Деловодна информация
00210
 
да
да
17/09/2018 (дд/мм/гггг)
00210-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки 000695406
ул. Георги С. Раковски № 102
София BG 1040 България
Росица Велкова-Желева - заместник министър на финансите +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.minfin.bg/bg/procurement/182
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки 000695406
ул. Г.С.Раковски № 102
София BG412 1040 България
Евгения Такева - държавен експерт в дирекция ЦВОП +359 98592489
e.takeva@minfin.bg +359 98592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement/182

ДА https://sevop.minfin.bg/
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” с 6 обособени позиции
30125100      
Доставки

Обществената поръчка е с предмет "Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства". Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/.
Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП.
Поръчката се състои от 6 (шест) обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Ейч Пи и бивши Самсунг. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/
При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

По обособена позиция № 2 ще бъдат доставяни оригинални касети с тонер, барабани и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) . Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на ценова оферта в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в образеца на Ценова оферта по обособена позиция № 2 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/
При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценова оферта за обособена позиция № 3 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Лексмарк. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценова оферта за обособена позиция № 3 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/
При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценова оферта за обособена позиция № 4 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Ксерокс. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценова оферта за обособена позиция № 4 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/
При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2) Описание 1

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

По обособена позиция № 5 ще бъдат доставяни консумативи за печат за копирни и печатащи устройства със следните търговски марки: Konica (Коника), Kyocera (Киосера),DELL (Дел), Epson (Епсън), Oki (Оки), Panasonic (Панасоник), Rex-Rotary&Ricoh (Рекс-Ротари и Рико), SHARP (Шарп) и Toshiba (Тошиба). Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценово предложение в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства.
Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценово предложение по лот 5 в СЕВОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/
При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2) Описание 1

"Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

София и страната

Предлаганите консумативи по тази обособена позиция трябва да са съвместими (неоригинални) и да са произведени за конкретните марки и модели копирни и печатащи устройства, посочени в образеца на Ценова оферта по обособена позиция № 6 в СЕВОП. Списък и описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в образеца на Ценова оферта в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/.
При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва, общо за последните три финансови години, да е реализирал минимален общ оборот, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, както следва:

По обособени позиции, както следва:
•Обособена позиция 1 – 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди лева);
•Обособена позиция 2 – 300 000 (триста хиляди лева);
•Обособена позиция 3 – 600 000 (шестстотин хиляди лева);
•Обособена позиция 4 – 300 000 (триста хиляди лева);
•Обособена позиция 5 – 300 000 (триста хиляди лева);
•Обособена позиция 6 – 150 000 (сто и петдесет хиляди лева).
Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да е реализирал минимален общ оборот, по-голям или равен на сбора от изискващия се за съответните обособени позиции, за които кандидатства.
При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва горния критерий, възложителят ще приеме документи съгласно чл.62 ал.1 от ЗОП, както и хипервръзка към публични регистри, където биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил една или повече дейности, различни за всяка обособена позиция, за която кандидатства, с обем минимум съответния брой доставени артикули, посочен по-долу, общо за последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет както следва:

-За обособена позиция № 1 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Ейч Пи и бивши Самсунг – минимум 300 артикула;
-За обособена позиция № 2 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марки Брадър и Канон – минимум 200 артикула;
-За обособена позиция № 3 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Лексмарк – минимум 100 артикула;
-За обособена позиция № 4 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Ксерокс – минимум 200 артикула;
-За обособена позиция № 5 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки: Коника, Киосера, Дел, Епсън, Оки, Панасоник, Рекс-Ротари и Рико, Шарп и Тошиба– минимум 300 артикула;
-За обособена позиция № 6 предмет доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат – минимум 300 артикула.
При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва горния критерий, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За обособени позиции №№ 1,2,3,4 и 5:
Участникът следва да разполага с оторизация от производители или официални представители на съответните марки копирни и печатащи устройства, удостоверяваща, че участникът има правото да продава на територията на Р България към датата определена като краен срок за подаване на оферти оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства със съответните марки, както и че предложените от участника консумативи с тази марка/тези марки са оригинални, нови, неупотребявани, нерециклирани и се оферират, продават и доставят с оригинална гаранция на вносителя.
Възложителят ще изиска представяне на оторизационни писма от избраните изпълнители към датата на сключване на рамковото споразумение. В оторизационните писма трябва да са посочени всички артикули със съответната марка от ценовия образец по об. поз. №№1-5. Също така в оторизационните писма трябва да е упоменато още, че участникът има това право за 24-месечния срок на изпълнение на РС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/10/2018 (дд/мм/гггг)   23:59 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/10/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Електронно в СЕВОП

Електронно в СЕВОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:
1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;
2. по чл. 55, ал. 1 т.1-3 от ЗОП;
3. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;
4. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
5. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник.
При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл.197, ал.1, т.1 и т.7, ал.2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва