Деловодна информация
00740ИАОС
3174 30/12/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
30/12/2020 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Мадлен Станимирова +359 29406470
e.yaneva@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://www.eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директи
71620000      
Услуги

II.2) Описание

Анализи и проучвания на видивете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я , предмет на докладване съгл. Дир. за местообитанията и чл.12 от Дир. за птиците.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/08/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG 16M1OP002-3.003-0001 "Aнализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от Директивата за мес
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 080-192258 (напр. 2015/S 123-123456)   и  908355 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
3723    3   "Aнализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгл. чл.12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

V.2) Възлагане на поръчката

09/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Екоконсулт Натура 2000 177310030
ж.к Люлин бл.387, ап.48
София BG411 1336 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Географика ООД 200062954
ж.к Люлин бл.387, ап.48
София BG411 1336 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Институт за гората към БАН 000662192
бул. Климент Охридски № 132
София BG 1756 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Планеко ООД 175168917
ул. Персенк № 47, бл.22, вх. Б ап.19
София BG411 1407 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Българска консултанска организация ЕООД 175345844
жк Хиподрума бл.139 В, ЕТ. 7, АП.15
София BG411 1000 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1966580      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок сълг. чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

71620000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я , предмет на докладване съгл. Дир. за местообитанията и чл.12 от Дир. за птиците.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 12/01/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1966580      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Екоконсулт Натура 2000 177310030
ж.к Люлин бл.387, ап.48
София BG411 1336 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Географика ООД 200062954
ж.к Люлин бл.387, ап.48
София BG411 1336 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Институт за гората към БАН 000662192
бул. Климент Охридски № 132
София BG411 1756 България
office@geographica.bg +359 2622961
+359 2622052
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Планеко ООД 175168917
ул. Персенк № 47, бл.22, вх. Б ап.19
София BG411 1407 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Българска консултантска организация ЕООД 175345844
жк Хиподрума бл.139 В, ЕТ. 7, АП.15
София BG411 1000 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл.43 от Договор №3723/09.04.2019г. между ИАОС и ДЗЗД ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000 и във връзка с чл.69, ал. 4 от Общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020г., утвърдени със Заповед № РД -ОП- 25/08.03.2018г. на министъра на околната среда на водите и писмо с изх. № 3-003-0001-1-33/15.03.2019г. от ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор № 3723 от 09.04.2020 г. между ИАОС и ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“, във връзка с писмо за одобрение № СО2-М218/23.11.2020 г. на УО на ОПОС и като взеха предвид форсмажорните обстоятелства (описани подробно в писмо с изх. №2794/18.11.2020 г. за Искане за удължаване на срока на проект № BG16M1OP002-3.003-0001-С01 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Дирек. за местообитанията и чл. 12 от Дирек. за птиците“), сред които и въвеждането на ограничения със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. и Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здрав., довели до невъзможност за изпълнение в настоящите срокове на част от д-те по дог. № 3683/14.12.2018 г. и № 3730/18.04.2020 г., по които от своя страна ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“има задължение да осъществява качествен контрол и валидиране, съгласно чл. 1 от Договор № 3723 от 09.04.2020
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1966580      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1966580      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва