Деловодна информация
00579
ОП-8(2) 19/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/06/2019 (дд/мм/гггг)
00579-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 - ми Април №1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра ...-виж. VI.3
39100000      
Доставки

Единично легло стандартно с ракла - 90/200 – 68 бр.,Матрак за единично легло-90/200 – 68бр.,Нощно шкафче–60бр.,Гардероб 150/211/61 см–60бр.,Гардероб 225/211/61см–8 бр., Щори за спалните помещения тип римски – 120 бр., Кошче за отпадъци за баня метален капак, вместимост 3 литра, диаметър 17 см, височина 24 см–60бр.,Кошче за отпадъци с педал 5л–60бр.,Работно бюро-140 x 60 x 74cm–8бр.,Офис стол-8 бр.,Диван –20бр.,Фотьойл–16бр.,Кушетка–4бр.,Маса–12бр.,Шкаф за телевизор–8бр.,Маса за 4 човека–8бр.,Маса за 8 човека–4бр.,Кухненски столове–64бр.,Разливно по архитектурен проект–4 бр.,Кухненски шкаф по архитектурен проект–4 бр.,Кухненска мивка–4бр., Шкафове над кухненски плот по арх. проект–4 бр.,Телевизор–8 бр.,Хладилник–4бр., Съдомиялна машина–4бр.,Елекрическа фурна–4бр.,Плот за вграждане–4бр.,Аспиратор –4бр.,Перална машина–8бр.,Сушилня–8бр,Настолен компютър–8 бр.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
182609.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  3

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на обзавеждане“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград.

Количествата артикули, които следва да бъдат доставени по обособената позиция са следните:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане“ –Единично легло стандартно с ракла - 90/200 – 68 бр., Матрак за единично легло - 90/200 – 68 бр., Нощно шкафче – 60 бр., Гардероб 150/211/61 см – 60 бр., Гардероб 225/211/61 см – 8 бр., Щори за спалните помещения тип римски – 120 бр., Кошче за отпадъци за баня метален капак, вместимост 3 литра, диаметър 17 см, височина 24 см – 60 бр., Кошче за отпадъци с педал 5л – 60 бр., Работно бюро -140 x 60 x 74 cm – 8 бр.., Офис стол - 8 бр., Диван – 20 бр., Фотьойл – 16 бр., Кушетка – 4 бр., Маса – 12 бр., Шкаф за телевизор – 8 бр., Маса за 4 човека – 8 бр., Маса за 8 човека – 4 бр., Кухненски столове – 64 бр., Разливно по архитектурен проект – 4 бр., Кухненски шкаф по архитектурен проект – 4 бр., Кухненска мивка – 4 бр., Шкафове над кухненски плот по архитектурен проект – 4 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
143927.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Участниците следва да представят 3D проект за разположение на мебелите в сграда за всички помещения. Четирите сгради са идентични. 3D проекта следва да се предостави на хартиен носител и на електронен носител във формат: pdf, dwg, tiff или еквивалент.
Максималният срок за изпълнение е 180 календарни дни, а минималния 30 календарни дни, но не по-късно от 24.01.2021 г.

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на електрическо оборудване“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград.

Количествата артикули, които следва да бъдат доставени по обособената позиция са следните:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и монтаж на електрическо оборудване“ - Телевизор – 8 бр., Хладилник – 4 бр., Съдомиялна машина – 4 бр., Елекрическа фурна – 4 бр., Плот за вграждане – 4 бр., Аспиратор – 4 бр., Перална машина – 8 бр., Сушилня – 8 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
30129.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

Максималният срок за изпълнение е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, но не по-късно от 24.01.2021 г.
Минималният срок да изпълнение е 30 (тридесет) календарни дни, но не по-късно от 24.01.2021 г.

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на настолни компютри“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград.

Количествата артикули, които следва да бъдат доставени по обособената позиция са следните:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка и монтаж на настолни компютри“ - Настолен компютър с мишка, клавиатура и монитор – 8 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
8552.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

Максималният срок за изпълнение е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, но не по-късно от 24.01.2021 г.
Минималният срок да изпълнение е 30 (тридесет) календарни дни, но не по-късно от 24.01.2021 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.
Под сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия и/или производство на оборудване и/или обзавеждане“.
Под сходен обем се има предвид изпълнение на една доставка.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват част IV Критерии за подбор, раздел В, Технически и професионални способности, 1б) в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване на изискването за технически и професионални способности по т. 1:
За доказване на технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Списък на доставки, които са сходни или идентични с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказавт извършената доставка.


Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.
Под сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия и/или производство на оборудване и/или обзавеждане“.
Под сходен обем се има предвид изпълнение на една доставка.
Прилагане на критериите по т. 1 за технически и професионални способности
Минималните изисквания по т. 1, в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло.
Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор по т. 1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на техническите и професионални способности.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 1 % (един процент) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

с.Струмяяни, пл. 7 - ми Април № 1, залата на общински Съвет

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“.
От участие в общ. поръчка се отстранява участник, по отношение на който са налични обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП, описани тук:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
-лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Определената професия или дейност съгласно законадателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълняват доставки на оборудване и/или обзавеждане.
- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
- доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
-опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, когато:
- участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
- са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- участници, които са свързани лица
-за които е налице наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК
- e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен
- e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Възложителят отстранява от участие и участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва