отразяване на изходящите номера на уведомителните писма и на обратните разписки в регистъра на засегнатите собственици; 17. Цялостна обработка на получените данни от уведомленията, изпратени с обратни разписки чрез „Български пощи“ ЕАД; 18. Създаване на регистри за лицата...прод в раздел V 16.03.2020 г.  17:30 ч.
9096698 27.02.2020 г.  Община Асеновград Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград. 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096697 27.02.2020 г.  Българска народна банка /БНБ/ Обособена позиция № 1 Доставка на лицензии Symantec Protection Suite Enterprise Edition, License или еквивалент Обособена позиция № 2 Абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи Участниците в обществената поръчка трябва да предложат услуга, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1-2. Важно!!! Участниците следва да подават оферти единствено по обособена позиция № 2. Обособена позиция № 1 ще бъде възложена по реда валиден на индивидуалната й стойност (по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 57 500 (петдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: За Обособена позиция № 1 - Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева без ДДС За Обособена позиция № 2 - Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 49 100 (четиридесет и девет хиляди и сто) лева без ДДС. 04.03.2020 г.  15:45 ч.
9096696 27.02.2020 г.  Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието „Доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните служби“ 04.03.2020 г.  17:00 ч.
9096695 27.02.2020 г.  Община Симеоновград „Изготвяне на работни проекти и упражняване на авторски надзор по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект “Аварийна реконструкция на мост над река „Луда Яна”, с. Троян, общ.Симеоновград“; Обособена позиция № 2 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект „Подмяна на хранителен водопровод: от водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до село Навъсен, общ.Симеоновград“ 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096694 27.02.2020 г.  Община Панагюрище „Одит по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ 09.03.2020 г.  17:30 ч.
9096693 27.02.2020 г.  Комисия за финансов надзор /КФН/ Предоставяне на комплексна услуга свързана с цифров печат, размножаване и сканиране на документи за нуждите на Комисия за финансов надзор 09.03.2020 г.  17:30 ч.
9096692 27.02.2020 г.  Община Панагюрище „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ 09.03.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 39898
Страница 1 от 3990 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)