Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952040)
Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Получен на: 31.12.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0090
Процедура: Открита процедура
Име: Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ, на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29
Описание: Предметът на поръчката по позиция № 1 включва: осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29, състояща се от осем етажа, посредством функционираща СОТ и паник-бутон за реакция с патрул/екип. Предметът на поръчката по позиция № 2 включва: абонаментно обслужване на системата; ремонт на системата – при необходимост; осигуряване на всички резервни части, необходими за поддръжката и експлоатацията на системата, както и гаранция за извършените ремонтни работи и вложените части.

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (950684)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град
Получен на: 20.12.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0089
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административни сгради на територията на гр. София”
Описание: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административни сгради на територията на гр. София“. Срок за изпълнение на договора-36 (тридесет и шест) месеца, считано от 20.03.2020 г., независимо от датата на сключване на договора, с оглед осигуряване непрекъсваемост на доставката на топлинната енергия.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950447)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Получен на: 19.12.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0088
Процедура: Публично състезание
Име: „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“
Описание: Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949927)
Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Получен на: 17.12.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0087
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка на софтуерни лицензи JetBrains Toolbox (All Products Pack)“
Описание: Поръчка с предмет „Доставка на софтуерни лицензи JetBrains Toolbox (All Products Pack)” има за цел придобиване на правото на ползване на 5 (пет) броя софтуерни лицензи JetBrains Toolbox, включващ следния списък от софтуерни лицензи за софтуерни продукти, предоставяни от JetBrains ООД: IntelliJ IDEA Ultimate, ReSharper Ultimate (съдържащ ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotCover and dotMemory), ReSharper, ReSharper C++, AppCode, CLion, DataGrip, PhpStorm, PyCharm Professional, RubyMine и WebStorm от производител или оторизирани от производителя лица.

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947341)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Получен на: 03.12.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0086
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП В. Търново“.
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочения офис, по регулирани цени, определени от КЕВР, находящи се на следните адреси: гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 7 и ул. „Радецка“ № 11. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 87098 kWh /87,098 MWh/, като Възложителят има право да потреби по-голямо или по-малко количество. Срок за изпълнение на обществената поръчка - 12 /дванадесет/ месеца, считано от 01.04.2020г. Възложителя си запазва правото да намали броя на обектите, в случай на отпадане на обекти, които са му предоставени за ползване. В случай на придобиване на нови обекти от Възложителя в рамките на срока на действие на договора, за които следва да се доставя електрическа енергия, Възложителя си запазва правото да възложи доставката на електрическа енергия при условията на настоящата обществена поръчка и по регулирани от КЕВР цени, като предвижда изменение на договора за обществена поръчка по чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (946678)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град
Получен на: 28.11.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0085
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на офис „Перник” към ТД на НАП София”
Описание: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на офис „Перник” към ТД на НАП София”. Срок за изпълнение на договора –36 месеца, считано от датата на сключването му или до изчерпване на максимално допустимата стойност на договора в размер на 38 500,00 лв. без ДДС, в случай, че това се осъществи в рамките на срока му на действие.

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (945415)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Получен на: 20.11.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0084
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административните сгради на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“.
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, по регулирани цени, определени от КЕВР, находящи се на следните адреси: За офис Видин – гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12; За офис Враца – гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ №86; ул. "Петропавловска“ №43, Източна промишлена зона; За офис Монтана – гр. Монтана, ул. „Любен Каравелов“ №11, пл. „Жеравица“ №3 и ул. „Христо Ботев“ №67; За офис Плевен – гр. Плевен, ул. „Дойран“ №43. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 657330 kWh /657,330 MWh/, като Възложителят има право да потреби по-голямо или по-малко количество. Срок за изпълнение на обществената поръчка - 12 /дванадесет/ месеца, считано от 01.02.2020г. Възложителя си запазва правото да намали броя на обектите, в случай на отпадане на обекти, които са му предоставени за ползване. В случай на придобиване на нови обекти от Възложителя в рамките на срока на действие на договора, за които следва да се доставя електрическа енергия, Възложителя си запазва правото да възложи доставката на електрическа енергия при условията на настоящата обществена поръчка и по регулирани от КЕВР цени, като предвижда изменение на договора за обществена поръчка по чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945293)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град
Получен на: 20.11.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0083
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенни инверторни климатици за работни помещения в административни сгради на ТД на НАП София”
Описание: Изпълнението включва: 1.Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторна климатична техника,отговаряща на изискванията на възложителя.Монтажът на техниката включва:до 8 м. меден тръбен път;захранващ кабел 220V до 5 м;кабелни канали съсканали със съответната ширина,които да покриват захранващия кабел и тръбния път;въвеждане на климатичната техника в експлоатация.2.Осигуряване на гаранционен срок не по-кратък от 24 месеца,включващ:замяна на фабрично дефектирали части на климатизаторите;отстраняване на проявили се скрити недостатъци в климатизаторите или такива настъпили в следствие на извършения монтаж,както и замяна на некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът не може да бъде отстранен и прави устройството негодно за използване по предназначение.3.Техническо обслужване на доставената и монтирана климатична техника за времето на гаранционния срок,като се извършва почистване на филтрите на вътрешните тела на всеки шест месеца.

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (942029)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас
Получен на: 30.10.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0082
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение“
Описание: Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение за срок от 4 години считано от 29.02.2020г. до 28.02.2024г. или до достигане на максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката в размер на 290 000лв. без ДДС, съответно 348 000лв. с включен ДДС.CPV 65310000-9

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (942028)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас
Получен на: 30.10.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0081
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени“
Описание: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за срок от 1 годинa считано от 29.02.2020г. до 28.02.2021г. или до достигане на максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката в размер на 145 000лв. без ДДС, съответно 174 000лв. с включен ДДС.CPV 09310000-5

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940561)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Получен на: 23.10.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0080
Процедура: Публично състезание
Име: „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“
Описание: Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939544)
Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Получен на: 17.10.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0079
Процедура: Открита процедура
Име: „Поддържане на Софтуер за управление на електронен архив”
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: 1. Наблюдение, настройка и поддържане на оптимално функциониране на отделните комуникационни, технологични и софтуерни елементи, бази данни и функционални модули, изграждащи СУЕА и връзката между тях; 2. Настройка, поддръжка и привеждане в състояние на оптимално функциониране на приложния софтуер на СУЕА, вкл. и отстраняване на грешки, бъгове, проблеми; 3. Актуализиране в съответствие с нормативните изисквания и промени в работните процедури, без промяна на първоначално установената функционалност; 4. Поддържане на архитектурата в съответствие с актуалната организационна структура на НАП; 5. Трансфер на знания.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938711)
Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Получен на: 14.10.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0078
Процедура: Открита процедура
Име: Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2020 г. и 2021 г.
Описание: ППредметът на обществената поръчката е „Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2020 г. и 2021 г.” Възлагането на обществената поръчка е в изпълнение на чл. 15 от Закона за Националната агенция за приходите, с който е въведено задължение за агенцията да застрахова служителите си срещу злополука и застраховка „Живот”, за сметка на своя бюджет. На застраховане подлежат всички служители на ЦУ на НАП и териториалните структури на агенцията, независимо от тяхното наименование, които са в трудови правоотношения и служебни правоотношения, включително и работещите на намален работен ден, както и назначените по реда на ПМС № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938603)
Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Получен на: 14.10.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0077
Процедура: Открита процедура
Име: „Закупуване на лицензи за софтуер за нуждите на IT-Forensic лаборатории/работни места в структурите на НАП, вкл. специализирано обучение на служители за работа със софтуера“, в две обособени позиции
Описание: Предметът на поръчката включва „Закупуване на лицензи за софтуер за нуждите на IT-Forensic лаборатории/работни места в структурите на НАП, вкл. специализирано обучение на служители за работа със софтуера“, разделена в две обособени позиции, както следва: 1. „Закупуване на лицензи за софтуер за нуждите на IT-Forensic лаборатории/работни места в структурите на НАП“; 2. „Осигуряване на специализирано обучение за служители на НАП за работа с инсталиран софтуер за нуждите на IT-Forensic лаборатории/работни места в структурите на НАП“ Специфичните изисквания на възложителя при изпълнението на предмета на поръчката по всяка от обособените позиции са дадени в Технически спецификации по всяка от обособените позиции – приложение №1А и приложение №1Б към документацията по ОП.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (936244)
Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Получен на: 01.10.2019 г. 
Преписка: 00530-2019-0076
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Доставка на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив”
Описание: Доставка на гориво за отопление с до 0,001 % S, с включена транспортна такса за административните сгради на ТД на НАП Пловдив за срок от 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на максимално допустимата стойност в размер на 104 167 (сто и четири хиляди и сто шестдесет и седем) лева без ДДС. Транспортът се извършва от продавача с автоцистерна за доставка и развоз. Място на предаване: франко сградите на: гр. Пловдив - ул. “Радецки” № 18а; гр. Хасково - пл. “Атлантически ” /Свобода/№2; гр. Кърджали - ул. „Деспот Слав” № 1; гр. Пазарджик – ул. „Асен Златаров“ № 7. CPV е с код 09135100-5 и наименование „Гориво за отопление”. Прогнозно количество 61 500 л. ±20 %. В срока на действие на договора възложителят има право да подава заявки за доставка на необходимите му количества гориво, като не е длъжен да усвои цялото количество и стойност. Срок на доставките - до 72 (седемдесет и два) часа от датата на заявка, франко мястото на изпълнение на поръчката, в работно за администрацията време от 9,00 ч до 17.30 ч.

Общ брой: 2101
Страница 1 от 141 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница