Деловодна информация
00579
ОП-4(2) 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00579-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни пл. 7 - ми Април 1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Илиева Панкова +359 7434-3108
strumyani_oba@abv.bg +359 7434-3105

Интернет адрес/и

https://www.strumyani.org

https://www.strumyani.org/subsection-43-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.strumyani.org/section-94-.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции:
15000000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции:
- обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти;
- обособена позиция № 2 Месо и местни продукти;
- обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци;
- обособена позиция № 4 Консерви;
- обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.
- обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
337860.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

- обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

социалните и образователни центрове на територията на община Струмяни - ДСП- с.Струмяни; ДГ Патиланци - с.Микрево и ДПЛПР - с.Раздол

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Мляко и млечни продукти – прясно мляко краве – пастьоризирано литър 3-3,6 % БДС – 7000 л; прясно мляко краве – пастьоризирано литър 2 % - 2 820 л; прясно мляко плодово /0,250 л/ - 100 броя; кисело мляко краве /0,400/ 3,6 % БДС – 12 800 броя; кисело мляко краве /0,400/ 2% по БДС – 2 750 броя; кисело мляко плодово /0,200л/ - 100 броя; краве сирене БДС /узряло/ - 1 200 кг.; кашкавал /краве мляко по БДС, узрял/ - 280 кг.; масло краве по БДС /0,125кг./ - 1 850 броя; маргарин /0,250 кг./ 1 450 броя; боза / разфасовка 2 литра/ - 1 000 броя; извара / 0,500 кг./ от краве мляко БДС – 470 броя;
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
3. Срок на доставка (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
55955      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

- обособена позиция № 2 Месо и местни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

социалните и образователни центрове на територията на община Струмяни - ДСП- с.Струмяни; ДГ Патиланци - с.Микрево и ДПЛПР - с.Раздол

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Месо и местни продукти – кайма – смес /40 % свинско месо и 60% телешко месо/ по БДС – 2 300 кг.; пилешки бутчета – охладени на ред – 1 500 кг.; пилешко бон филе – охладено – 300 кг; пилета /стандартни, охладени / - 1 400 кг; пилешко парти бутче /замразено/ - 500 кг.; пилешки дроб - 180 кг.; наденица – 500 кг.; свинско месо - бут – обезкостен, охладен – 2 700 кг.; свинско месо за готвене, охладено – 200 кг.; телешко месо – трупно, охладено – 36 кг.; телешко месо – бут шол, охладено – 26 кг.; агнешко месо – трупно, охладено – 46 кг.; шпек салам – 120 кг.; салам /състав свинско и пилешко/ - 80 кг.; кюфте /0,060кг./, охладено – 11 800 броя; кебапче / 0,060 кг./, охладено – 3 800 броя; риба скумрия с глави /0,400-0,600 кг./ - 730 кг.; риба скумрия филе – 300 кг.; риба хек – филе – 780 кг.; бяла риба филе – 400 кг.; пастет – птичи /консерва 0,180 кг./ - 150 броя; пастет свински / консерва 0,180 кг./ - 1 200 броя;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Срок на доставка (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
84973.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

- обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

социалните и образователни центрове на територията на община Струмяни - ДСП- с.Струмяни; ДГ Патиланци - с.Микрево и ДПЛПР - с.Раздол

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Плодове и зеленчуци – картофи – летен сезон – 3 800 кг.; зимен сезон – 5 600 кг.; кромид лук /стар/ - летен сезон – 1 110 кг.; зимен сезон – 1 344 кг; кромид лук /зелен/ - летен сезон – 240 връзки; зимен сезон – 480 връзки; зеле – летен сезон – 1 800 кг; зимен сезон – 2 612 кг; чушки – летен сезон 1 000 кг; зимен сезон – 600 кг; моркови – летен сезон – 1 200 кг; зимен сезон – 1 420 кг; домати – летен сезон – 876 кг; зимен сезон – 816 кг; краставици – летен сезон – 854 кг; зимен сезон – 778 кг; маруля – зимен сезон – 1 000 броя; ябълки – летен сезон – 2 404 кг; зимен сезон – 3 900 кг; портокали – зимен сезон – 488 кг; банани – летен сезон – 1 200 кг; зимен сезон – 1 800 кг; диня – летен сезон – 1 256 кг; грозде – летен сезон – 360 кг; зимен сезон – 100 кг; лимони – летен сезон – 10 кг; зимен сезон – 10 кг; мандарини – зимен сезон – 600 кг; кайсии – летен сезон – 300 кг; череши – летен сезон – 400 кг; праскови – летен сезон – 560 кг; спанак – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 200 кг; тиква бяла – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 200 кг; патладжан – летен сезон – 240 кг; зимен сезон – 112 кг; праз – зимен сезон – 420 връзки; чесън – летен сезон – 20 кг; зимен сезон – 30 кг; зелен фасул – зимен сезон – 300 кг; картофи пресни – летен сезон – 1 200 кг; круши – летен сезон – 500 кг; зимен сезон – 800 кг; магданоз – летен сезон – 3 000 връзки; зимен сезон – 3 000 връзки; ягоди – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 100 кг; пъпеши – летен сезон – 960 кг; орехи – летен сезон – 30 кг; зимен сезон – 30 кг; киви – зимен сезон – 300 кг; копър – летен сезон – 500 връзки; зимен сезон – 200 връзки; тиква зелена – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 200 кг; тиквички – летен сезон – 552 кг; зимен сезон – 100 кг; помело – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 200 кг; авокадо – летен сезон – 30 кг; зимен сезон – 30 кг; сини сливи – летен сезон – 100 кг; червено цвекло – летен сезон – 100 кг; зимен сезон – 100 кг; карфиол – летен сезон – 60 кг; зимен сезон – 60 кг; чесън пресен – летен сезон – 80 връзки; зимен сезон – 100 връзки; грейфрут – летен сезон – 20 кг; зимен сезон – 20 кг;
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
3. Срок на доставка (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
50679.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

- обособена позиция № 4 Консерви 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15897200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

социалните и образователни центрове на територията на община Струмяни - ДСП- с.Струмяни; ДГ Патиланци - с.Микрево и ДПЛПР - с.Раздол

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Консерви – домати /0,720/, буркан червени белени – 1 550 броя; доматено пюре /0,720/ буркан – 1 340 броя; сок домати кутия /0,500 л/ - 360 броя; гювеч /0,720/ буркан – 512 броя; паприкаш /0,680/ - 530 броя; лютеница /0,314/ браншови стандарт по БДС – 450 броя; лютеница /0,400/ браншови стандарт по БДС – 100 броя; зелен фасул /0,720/ буркан – 5 800 броя; грах /0,720/ буркан – 5 800 броя; кисели краставички / 0,680/ - 580 броя; конфитюр /0,314/ 60 % плод – 820 броя; мармалад /0,310/ - 120 броя; сладко /0,314/ 60% плод – 220 броя; мед /0,400-0,450/ - 120 броя; компот праскови / 0,680/ - 720 броя; компот кайсия /0,680/ - 720 броя; компот за диабетици /0,680/ – 50 броя; плодов сок за диабетици /0,285мл./ - 50 броя; натурален сок /0,200/ - 100 броя; нектар плодов /0,500/ - 480 броя; пунш плодов /3 литра/ - 360 броя; безалкохолно кен /0,330/ - 420 броя; церевица /0,340/ - 100 броя; печени чушки червени /0,680/ - 100 броя; печени чушки червени /1680/- 100 броя; гъби /0,720/ буркан – 500 броя; салата туршия /1650гр./ - 144 броя; русенско варено /0,150/ - 100 броя; телешко месо /0,400/ консерва – 100 броя;
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
3. Срок на доставка (П3) – с тежест 20 %    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
30640.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

- обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

социалните и образователни центрове на територията на община Струмяни - ДСП- с.Струмяни; ДГ Патиланци - с.Микрево и ДПЛПР - с.Раздол

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, варива, замразени продукти и др. – яйца /0,040/ М – 3 200 броя; яйца /0,050/ L – 28 000 броя; стар боб – 970 кг.; леща /0,500/ - 1 220 броя; ориз – български – 1 120 кг.; пшеница /0,500/ - 530 броя; кускус /0,400/ - 1 150 броя; макарони /0,400/ - 1 250 броя; юфка /0,400/ - 750 броя; грис /0,500/ - 610 броя; фиде /0,400/ - 880 броя; точени кори /0,500/ - 220 броя; нишесте – ягода /0,060/ - 1 250 броя; нишесте – ванилия / 0,060/ - 1 700 броя; нишесте - малина /0,060/ - 2 450 броя; нишесте – шоколад /0,060/ - 800 броя; брашно – бяло /тип 500/ УС – 3 570 кг.; захар /екстра бяла/ - 3 900 кг.; пудра захар /0,500/ - 130 броя; оцет /0,700/ - 270 броя; олио / 1 литър, слънчогледово, браншови стандарт/ - 6 730 броя; халва / 1 кг/ - 200 броя; обикновени вафли – 4 000 броя; меденки / 0,060/ - 2 000 броя; суха паста /0,030/ - 2 240 броя; обикновени бисквити / пакет 0,160/ - 2 500 пакета; локум /кутия 0,150/ - 100 броя; шоколад /млечен, без ядки 0,100 / - 1 120 броя; чаени бисквити /пакет 0,150/ - 1 050 броя; шоколадови вафли /0,042-0,049 / - 240 броя; червен пипер / 0,050/ - 1 400 броя; ванилия /0,002/ - 4 600 броя; сода бикарбонат /0,100/ - 130 броя; мая /0,500/ - 6 броя; мая суха /пакетче от 0,011/ - 300 броя; бакпулвер /0,010/ - 170 броя; какао /0,100/ - 340 броя; дафинов лист /0,008/ - 900 броя; чер пипер – млян /0,010/ - 650 броя; чубрица / 0,010/ - 1 650 броя; сол готварска - 2 100 кг.; джоджен / 0,010/ - 500 броя; сухи разтворими сокове / пакетче 0,010 / - 450 броя; маслини – 80 кг. ; чай /кутия 20 пакетчета по 1,5 гр./ - 290 броя; тортички / 0,130/ - 930 броя; течен шоколад /0,500/ - 166 броя; лимонов сок /концентрат 0,250/ - 84 броя; сладолед - ванилия /кутия 0,250/ - 740 броя; зърнени храни – жито – 40 кг.; зърнени храни – овесени ядки – 170 кг.; канела /0,010/ - 460 броя; спагети /0,500/ - 240 броя; галета – 30 кг.; бишкоти / пакет 0,100/ - 610 броя; замразен зелен боб – 220 кг.; замразен грах – 220 кг.; замразен спанак – 100 кг.; кроасани /0,065/ - 720 броя; мюсли – 50 кг.; диетичен шоколад /0,100/ - 120 броя; точени кори /1 кг/ - 200 броя; толумбички / опаковка от 0,300/ - 200 броя; баклава / опаковка от 0,300/ - 200 броя; еклери /опаковка от 0,300/ - 200 броя; диетични вафли /0,042-0,049/ - 200 броя; диетични бисквити /пакет 0,130/ - 200 броя; халва за диабетици /0,180/ - 50 броя; вафла локумена / 0,030/ - 100 броя; зеленчуков микс замразен – 150 кг.;.
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Срок на доставка (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
72541.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

- обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

социалните и образователни центрове на територията на община Струмяни - ДСП- с.Струмяни; ДГ Патиланци - с.Микрево и ДПЛПР - с.Раздол

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Хляб и хлебни изделия – хляб /0,750, бял, нарязан/ УС – 26 300 броя; пълнозърнест хляб /0,650-0,750/ УС – 960 броя; типов хляб /0,650-0,750/ УС – 4 860 броя; хляб /произведен по БДС – за ученици/ - 2 750 броя; баница /0,180/ - 2 100 броя; кифла /0,180/ - 1 740 броя; сиренка /0,180/ - 2 240 броя; пица /0,200/ - 1 500 броя; кренвиршка /0,200/ - 1 500 броя; козунак /0,500/ - 920 броя;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Срок на доставка (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
43071.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има издадено на свое име Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, регистриран по чл.12 от Закона за храните, за групите храни от съответната обособена позиция, за която се подава оферта, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в кото са установени. Изискването се отнася за всяка обособена позиция. При подаването на офертата, участникът декларира съответствието с критерийте за подбор чрез попълване на част IV: Критерии за подбор, Раздел А на ЕЕДОП.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 обстоятелствата се доказват с: заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните, издадено от БАБХ, на името на участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните минимални изисквания към техническите и професионалните им способности:
1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум по една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката по съответната обособена позиция.
ЗАБЕЛЕЖКА: под дейност сходна с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, следва да се разбира доставката на хранителни продукти и/или групите храни от обособената поциция, за която се отнася офертата на участника.
За всяка обособена позиция поне една от декларираните от участника дейности следва да е с обем, съответстващ минимум на прогнозната стойност на позицията, посочена в документацията за участие.
„Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от началната дата на изпълнението.
2. Участникът следва да разполага с удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни по смисъла на чл.12, ал. 9 от Закона за храните, обхващащо групата храни от съответната обособена позиция.
3. За срока на изпълнение на договора участниците следва да имат на разположение за изпълнение на обществената поръчка собствена и/или наета складова база или помещение, която / което е вписано/ в регистъра на Комисията по стокови борси и тържища като самостоятелен обект, съгласно чл.3В от Закона за стоковите борси и тържища /ЗСБТ/. Изискването за вписване не се отнася в случаите, изрично посочени като изключения съгласно чл.3б от ЗСБТ.
4. За срока на договора участниците следва да разполагат с минимум 2 /два/ броя транспортни средства за всяка обособена позиция, за която участват, като за обособена позиция с № 1 и № 2 – транспортните средства следва да са регистрирани в ОДБХ/БАБХ и отговарящи на санитарно – хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти, съответни на хранителните продукти от обособената позиция. Транспортните средства със специално предназначение трябва да осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на различни групи храни.
Възложителят залага такъв брой автомолили /но не по-малко от посочения в т.4 /поради необходимостта в случай на рекламация да се осигури навременна доставка на хранителните продукти и изделия;
Забележка: Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, то той следва да осигури автомобили за изпълнение на поръчката по всяка позиция. В случай на пригодност на транспортното средство / според удостоверението за регистрация за превоз на хранителни стоки/, се допуска участникът да представи едно и също транспортно средство за различните обособени позиции.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

с.Струмяни, пл. 7 - ми Април 1, сградата на община Струмяни, втори етаж, зала на общински съвет

упълномощени лица за участие в процедурата, средства за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

21.06.2020г. - краен срок за жалбе срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряваен на обявлението за изменение или допълнителна информация
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва