Версия за печат

00579-2019-0006

BG-с. Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер ОП-14 от дата 30.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. „7-ми април” № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@abv.bg, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива за автопарка за нуждите на Община Струмяни за период от 2 години.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво - 31 000 литра, безоловен бензин А-95Н - 32 000 литра и газ пропан бутан - 4 000 литра за нуждите на автопарка на Община Струмяни и поделенията към нея, чрез карти за безналиочно плащане за период от 2 години. Количествата са ориентировъчни и Общината не се ангажира да ги усвои изцяло.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят счита, че не е целесъобразно разделянето на предмета на поръчката на отделни обособени позиции поради следните съображения: 1. стоките, предмет на доставка, са еднородни и възлагането им на различни доставчици неоправдано би затруднило обслужването на автомобилния парк на възложителя; 2. стоките, предмет на доставка (бензин, дизелово гориво, газ пропан бутан), се предлагат от всички доставчици на горива, поради което възлагането им в рамките на поръчка без обособени позиции, не нарушава принципа за свободна конкуренция и неразделянето не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието на стопанските субекти в процедурата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 118608.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно Постановление 191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС 347/08.12.2016 г., обнородван в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП в случаите на ал. 1, т. 7 от същата разпоредба договорът се сключва по правилата на съответната борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят обявява, че ще се възползва от нормата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП (не изготвя и не изпраща покани за участие в процедурата), тъй като ще сключва договор на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на "Софийска стокова борса" АД и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Договорът за доставката се сключва по реда на ЗСБТ, чрез борсов посредник. Горивата трябва да отговарят на изискванията и техническите спецификации, посочени в поръчките-спецификации. Условията на изпълнението са посочени в поръчките-спецификации. Във връзка с изпълнението на чл. 65, ал. 2, изр. второ от ППЗОП, при подписване на борсовия договор (договора за изпълнение) определеният за изпълнител следва да представи: документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, както и декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки - в 10-дневен срок от настъпването на обстоятелствата, предвидени в чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Струмяни