Деловодна информация
00579
ОП-(2) 17/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00579-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни пл. 7 - ми Април 1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org.

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”
90500000      
Услуги

Участникът, избран за изпълнение на услугата следва да извърши дености по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Струмяни.
Услугите по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Струмяни през 2020 г. са:
- сметосъбиране и сметоизвозване;
- обезвреждане на битови отпадъци;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
Изпълнение на поръчката е на територията на община Струмяни. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 21 /двадесет и едно/ населени места на община Струмяни, както следва: с.Микрево, с.Струмяни, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец, с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са индивидуализирани в изискванията на Възложите
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Изпълнението на поръчката се осъществява на територията на община Струмяни в 21 населени места.
Границите на районите за организирано сметосъбиране съвпадат със застроителните и регулационните планов

Участникът, избран за изпълнение на услугата следва да извърши дености по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Струмяни.
Услугите по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Струмяни през 2020 г. са:
- сметосъбиране и сметоизвозване;
- обезвреждане на битови отпадъци;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
Изпълнение на поръчката е на територията на община Струмяни. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 21 /двадесет и едно/ населени места на община Струмяни, както следва: с.Микрево, с.Струмяни, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица, с.Горна Крушица,с.Никудин, с.Махалата, с.Седелец, с.Игралище, с.Велушец, с.Палат, с.Цапарево, с.Гореме, с.Вракуповица, с.Раздол, с.Клепало, с.Добри Лаки, с.Колибите, с.Горна Рибница, с.Кърпелево.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са индивидуализирани в изискванията на Възложителя, залегнали в техническите спецификации, съгласно Заповед № З-329/30.10.2019 г. на Вр.ИД Кмет на община Струмяни, съгласно решение №467 от Протокол №55/19.09.2019 г. на Общински съвет Струмяни и утвърден График на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2020 г..
Критериите по-долу
 
ДА срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци при подаден сигнал    35 точки
Цена
65 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валиден регистрационен документ, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.4 от Закона за управление на отпадъците и/или копие на валидно Разрешение за извършване на дейности по чл.37 от Закона за управление на отпадъците и/или еквивалент. В случай, че участника е чуждестранно лице – документ доказващ регистрацията от компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците в настоящата обществена поръчка следва да са изпълнили дейности с предмет идентичен и/или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
За „Дейности с идентичен и/или сходен предмета на поръчката” следва да се разбират дейности по: услуги по сметосъбиране и сметоизвозване.
Минимално изискване: Участника следва да е извършил минимум 1 (една) услуга с идентичен и/или сходен предмет на настоящата обществена поръчка.
Участникът декларира изпълнението по изискването като посочва в ЕЕДОП Част ІV Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) изпълнените през последните три години услуги, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датата/датите на изпълнение и получателите.
Документи за доказване на поставеното изискване – препоръки/реферции за извършените от участника услуги
3.2. Участниците трябва да разполагат с необходимия брой технически средства и съоръжения за осигуряване на качествено изпълнение на услугата:
А) Техническо оборудване, с което трябва да разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка:
Минимално изискване – Участникът следва да разполага със следната специализирана техника (машини) за сметосъбиране и сметоизвозване, а именно:
- 1 бр. специализиран автомобил за сметосъбиране с вариопреса, за обслужване на съдове тип „Бобър“ и тип „Мева“;
- 1 бр. товарен автомобил за извозване на инертни и обемни отпадъци;
Участникът декларира съответствието с изискването чрез попълване в ЕЕДОП – Част ІV Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 9 техническото оборудване, с което разполагат за изпълнението на обществената поръчка.
Документи за доказване на посоченото изискване - Участникът следва да представи документи удостоверяващи че е собственик или е наел (за срока на обществената поръчка) посочената от него специализирана техника.
3.3. Участниците трябва да разполагат с необходимия брой технически лица за изпълнение на поръчката:
изпълнителски (помощен) персонал трябва да включва най-малко:
Шофьори, с правоспособност за управление и работа на техниката – мин. 1 бр.
Товарачи – мин. 1 бр.
Участникът декларира съответствието с изискването чрез попълване посочва в ЕЕДОП Част ІV Критерии за подбор, -Раздел В: Технически и професионални способности, т. 8, като посочи включително числеността на персонала си към момента на представяне на офертата за участие в настоящата обществена поръчка. екипа от технически лица (ръководен и изпълнителски персонал)
Документи за доказване по посоченото изискване – Участникът следва да представи списък с посочване на име и фамилия, професионална област (квалификация), специфичен опит в години; длъжност, която ще заема лицата при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго ).
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.
Участниците могат да посочат в офертата си информацията, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В този случай възложителят няма право да разкрива съответната информация. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертата, които подлежат на оценка.
Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор по т. 17.1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/02/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

с.Струмяяни, пл. 7 - ми Април № 1, залата на общински Съвет

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1, т.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва