Деловодна информация
00579
ОП-6(1) 30/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
00579-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 - ми Април №1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“
45232151      
Строителство

Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция на улична водопроводна мрежа в северозападната част на с. Микрево с обща дължина 2 866,10м. от съществуващата водопроводна мрежа, изпълнена с етернитови тръби, в северозападната част на с. Микрево (Гл. кл. ІV, кл. 52, 53, 55-58,67, 69, 70', 76, 80-84), от които: ф125 ПЕ - 560,8м; ф160ПЕ - 194,4м и ф90ПЕ - 2110.90 м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
481976.73      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

с. Микрево, община Струмяни, Благоевградска област

Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция на улична водопроводна мрежа в северозападната част на с. Микрево с обща дължина 2 866,10м. от съществуващата водопроводна мрежа, изпълнена с етернитови тръби, в северозападната част на с. Микрево (Гл. кл. ІV, кл. 52, 53, 55-58, 69, 70', 76, 80-84), от които: ф125 ПЕ - 560,8м; ф160ПЕ - 194,4м и ф90ПЕ - 2110.90 м. По част „ВиК” се предвиждат следните видове работи: 1. Изкопи – ръчни и механизирани за достигане проектно ниво на водопровода и за изграждане на шахти; 2. Изграждане на шахта за въздушник и изпразнителна шахта (кофраж армировка полагане бетон замазки, чугунен капак на шахтата);3. Доставка и монтаж на полиетиленови тръби заедно с фасонни части от ф160, ф125, ф90 (PE тръби, водовземни скоби, колена, преходници и други), 4.Доставка и монтаж на спирателни кранове за възможна изолация на отделните клонове, 5.Направа на опорни блокове на хоризонтални чупки и край на тръби, 6.Обратен насип и трамбоване на земни маси и извозване на останалите на депо. 7.Други – предвиждат се доставка и полагане на 22 бр. пожарни хидранти, с размери 80мм на защитени от повреда места, съответно означени, предвиждат се за доставка и монтаж 8бр. автоматични въздушници и 1 бр. изпразнителна шахта, предвижда се реконструкция на сградни водопроводни отклонения, те са 231 броя с дължина 1617м., предвижда се разваляне на улична асфалтова настилка 8 см, като се направи разлив на битумна емулсия. Следва да се положи битумизиран трошен камък 6см. в участъците на водопроводната мрежа като се изпълни възстановяване на асфалтовата настилка от неплътна смес за долния пласт от 4см. в участъците на водопроводната мрежа и за горния пласт да се изпълни възстановяване на асфалтовата настилка с плътна смес за горния пласт с дебелина 4см., като заа по-добра връзка между новата и старата настилка по фугите да се залее с битум Б 120/160, предварително загрят до 150о.
Критериите по-долу
 
ДА Измерител на качество    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
481976.73      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на строителството е не повече от 180 (сто и осемдесет) дни, от дата на датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, регистрирани на територията на РБългария следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от: втора категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "б" и буква "и" от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 и т.4.2.1 от ПРВВЦПРС, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване на посоченото изискване за годност:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от: втора категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "б" и буква "и" от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 и т.4.2.1 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, които изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
При участие на обединения, документите се представят за участника/ците в обединението, които ще изпълняват строителство.
Прилагане на критерия за годност
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
При сключване на договор за обществена поръчка, участниците следва да имат предвид, че при условията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, избраният изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност (строителство) в Република България, вкл., че е извършил съответната регистрация за дейността.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да:
1. Е реализирал минимален общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишни обороти под двукратния на прогнозната стойност на обществената поръчка размер, посочен конкретно по-долу в точка Изисквано минимално ниво.
Под „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от следните дейности – строително-монтажни работи по изграждане/реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част IV Критерии за подбор, раздел Б, Икономическо и финансово състояние в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване на изискването за икономическо и финансово състояние по т. 1:
За доказване на икономическото си и финансово състояние участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, справка за общия оборот, и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на този критерий за подбор.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор ЕЕДОП, като попълнят част IV Критерии за подбор, раздел Б, Икономическо и финансово състояние, поле 5).
Доказване на изискването за икономическо и финансово състояние по т. 2:
За доказване на икономическото си и финансово състояние по този критерий участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП следните документи, във връзка с поставените изисквания: За участниците регистрирани в България, валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 2 се доказва от всяко от лицата, включени в него, които ще изпълняват строителство.


Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 1:
Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти най-много за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер равен или надвишаващ 900 000.00 (деветстотин хиляди) лева.
Изисквано минимално ниво по т. 2.:
Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (втора категория, четвърта група), съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Прилагане на критериите по т. 1 и 2 за икономическо и финансово състояние
Минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т. 1 и т. 2 се прилагат за подизпълнителите според вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.
Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т. 1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор.
Минималните изисквания по т. 1 и 2 за икономически и финансово състояние в случай на участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмет и обем с тези в обществената поръчка, за последните пет години от датата на подаване на офертата.
Под строителство сходно с това в обществената поръчка следва да се счита изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.
Под сходен обем следва да се има предвид изпълнение на едно строителство по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част IV Критерии за подбор, раздел В, Технически и професионални способности, 1 а в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 1:
За доказване на технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване: Списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2015 - системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критериете за подбор по т. 31.2 и 31.3 като попълват част IV Критерии за подбор, раздел Г, Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 2 и 3:
За доказване на тези технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието.
Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП от участника, определен за изпълнител, от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на този критериите за подбор.


Изисквано минимално/ни ниво/а по т. 1.:
Участниците следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмет и обем с тези в обществената поръчка, за последните пет години от датата на подаване на офертата.
Под строителство сходно с това в обществената поръчка следва да се счита изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.
Под сходен обем следва да се има предвид изпълнение на едно строителство по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения.
Изисквано минимално/ни ниво/а за технически и професионални способности по т. 2 и 3:
Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2015 - системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
Прилагане на критериите по т. 1, 2 и 3 за технически и професионални способности
Минималните изисквания по т. 1, т. 2 и 3 в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя.в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

с.Струмяяни, пл. 7 - ми Април № 1, залата на общински Съвет

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в общ. поръчка се отстранява участник, по отношение на който са налични обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП, описани тук:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
-лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Определената професия или дейност съгласно законадателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълнява строителство.
- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
- доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
-опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, когато:
- участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
- са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- участници, които са свързани лица
-за които е налице наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК
- e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен
- e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Възложителят отстранява от участие и участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1, т.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва