Деловодна информация
00740
2878 12/10/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
12/10/2021 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III №136
София BG411 1418 България
Елена Янева +359 29406432
e.yaneva@eea.government.bg +359 29406432

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Анализи и проучвания на видове птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)
71620000      
Услуги

II.2) Описание

Анализи и проучвания на видове птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Р.България

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
30/08/2021 (дд/мм/гггг) / 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16M1OP002-3.003-0001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците"
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 080-192258 (напр. 2015/S 123-123456)   и  908355 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
3723    3   Анализи и проучвания на видове птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

V.2) Възлагане на поръчката

09/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Екоконсулт Натура 2000 177310030
ж.к Люлин бл. 387, ап. 48
София BG411 1336 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Институт за гората към БАН 000662192
бул. Климент охридски №132
София BG411 1756 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Планеко 175168917
ул. Персенк №47 бл. 22 вх.Б ап.19
София BG411 1407 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Българска консултантска организация ЕООД 175345844
ж.к Хиподрума бл. 139 В, ет. 7, ап. 15
София BG411 1000 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1966580      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгл. чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/10/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

71620000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

Р.България

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/08/2022 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1966580      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Екоконсулт Натура 2000 177310030
жк. Люлин бл.387, ап. 48
София BG411 1336 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Географика ООД 200062954
ж.к Люлин бл. 387, ап. 48
София BG411 1336 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Институт за гората към БАН 000662193
бул. Климент Охридски №132
София BG411 1336 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Планеко ООД 175168917
ул. Персенк №47 бл. 22 вх. Б ап. 19
София BG411 1407 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Българска консултантска огранизация ЕООД 175345844
жк. Хиподрума бл. 139 В ет.7 ап.15
София BG411 1000 България
office@geografica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор №3723/09.04.2019 г. между ИАОС и ДЗЗД ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000 и във връзка със Заповед №РД-ОП-57/20.09.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПОС за изменение на Заповед №РД-481/29.08.2016 г., изменена със Заповед №РД-430/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-ОП-79/14.12.2020 г. на Ръководителя на УО на ОПОС, срокът на договора се увеличава до 31.08.2022 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор №3723/09.04.2019 г. между ИАОС и ДЗЗД ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000, предвид Заповед №№ РД-01-124/13.03.2020 г., РД-01-196/10.04.2020г. и РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, довели до невъзможност за изпълнение в предвидените срокове на част от дейностите по проекта по договори №3683/14.12.2018г. и №3730/18.04.2020 г., довели до невъзможност за изпълнение на предвидените срокове на част от дейностите по проекта по договори №3683/14.12.2018 г. и №3730/18.04.2020 г., по които от своя страна ДЗЗД "ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000" има задължение да осъществява качествен контрол и валидиране, съгласно чл. 1 от Договор №3723/09.04.2020г., както и Постановление на Мнистерски съвет №209/01.07.2021 г., довело до последвала възможност за продължаване на дейностите по проекта, както и с оглед изпълнението на всички поети от Страните задължения по Договора и прикл. на дейностите по проекта, срокът на договора се удъл
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1966580      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1966580      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва