Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
91-00-47#5 19/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/12/2019 (дд/мм/гггг)
00210-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална агенция за приходите 131063188
бул. Княз Александър Дондуков № 52
София BG411 1000 България
З. Ангелов +359 298593566
z.angelov@nra.bg +359 298593099

Интернет адрес/и

http://www.nap.bg

http://www.nap.bg/news?id=4078


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите” с пет обособени позиции
30125100      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на НАП, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“; Обособена позиция №2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“;Обособена позиция №3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс);Обособена позиция №4„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“;Обособена позиция №5 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“,съгл. сключени Рамкови споразумения № №СПОР-4/18.04.2019г., №СПОР-6/18.04.2019г., №СПОР-7/18.04.2019г., №СПОР-8/18.04.2019г. и №СПОР-9/18.04.2019г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
573500.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG341
BG421
BG321

гр. София, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Велико Търново

Предметът на поръчката включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг, съгласно сключено Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. Срокът за изпълнение на доставките започва да тече от датата на сключване на договора до изтичане на срока на съответното рамково споразумение (18.04.2021 г.) или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по обособената позиция.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от възложителя в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя въз основа на приемо-предавателни протоколи за извършените доставки за съответния месец, подписани от определените координатори по места.

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG341
BG421
BG321

гр. София, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Велико Търново

Предметът на поръчката включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк), съгласно сключено Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. Срокът за изпълнение на доставките започва да тече от датата на сключване на договора до изтичане на срока на съответното рамково споразумение (18.04.2021 г.) или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по обособената позиция.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от възложителя в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя въз основа на приемо-предавателни протоколи за извършените доставки за съответния месец, подписани от определените координатори по места.

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG341
BG421
BG321

гр. София, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Велико Търново

Предметът на поръчката включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс), съгласно сключено Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г. Срокът за изпълнение на доставките започва да тече от датата на сключване на договора до изтичане на срока на съответното рамково споразумение (18.04.2021 г.) или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по обособената позиция.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от възложителя в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя въз основа на приемо-предавателни протоколи за извършените доставки за съответния месец, подписани от определените координатори по места.

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG341
BG421
BG321

гр. София, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Велико Търново

Предметът на поръчката включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, съгласно сключено Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. Срокът за изпълнение на доставките започва да тече от датата на сключване на договора до изтичане на срока на съответното рамково споразумение (18.04.2021 г.) или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по обособената позиция.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от възложителя в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя въз основа на приемо-предавателни протоколи за извършените доставки за съответния месец, подписани от определените координатори по места.

II.2) Описание 1

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG341
BG421
BG321

гр. София, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Велико Търново

Предметът на поръчката включва доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства съгласно сключено Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г. Срокът за изпълнение на доставките започва да тече от датата на сключване на договора до изтичане на срока на съответното рамково споразумение (18.04.2021 г.) или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по обособената позиция.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от възложителя в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя въз основа на приемо-предавателни протоколи за извършените доставки за съответния месец, подписани от определените координатори по места.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 181-409573 (напр. 2015/S 123-123456)   и  867834 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
171    4   Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОЕЛ-98 ООД 121798467
гр. София, бул. Христо Смирненски № 53
София BG411 1164 България
roel-98@roel-98.com +359 029461920
+359 028433216
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
7000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
172    3   Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОЕЛ-98 ООД 121798467
гр. София, бул. Христо Смирненски № 53
София BG411 1164 България
roel-98@roel-98.com +359 029461920
+359 028433216
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
18000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

18000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
173    2   Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОЕЛ-98 ООД 121798467
гр. София, бул. Христо Смирненски № 53
София BG411 1164 България
roel-98@roel-98.com +359 029461920
+359 028433216
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
110000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

110000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
174    1   Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
3
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

РОЕЛ-98 ООД 121798467
гр. София, бул. Христо Смирненски № 53
София BG411 1164 България
roel-98@roel-98.com +359 029461920
+359 028433216
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
438500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

438500.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    5   Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Посочените в раздел V.2.4) стойности са максимално допустими стойности по сключените договори.
Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Софийски градски съд
бул. Витоша № 2
София 1000 България
adm.sgs@scc.bg +359 2921988
http://www.scc.bg +359 29813740
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/12/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва