Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на общ. поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците“. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните три обособени позиции: Об. поз. №1: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ТИПОВЕТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИР. ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (92/43/ЕИО)“; Об. поз. №2: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ДИР. ЗА ПТИЦИТЕ (2009/147/ЕО)“; Об. поз. №3: КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИР. ЗА МЕСТООБИТАНИЯ И ЧЛ. 12 ОТ ДИР. ЗА ПТИЦИТЕ“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   802595   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.08.2017 г.  28.08.2017 г. 
2   802596   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2017 г.  28.08.2017 г. 
3   804441   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.09.2017 г.  11.09.2017 г. 
4   810203   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         16.10.2017 г.  17.10.2017 г. 
5   813046   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.11.2017 г.  06.11.2017 г. 
6   814426   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         10.11.2017 г.  10.11.2017 г. 
7   816743   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.11.2017 г.  27.11.2017 г. 
8   818534   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         06.12.2017 г.  06.12.2017 г. 
9   843896   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.04.2018 г.  27.04.2018 г. 
10   850074   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2018 г.  07.06.2018 г. 
11   857507   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.07.2018 г.  19.07.2018 г. 
12   888652   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.01.2019 г.  18.01.2019 г. 
13   908353   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2019 г.  22.04.2019 г. 
14   908355   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2019 г.  22.04.2019 г. 
15   916056   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 г.  14.06.2019 г. 
16   916065   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 г.  14.06.2019 г. 
17   916075   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 г.  14.06.2019 г. 
18   1003523   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.12.2020 г.  04.01.2021 г. 
19   1003561   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.12.2020 г.  04.01.2021 г. 
20   1003564   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.12.2020 г.  04.01.2021 г. 
21   1014047   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         03.06.2021 г.  03.06.2021 г. 
22   1020106   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
23   1020107   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
24   1020110   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
25   1021908   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.10.2021 г.  15.10.2021 г. 
26   1021909   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.10.2021 г.  15.10.2021 г. 
27   1021910   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.10.2021 г.  15.10.2021 г.