Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982881)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 11.06.2020 г. 
Преписка: 00579-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968137)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 25.03.2020 г. 
Преписка: 00579-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Наименование на обществената поръчка: „Изпълнение на СМР за обект: Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. ...-виж. VI.3
Описание: С настоящия проект се предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение на Напоителен канал „Асен Итов” на кота 1014,00м и нов водопровод от водовземното съоръжение до съществуващ водопровод за питейно-битово водоснабдяване от ВС ”Шашка река” в района на с. Илинденци с дължина 12 035м. Напоителен канал „Асен Итов” започва от съществуващо водохващане на р. Влахинска на кота 1050м. Каналът е част от Напоителна система „Асен Итов”, която обхваща площите по левия бряг на р. Струма между Кресна и Сандански. До мястото на водовземното съоръжеуние за водопровода канала няма разклонения и в него не се включват други канали или тръбопроводи. Каналът е оразмерен да провежда 1200л/сек. За водовземането от р. Влахинска е издадено Разрешително за водовземане №41120038/23.08.201Зг. с цел напояване от Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград. Оператор на напоителната система е Напоителни системи клон „Струма-Места”.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967166)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 20.03.2020 г. 
Преписка: 00579-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни ...-виж. VI.3
Описание: Обществената поръчка предвижда извършване на инженеринг. Инвестиционният проект трябва да включва части “Геодезия”, “Конструктивна”, “Хидрология”, “Геология”, “Временна организация и безопасност на движението”, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация и трябва да бъде изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, НАРЕДБА № 4/21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИП и приложимата нормативна уредба. Главни мерки по извършване на СМР са: изкореняване и/или изсичане на дървета/храсти за площ от 6320 м2, в т.ч. товарене и извозване, машинно разриване на земни скални маси 632м3, механизиран изкоп на земни скални маси 632м3, механизирано профилиране на речното корито 6320м2, превоз на земни и скални маси с камион. Предвижда се още: изграждане на нова подпорна стена с дължина 208 м и височина 2м, машинен изкоп, обратен насип и уплътняване. По време на строителството избраният изпълнител следва да осигури авторски надзор по реда на чл. 162 от ЗУТ.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954852)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 17.01.2020 г. 
Преписка: 00579-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”
Описание: Участникът, избран за изпълнение на услугата следва да извърши дености по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Струмяни. Услугите по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Струмяни през 2020 г. са: - сметосъбиране и сметоизвозване; - обезвреждане на битови отпадъци; - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; Изпълнение на поръчката е на територията на община Струмяни. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 21 /двадесет и едно/ населени места на община Струмяни, както следва: с.Микрево, с.Струмяни, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец, с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са индивидуализирани в изискванията на Възложите

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947237)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 02.12.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка и монтаж на оборудване за център ...-виж. VI.3
Описание: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка и монтаж на уреди за стая за рехабилитация“ – 1. Бягаща пътека – 1бр., 2. Велоергометър – 1 бр., 3. Комбиниран уред /гладиатор/ за раздвижване на горните и долните крайници – 1 бр., 4. Топка за масажи – 1 бр., 5. Надуваем детски стол – 8 бр., 6. Комплект уреди за гимнастика – комплект – 8 бр., 7. Сензорна пътека – 1 бр., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и монтаж на столове и медицинска кушетка“ – 1. Медицинска кушетка – 1 бр., 2. Конферентен стол с маса за логопедичен кабинет – 6 бр., 3. Столове за ресурсен офис – 15 бр., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка и монтаж на уреди“ – 1. Електронен кантар – 1 бр., 2. Комплект проектор с маслени филтри – комплект – 1 бр., 3. Лампа с плазма ефект – 1 бр., 4. Панел за светлинно писане с фенерче-писалка– комплект – 1 бр., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Доставка и монтаж на компютърни и офис машнини“ – 1. Компютърна система с монитор – 1 бр., 2. Мултифункционално устройство – 1 бр., 3. Мултимедийна система – 1 бр.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947206)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 02.12.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни” -виж.VI.3
Описание: В рамките на обществената поръчка, трябва да бъде изграден център за социална рехабилитация и интеграция в с. Микрево, Община Струмяни. Центърът ще бъде изграден в УПИ Х ,кв. 59 по ПУП на с. Микрево, общ. Струмяни. Сградата е с капацитет на центъра 20 души и общата застроена площ е 213 м2. Архитектурното решение включва изграждане на централно фоайе, помещение за лечебна физкултура, санитарни помещения, помещения за терапевтични групови и индивидуални занимания, кабинет за арт занимания, кабинети на ръководителя, социалния работник и психолога-логопед. Сградата е компактна със скатен покрив /дървена конструкция с топло и хидроизолация, покрита с керемиди/. Входът е с фронтон и колони. Фасадата се изпълнява с бяла силикатна мазилка и мазилка в рустикален стил. Дограмата е РVС, стъклопакет с понижена инфилтрация. Конструкцията е скелетна с гредови плочи и колони. Към сградата следва да се изпълни вертикална планировка и озеленяване.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944495)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 14.11.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“
Описание: Участникът, избран за изпълнение на услугата следва да извърши дености по Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са индивидуализирани в изискванията на Възложителя, залегнали в техническите спецификации .

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (930862)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 30.08.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Доставка на горива за автопарка за нуждите на Община Струмяни за период от 2 години.
Описание: Доставка на дизелово гориво - 31 000 литра, безоловен бензин А-95Н - 32 000 литра и газ пропан бутан - 4 000 литра за нуждите на автопарка на Община Струмяни и поделенията към нея, чрез карти за безналиочно плащане за период от 2 години. Количествата са ориентировъчни и Общината не се ангажира да ги усвои изцяло.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930517)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 28.08.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра ...-виж. VI.3
Описание: За обособ. поз. 1: Единично легло стандартно с ракла - 90/200 – 68 бр.,Матрак за единично легло-90/200 – 68бр.,Нощно шкафче–60бр.,Гардероб 150/211/61 см–60бр.,Гардероб 225/211/61см–8 бр., Щори за спалните помещения тип римски – 120 бр., Кошче за отпадъци 3 литра–60бр.,Кошче за отпадъци 5л–60бр.,Работно бюро-140 x 60 x 74cm–8бр.,Офис стол-8 бр.,Диван –20бр.,Фотьойл–16бр.,Кушетка–4бр.,Маса–12бр.,Шкаф за телевизор–8бр.,Маса за 4 човека–8бр.,Маса за 8 човека–4бр.,Кухненски столове–64бр.,Разливно по архитектурен проект–4 бр.,Кухненски шкаф по архитектурен проект–4 бр.,Кухненска мивка–4бр., Шкафове над кухненски плот по арх. проект–4 бр.,За обособ. поз. 2: Телевизор–8 бр.,Хладилник–4бр., Съдомиялна машина–4бр.,Елекрическа фурна–4бр.,Плот за вграждане–4бр.,Аспиратор –4бр.,Перална машина–8бр.,Сушилня–8бр, За обособ. поз. 3: Настолен компютър–8 бр.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917377)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 19.06.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра ...-виж. VI.3
Описание: Единично легло стандартно с ракла - 90/200 – 68 бр.,Матрак за единично легло-90/200 – 68бр.,Нощно шкафче–60бр.,Гардероб 150/211/61 см–60бр.,Гардероб 225/211/61см–8 бр., Щори за спалните помещения тип римски – 120 бр., Кошче за отпадъци за баня метален капак, вместимост 3 литра, диаметър 17 см, височина 24 см–60бр.,Кошче за отпадъци с педал 5л–60бр.,Работно бюро-140 x 60 x 74cm–8бр.,Офис стол-8 бр.,Диван –20бр.,Фотьойл–16бр.,Кушетка–4бр.,Маса–12бр.,Шкаф за телевизор–8бр.,Маса за 4 човека–8бр.,Маса за 8 човека–4бр.,Кухненски столове–64бр.,Разливно по архитектурен проект–4 бр.,Кухненски шкаф по архитектурен проект–4 бр.,Кухненска мивка–4бр., Шкафове над кухненски плот по арх. проект–4 бр.,Телевизор–8 бр.,Хладилник–4бр., Съдомиялна машина–4бр.,Елекрическа фурна–4бр.,Плот за вграждане–4бр.,Аспиратор –4бр.,Перална машина–8бр.,Сушилня–8бр,Настолен компютър–8 бр.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916898)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 17.06.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия-виж.VI.3
Описание: Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на 1бр. специализирано превозно средство (бус) за транспортиране на хора с увреждания с 8+1 Брой места, с двигател: турбо дизел, 6-степенна ръчна скоростна кутия, мощност на двигателя: до 129 к.с, ESP - Програма за електронна стабилност - приспособима към товара, ABS - Система против блокиране на спирачките, BAS- спирачна помощ за аварийно спиране или еквивалент, Хидравлична спирачна система с двойна верига, дискови спирачки на предния и задния мост, 12V Контакт в отделението за багаж / товар, имобилайзер, отопляеми задни прозорци, триточкови колани за всички седалки с автоматично затягане, остъкление на пасажерската част, укрепени амортисьори, климатик, резервнa гума в пълен размер, степен на екология - минимум евро 5 (съгласно европейските стандарти за емисии) и др. изисквания съгласно раздел II.2 от настоящото обявление.
Особености: [Финансиране по европейски програми] 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914044)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 30.05.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“
Описание: Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция на улична водопроводна мрежа в северозападната част на с. Микрево с обща дължина 2 866,10м. от съществуващата водопроводна мрежа, изпълнена с етернитови тръби, в северозападната част на с. Микрево (Гл. кл. ІV, кл. 52, 53, 55-58,67, 69, 70', 76, 80-84), от които: ф125 ПЕ - 560,8м; ф160ПЕ - 194,4м и ф90ПЕ - 2110.90 м.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913279)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 23.05.2019 г. 
Преписка: 00579-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа”
Описание: В предмета на поръчката са включени строително-ремонтни дейности, чиято цел е реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна межа с обща дължина на водопроводната мрежа за подмяна на 2134,09 м. и обща дължина на канализационната мрежа за изграждане на 1324,33 м.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885772)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 31.12.2018 г. 
Преписка: 00579-2018-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”
Описание: Изпълнителят, избран за изпълнение на услугата: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”, следва да изпълни следните дейности: Община Струмяни се нуждае от сметосъбиране и сметоизвозване от 21 населени места, както следва: Изпълнение на поръчката е на територията на община Струмяни, описани в Приложение № 2 от настоящата документация. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 21 /двадесет и едно/ населени места на община Струмяни, както следва: с.Микрево, с.Струмяни, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец, с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево.

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876927)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06.11.2018 г. 
Преписка: 00579-2018-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“
Описание: изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационнен сезон 2018/2019 г . в рамките на предвидените от възложителя финансови средства: подготвителни работи - изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; снегозащита; снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно - ледени пластове. Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища: I- во основно направление: 1. с.Каменица - с.Кърпелево - 7 км; 2. с.Кърпелево - с.Вракуповица - 9 км; 3. с.Вракуповица - с.Гореме - 4 км; 4. с.Гореме - с.Цапарево - 6 км; 5. с.Цапарево - Илинден - 2 км; II- ро основно направление: 6. с.Раздол - с.Клепало - 5 км; 7. с.Раздол - с.Доб

Общ брой: 82
Страница 1 от 6 
   1 2 3 4 5 6  Следваща страница Последна страница