Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2018-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет "Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства". Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП. Поръчката се състои от 6 (шест) обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2018 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867833   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.09.2018 20.09.2018
2   867834   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2018 20.09.2018
3   911700   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2019 17.05.2019
4   916690   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 17.06.2019
5   916691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 17.06.2019
6   919093   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
7   919453   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2019 04.07.2019
8   920427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 08.07.2019
9   920433   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 08.07.2019
10   920506   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 08.07.2019
11   920727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
12   920758   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
13   920759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
14   920760   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
15   920984   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019
16   921018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019
17   921039   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019
18   921602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 15.07.2019
19   922242   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2019 18.07.2019
20   922647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 22.07.2019
21   922648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 22.07.2019
22   923302   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2019 22.07.2019
23   924566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2019 29.07.2019
24   925012   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2019 01.08.2019
25   925415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2019 05.08.2019
26   925602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019
27   925607   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019
28   925958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
29   925961   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
30   925963   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
31   925967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
32   925972   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
33   925975   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
34   926067   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 07.08.2019
35   926364   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 08.08.2019
36   926801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 12.08.2019
37   926946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
38   926949   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
39   926950   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
40   926952   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
41   926964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
42   927036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
43   927443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 14.08.2019
44   927598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019
45   927691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
46   927866   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
47   927869   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
48   927873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
49   928811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 22.08.2019
50   928823   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 22.08.2019
51   928862   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 22.08.2019