Деловодна информация
00740
1015 19/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/04/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Росица Христова Мадлена Станимирова +359 29406432
rhristova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-ия, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците
71620000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е "Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване, съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците". В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)", обособена позиция №2 "Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване, съгласно чл.12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)"; Обособена позиция №3 "Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от Дир. за местообитанията и чл.12 от Дир. за птиците"
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1966580      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализии проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгласно чл.17 от Дир. за местообитанията и чл.12 от Дир за п 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Етап 1
Дейност 1: Теренни проверки на екипите на изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2. Проверките се извършват на извадков принцип - минимум 5% извадка от определените места за провеждане на теренните проучвания за съответната биологична група/природни местообитания. Ако за съответните обекти се прилага повече от една методика за мониторинг - следва да бъдат проверени всички методики за мониторинг поне по веднъж.
Дейност 2: Контрол на качеството на попълнените от изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2 полуви формуляри, попълнени в специализирана база данни към ИС към НСМСБР. Извършва се цялостна проверка на съдържанието на полевите формуляри и съпътстващите ги пространствени данни.
Етап 2
Дейност 3 Контрол на качеството на извършените от изпълнителите по ОП 1 и 2 анализи на данните, оценки на състоянието на видовете и природните местообитания и попълнените формати за докладване по чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците. Извършва се цялостна проверка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Професионална компетентност на персонала    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16M1OP002-3.003-0001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 164-338212 (напр. 2015/S 123-123456)   и  802596 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3723    3   Контрол и валидиране на резулт. от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-ия, предмет на докладване съгласн чл.17 от Дир. за местообитанията и чл.12 от Дир. за пти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Екоконсулт Натура 2000 177310030
жк Люлин, бл. 387, ап. 48
София BG411 1336 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Географика ООД 200062954
жк Люлин, бл. 387, ап. 48
София BG411 1336 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Институт за гората към БАН 000662192
бул. Климент Охридски № 132
София BG411 1756 България
office@geographica.bg +359 2622961
+359 2622052
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Планеко ООД 175168917
ул. Персенк 47, бл. 22, вх. Б, ап. 19
София BG411 1407 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Българска консултантска организация ЕООД 175345844
жк. Хиподрума, бл. 139 В, вх. В, ет. 7, ап. 75
София BG411 1000 България
office@geographica.bg +359 29252395
+359 29252395
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2625000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1966580      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/04/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва