Деловодна информация
00740ИАОС
1627 03/06/2021 (дд/мм/гггг)
не
00740-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Елена Янева +359 29406432
e.yaneva@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://www.eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директи
71620000      
Услуги

II.2) Описание

Анализи и проучвания на видивете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Извършване на анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/05/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG 16M1OP002-3.003-0001 "Aнализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от Директивата за мес
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 080-192256 (напр. 2015/S 123-123456)   и  908353 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
3730    2   "Aнализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгл. чл.12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

V.2) Възлагане на поръчката

18/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Консорциум Дикон-Партицип ДЗЗД 177295767
ж.к Суха Река , бул. Бладимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2
София BG411 1505 България
projects@dicon-bg.com +359 29445109
+359 29445118
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дикон груп България ЕООД 121376124
ж.к Суха река, бул. Владимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2
София BG411 1505 България
projects@dicon-bg.com +359 29445109
+359 29445118
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Партицип ГМБХ 177295767
ж.к. Суха река, бул. Владимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2
София BG 1505 България
projects@dicon-bg.com +359 29445109
+359 29445118
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

3646990      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок сълг. чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

71620000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Извършване на анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата на птиците (2009/147/ЕО)
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 12/01/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

3646990      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Консорциум Дикон Партицип ДЗЗД 177295767
ж.к Суха река, бул. Владимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2
София BG411 1505 България
projects@dicon-bg.com +359 29445109
https://dicon-bg.com/ +359 29445118
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дикон Груп България ЕООД 121376124
ж.к Суха река, бул. Владимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2
София BG411 1505 България
projects@dicon-bg.com +359 29445109
https://dicon-bg.com/ +359 29445118
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Партицип ГМБХ 177295767
ж.к Суха река, бул. Владимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2
София BG411 1000 България
projects@dicon-bg.com +359 29445109
https://dicon-bg.com/ +359 29445118
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор №3730/18.04.2019г. между ИАОС и Консорциум Дикон-Партицип ДЗЗД и във връзка с чл. 69, ал. 4 от Общите условия за изпълнение на проекти по ОПОЗ 2014-2020г. утвърдени със Заповед №РД-ОП-25 от 08.03.2018г. на Министъра на околната среда и водите и писмо с Изх.№ 3-003-0001-1-33 от 15.03.2019г. от ръковидителя на УО на ОПОС 2014-2020, срокът на договора се променя до 31.08.2021г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор №3730/18.04.2019г. между ИАОС и Консорциум Дикон-Партицип ДЗЗД и във връзка с чл. 69, ал. 4 от Общите условия за изпълнение на проекти по ОПОЗ 2014-2020г. утвърдени със Заповед №РД-ОП-25 от 08.03.2018г. на Министъра на околната среда и водите и писмо с Изх.№ 3-003-0001-1-33 от 15.03.2019г. от ръковидителя на УО на ОПОС 2014-2020, срокът на договора се променя до 31.08.2021г.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
3646990      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
3646990      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва