Деловодна информация
00579
ОП-2(2) 20/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00579-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 - ми Април №1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Аварийно-възстановителни ...-виж. VI.3
45240000      
Строителство

Обществената поръчка предвижда извършване на инженеринг. Инвестиционният проект трябва да включва части “Геодезия”, “Конструктивна”, “Хидрология”, “Геология”, “Временна организация и безопасност на движението”, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, Сметна документация и трябва да бъде изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, НАРЕДБА № 4/21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИП и приложимата нормативна уредба.
Главни мерки по извършване на СМР са: изкореняване и/или изсичане на дървета/храсти за площ от 6320 м2, в т.ч. товарене и извозване, машинно разриване на земни скални маси 632м3, механизиран изкоп на земни скални маси 632м3, механизирано профилиране на речното корито 6320м2, превоз на земни и скални маси с камион. Предвижда се още: изграждане на нова подпорна стена с дължина 208 м и височина 2м, машинен изкоп, обратен насип и уплътняване. По време на строителството избраният изпълнител следва да осигури авторски надзор по реда на чл. 162 от ЗУТ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
983795.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Мястото на изпълнение на договора е територията на Община Струмяни : с. Каменица.

Обществената поръчка предвижда извършване на инженеринг – изработване на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Инвестиционният проект трябва да включва части “Геодезия”, “Конструктивна”, “Хидрология”, “Геология”, “Временна организация и безопасност на движението”, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните отпадъци, Сметна документация и трябва да бъде изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ и приложимата нормативна и поднормативна уредба..
Главни мерки по извършване на СМР са: изкореняване и/или изсичане на дървета/храсти за площ от 6320 м2, в т.ч. товарене и извозване, машинно разриване на земни скални маси 632м3, механизиран изкоп на земни скални маси 632м3, механизирано профилиране на речното корито 6320м2, превоз на земни и скални маси с камион. Предвижда се още: изграждане на нова подпорна стена с дължина 208 м и височина 2м, машинен изкоп, обратен насип и уплътняване. По време на строителството избраният изпълнител следва да осигури авторски надзор по реда на чл. 162 от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА „Измерител на качество, вкл. технически параметри, функционални характеристики, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“    60
Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор    20
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
983795.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране. Всяка от страните по договора за обществена поръчка може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, регистрирани на територията на РБългария, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от: първа категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4, т. 4.1 и т. 4.1.2 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранни участници – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването за годност се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП, като се посочват данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, ЕИК или идентификационен код за проверка, орган или служба, издаващи документа за регистрация.
Доказване на посоченото изискване: Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на Строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта първа категория, четвърта група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
В случай, че участникът е вписан в ЦПРС и е декларирал съответните обстоятелства в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП, същият не е задължен да представи копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на http://register.ksb.bg/.
В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС той представя валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в аналогичен регистър на тази държава - в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни. Когато за изпълнението на съответната дейност, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство - в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни.
В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за камарата на строителите, при сключването на договор по настоящата обществена поръчка, чуждестранното лице следва да декларира документ за вписване в ЦПРС или издадено удостоверение съгласно чл. 25а, ал.4 от Закона за камарата на строителите /в приложимите случаи/ на негово име.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да са реализирали общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) без ДДС.
При подаване на офертата за удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за финансови и икономически възможности по т. 1., участникът попълва информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а) от ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване: Изискването по т. 1 се доказва с годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или със справка за общия оборот.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Информацията за доказване на изискването за общ оборот обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за „проектант“ и „строител“ (за „проектант“, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и за „строител“, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството) за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор ЕЕДОП, като попълнят част IV Критерии за подбор, раздел Б, Икономическо и финансово състояние, поле 5) като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват /когато е приложимо се посочват публични регистри/.
За доказване на икономическото си и финансово състояние по т. 2 участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 112 от ЗОП следните документи, във връзка с поставените изисквания: За участниците регистрирани в България, валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за „проектант“ и „строител“ (за „проектант“, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и за „строител“, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството) или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Документите за доказване съответствието с поставените изисквания за икономическо и финансово състояние се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата - в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП.


1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) без ДДС.
2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума за проектант и строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (четвърта група, първа категория), съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за „проектант“, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и за „строител“, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1).
Съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗУТ „Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.”
Съгласно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ „Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
Минималните изисквания за икономически и финансови способности по т. 1 и 2., в случай на участие на обединения, които не са юридически лица, се прилага за обединението участник, а не за всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Критериите за икономически и финансови способности възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор за икономически и финансови способности, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка. Под „сходно“ строителство следва да се счита строителство по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни.
При подаване на оферта участникът декларира съответствието с поставеното изискване по т. 1 като попълва част IV Критерии за подбор, раздел В, Технически и професионални способности, 1а) в ЕЕДОП.
Доказване на изискването по т. 1, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуга, с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.
Под услуга „сходна“ с тази в обществената поръчка следва да се счита изготвяне на технически и/или работен инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни.
При подаване на оферта участникът декларира съответствието с поставеното изискване по т. 2 като попълва в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел "В: Технически и професионални способности", т.1б) от ЕЕДОП, услугата с кратко описание, предмета и обема на услугата, получателите, за които е изпълнена услугата, стойността, датите на които е започнало и приключило изпълнението на услугата.
Доказване на изискването по т. 2, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
3. Участниците следва да притежават сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
4. Участникът следва да притежават сертификация по EN ISO 14001:2015- системи за управление на околната среда или еквивалент или др. доказателства за екв. мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието по т. 3. и 4. като попълват част IV Критерии за подбор, раздел Г, Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в ЕЕДОП.
За доказване на тези технически и професионални способности по т. 3. и 4. участниците могат да представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието.
Сертификатите по т. 3. и 4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Евр. организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и др. доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.
Под строителство „сходно“ с това в обществената поръчка следва да се счита строителство по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни.
2. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуга, с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.
Под услуга „сходна“ с тази в обществената поръчка следва да се счита изготвяне на технически и/или работен инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни.
3. Участниците следва да притежават сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
4. Участникът следва да притежават сертификация по EN ISO 14001:2015- системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
Минималните изисквания за технически и професионални възможности по т. 1 до т.4., в случай на участие на обединения, които не са юридически лица, се прилага за обединението участник, а не за всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор за технически и професионални възможности, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Документите за доказване съответствието с за поставените технически и професионални способности се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата - в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

19/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

с.Струмяяни, пл. 7 - ми Април № 1, залата на общински Съвет

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

„Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”
От участие в общ. поръчка се отстранява участник, по отношение на който са налични обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП, описани тук:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
-лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Определената професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълнява проектиране и/или строителство и /или упражняване на авторски надзор.
- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
- доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
-опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, когато:
- участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
- са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- участници, които са свързани лица
-за които е налице наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК
- e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен
- e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Възложителят отстранява от участие и участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва